проф. д-р АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

Професор по гражданско процесуално право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски", ПУ „Паисий Хилендарски" и ВТУ „Черноризец Храбър".

 

други позиции и длъжности 

 

Адвокат. Арбитър в АС към БСК.

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

Гражданско процесуално право

публикации 

                КНИГИ

 

Отказът от иск. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1995. 256 с., 2. доп. и прераб. изд. С., Софи-Р, 2000. 312 с.

 

Въпроси на апелативното обжалване по граждански дела. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1996. 184 с.

 

Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения. С., Софи-Р, 1998. 420 с., 2. доп. и прераб. изд. 1999. 448 с.

 

Касационно обжалване. С., Софи-Р, 2003. 344 с.

 

                УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Граждански процес. Сб. нормативни актове с въведение и предметен указател. С., Сиби, 2000. 1044 с.

 

Българско гражданско процесуално право. С., Сиела, 8. доп. и прераб. изд. 2004 и 2006. 1104 с. (Съавт.: Ж. Сталев, В. Попова, Р. Иванова; авт.: (Ч. І, Гл. ІІ и ІІІ; Ч. ІІ, Дял ІІ, Гл. ХVІ и ХVІІ, Дял ІІІ; Ч. VІ)., 9. прераб. и доп. изд. 2012. 1320 с. (Съавт.: Ж. Сталев, О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова; авт.: Ч. ІІ, Дял ІІ, Гл. ХVІ, § 90-93, Гл. ХVІІ, Дял ІІІ; Ч. VІ).

 

                СТУДИИ И СТАТИИ

Актуални въпроси при оттегляне на иска. - Год. СУ. Юрид. фак., 77, [1984], 1987, № 2, 157-164, (Авт.: Анелия Конова).

 

Въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ. - Държ. и право, 1990, № 11, 43-47.

 

Обясненията на страните в гражданския процес. - Държ. и право, 1990, № 5, 56-65.

 

Тежест на доказване при оспорване истинността на частен документ. - Държ. и право, 1990, № 6, 3-37.

 

За характера на второинстанционното производство в светлината на последните изменения в Гражданския процесуален кодекс. - Съвр. право, 1991, № 1, 11-18.

 

Принципите на гражданския процес при оттегляне на иска. - Год. СУ. Юрид. фак., 82, [1989], 1991, № 1, 231-242.

 

Върху понятието за отказ от иска. - Съвр. право, 1992, № 4, 22-30.

 

Отказът от иск и силата на пресъдено нещо. - Съвр. право, 1992, № 6, 18-24.

 

Актуални проблеми на правораздаването по трудови спорове. - Правна мисъл, 1993, № 3, 56-63.

 

За признанието на иска. - Съвр. право, 1993, № 5, 39-47.

 

Отказът от иск при някои случаи на необходимо другарство. - Съвр. право, 1993, № 6, 65-73.

 

Участието на съищци по исковете за отмяна на решения на органи на търговски дружества и кооперации. - Търг. право, 1992, № 6, 25-30.

 

Обективни предели на силата на пресъдено нещо при конститутивното съдебно решение. - Съвр. право, 1994, № 6, 62-68.

 

Принудително изпълнение по сметки в банки и непосредственото отменително действие на Конституцията. - Съвр. право, 1994, № 5, 55-63.

 

Административна юрисдикция ли е поземлената комисия? - Търг. право, 1995, № 4, 20-26.

 

Действието на § 4, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 15 от 04.05.1994 г. на МС и БНБ относно реда за продажба чрез търг на движими вещи, заложени в полза на банка. - Търг. право, 1995, № 2, 16-21.

 

За правното положение на синдика в исковия процес. - Търг. право, 1995, № 3, 42-50.

 

За правната природа на съдебната спогодба. - Год. СУ. Юрид. фак., 85, [1992], 1996, 245-258.

 

Нови факти и доказателства пред въззивната инстанция. - Съвр. право, 1998, № 4, 21-32.

 

Обжалване на съдебните определения по искови дела. - Съвр. право, 2000, № 2, 15-27.

 

Някои актове по граждански дела, подлежащи на касационно обжалване. - В: Юбилеен сборник в чест на проф. Живко Сталев. С., 2005, 279-295.

