Проф. дюн Цанка Цанкова-Петрова,

член кореспондент на Българска академия на науките

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по Гражданско и

семейно право в Пловдивския университет

„Паисий Хилендарски", Пловдив, България

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.constcourt.bg/bg/Judge/Details/44

http://law.uni-plovdiv.net/s-stav1

Адреси за контакт,

e-mail

Пловдивски университет

Юридически факултет

ул. „Цар Асен" № 24, Пловдив 4000

tz.tzankova@constcourt.bg