Проф. дюн Цанка Тодорова Цанкова-Петрова, член кореспондент на Българската Академия на Науките

Актуална позиция - университет / институт, департамент, катедра, академична длъжност

Професор в Катедра Гражданскоправни науки на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"

Съдия в Конституционния съд на Република България

Други позиции

и длъжности

Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", специалност „Държавни и правни науки" (1963). Практикуваш юрист - съдия и юрисконсулт до 1975 г. Редовен асистент по гражданскоправни науки в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1975); главен асистент (1978); доцент но гражданско и семейно право (1987); професор (1995). Доктор по право (1975); доктор на юридическите науки (2001). Член-кореспондент на Българската академия па науките (2008). Преподавателска дейност по всички цивилистични дисциплини. Професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски", Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", УНСС и в Нов български университет. Специализации в университетите във Варшава. Санкт Петербург и Нанси. Автор на над 130 научни публикации. Ръководител на международната програма „Студенти на стаж в парламента" през мандата на XXXVIII и XXXIX Народно събрание (2000-2004). Член на Общото събрание (1985-2007) и на Контролния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1999-2005). Член на Факултетния съвет на Юридическия факултет (1987-2007). Заместник-декан на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" два мандата (1987-1992). Ръководител на катедрата по гражданскоправни науки в юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" (1991-1995). Член на Управителния съвет и заместник-председател на Националния фонд (съвет) за научни изследвания (1992-2004). Член на Специализирания съвет по правни науки при ВАК (от 1991 ), негов председател (1998-2003). Два мандата главен научен секретар на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет (2003-2009). Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. Ръководител на направление „Гражданскоправни отрасли" на Консултативния съвет но законодателството на XXXIX и XL Народно събрание. Избрана за съдия в Конституционния съд от XLI Народно събрание (2009).

Почетни звания и награди

 

Основни теми на изследване

 

Семейно и наследствено право, Гражданско право обща част, Облигационно право