Гл. ас. д-р Ангел Шопов

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

Главен асистент в Юридическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски",

Катедра гражданскоправни науки

други позиции и длъжности 

 

Член на Българската асоциация по сравнително право

Член и координатор на Българската група при Асоциация на френската правна култура "Анри Капитан" http://www.henricapitant.org/

 

 

основни теми на изследване 

от областта на гражданското право, като например недействителността на договорите; статуса на лицата (физически и юридически); защитата на потребителите; сравнителното право

публикации 

Списък по-важни публикации – достъпен от:

https://uni-plovdiv.academia.edu/AngelShopov

 

 

 

Адрес за контакти

a_shopov@uni-plovdiv.bg