 

Обучение по новия Граждански процесуален кодекс. Национален институт по правосъдието. Библиотека НИП, № 2/2008. С., 2008. с. 176. (Съавт.: Т. Върбанова, Кр. Влахов, П. Бончовски).

 

Подлежат ли на обжалване по реда на чл.274, ал.,1т.1 ГПК определеинята по чл.282 ГПК, с които Върховният касационен съд се произнася по искане на жалбоподателя за спиране изпълнението на въззивното решение – електронно издание „Апис-време", май  2012.

 

Допустим ли е иск за установяване на неистинност на документ по чл.124, ал.1, изр.1-во ГПК, ако ищецът е пропуснал срока за оспорването му по чл.193, ал.1 ГПК – електронно издание „Апис-практика", юни 2012.

 

Ползва ли се констативният нотариален акт, с който се признава право на собственост върху недвижим имот по реда на чл.587 ГПК с обвързваща доказателствена сила по смисъла на чл.179, ал.1 ГПК относно констатацията на нотариуса за принадлежността на правото на собственост – електронно издание „Апис-време", септември 2012.

 

При какви предпоставки е допустимо предявяване на отрицателен установителен иск – електронно издание „Апис-време", декември 2012.

 

Налице ли е правен интерес от предявяване на установителен иск, когато ищецът разполага с възможност да предяви осъдителен иск за същото право – електронно издание „Апис-време", януари 2013.

 

За правомощията на въззивния съд във връзка с доклада по делото и предвид разпредбата на чл.269, изр.2-ро ГПК /коментар по въпроси от т.д. №1/2013г. на ОСГТК на ВКС/ - електронно издание „Апис-време", февруари 2013.

 

За обжалваемостта на някои определения, постановявани в хода на исковто производство /коментар по въпроси от т.д. №1/2013г. на ОСГТК на ВКС/ - електронно издание „Апис – практика", февруари 2013г.

 

По някои въпроси относно конституирането на надлежни страни и правото им на участие в исковото производство / коментар по т.5 и т.6 от тълк.д. №1/2013г. на ОСГТК на ВКС/ - „Сиела. Норма",  2013, № 2.

 

Зависи ли допустимостта на касационното обжалване на въззивно решение, с което решението на първоинстанционния съд е обезсилено и делото е прекратено, от цената на иска /коментар по т.д. № 1/2013г. на ОСГТК на ВКС/ - Сиела. „Норма/Правното списание/",  2013, № 4.

 

Защо не подлежат на обжалване определенията на Върховния касационен съд по чл.288 ГПК –Сиела. „ Норма/Правното списание/",  2013, № 5.

 

Правни последици на бланкетната въззивна жалба и нейното последващо „допълване", - „Правен свят", 26.06.2013.

 

Обжалваемост на определенията, постановявани от Върховния касационен съд -в Сборник в чест на проф. Огнян Герджиков и проф. Огнян Стамболиев, С., 2013.

 

Тежест на доказване при отрицателни факти –Сиела,. „Норма/Правното списание/", 2013, № 9.

 

Спиране на производството поради образувано тълкувателно дело по въпрос от обуславящо значение /бележки по тълкувателно дело №8/2013г. на ОСГТК на ВКС/ -Сиела, „ Норма /Правното списание/", 2014, №1.

 

Доказване на правния интерес при отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права –Сиела, „Норма/Правнато списание/", 2014, №2.

 

Спиране на гражданското производство поради обусловеност от административно дело за оспорване на приложим подзаконов нормативен акт – Сиела, „Норма/Правното списание/", 2014, №4.

 

Последващото задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл,  различен от възприетия във влязло в сила съдебно решение, не е основание за неговата отмяна – Сиела, „Норма /Правното списание/", 2015, №1.

 

„Предмет на делото" в производството за отмяна на влезли в сила решения по ГПК – Сиела,  „Норма/Правното списание/", 2015,  №4.

 

„Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове" –Сиела, „Норма/Правното списание/", 2015, №8.

 

„Промените във функционалната подсъдност при обжалването на съдебните определения" – Сиела, „Норма/Правното списание/", 2015, №9.

 

Препратки към профили в Интернет

 

Адрес за контакти

 amingova@abv.bg