Преподаването и изучаването на Римското право по света

Някои разсъждения за отношението между римското право (византийското право) и развитието на частното право в България (на италиански език)

В представения на Първата международна балканска конференция в София през 2016 г. доклад са разгледани последователно влиянието на римското право чрез византийските правни източници върху правото на Първата българска държава, както и влиянието на римското право чрез буржоязните кодификации и закони на Западна Европа при създаването на частното право в България след Освобождението и някои влияния и в съвременната епоха. 

Ключови думи: римско право, византийско право, Първа българска държава, рецепция на римското право. 

RESUME | READ
Изучаването и преподаването на Римското право днес (на италиански език)

Защо трябва да се изучава Римското право? Отговорът е следния: за да се задълбочат познанията за основните институти на правото и следние въпроси – правото на лицата е едно изключително творение на римското право; съществува особено тясна връзка между материалното право и процеса; съществуват редица ограничения за преследване на длъжниците, забрана за по- високо обезщетение от двойната стойност, забрана на анатоцизма; основните принципи на fides и bona fides.

Ключови думи: Римско право, основни принципи на правото

RESUME | READ
МОБИЛНИТЕ УСТРОЙСТВА КАТО СРЕДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАВО

В този труд с практически измерения ще анализираме използването на таблети в аудиторията и новите технологични „ключове" , базирани на mobile learning, като ще опишем техния потенциал за осъществяване на различни академични дейности. Изхождаме от идентифицирането и описанието на ключовите тенденции в технологията на обучението в областта на преподаването и ученето, имайки предвид последния доклад Horizon Report 2016. Ще видим как в нашия университетски опит в областта на правото използвахме методологичната синергия и интегрирането на flipped classroom, разработката на  APP и дори геймификацията като нови дидактически средства на дигиталната екосистема.

Ключови думи: мобилни устройства, преподаване, право

RESUME | READ
РИМСКОТО ПРАВО КАТО СЪСТАВНА ЧАСТ НА СЪВРЕМЕННАТА ПРАВНА КУЛТУРА

В статията е представено римското право като необходима основа за познаването на съвременното гражданско право. То присъства в съвременните граждански кодификации, независимо дали това се признава или не. В исторически план римското право преминава през вековете благодарение на делото на своите видни юристи, на целенасоченото обучение по право, тясно свързано с практиката. Представени са и някои съпоставки на становищата на римските юристи с уредбата на същите обществени отоншения в гражданските кодекси на Чили и на Колумбия.

Ключови думи: римско право, съвременно право, граждански кодификации

RESUME | READ
ПРАВО И КУЛТУРА – ЕДНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОЕТО НЕ МОЖЕМ ДА СЕ ОТКАЖЕМ В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

В статията е представена връзката между правото и философията и нейното проектиране в съвременното правно образование. Отношението на преподавателите в правните факултети  трябва да е открито, отворено за интердисциплинарен дебат и за постоянен културен диалог. Трябва да се  разкриват и изтъкват историческите корени на всяка дисциплина, които помагат тя да бъде обяснена и ситуирана в определения исторически момент, в който е възникнала, за да задоволи различни обществени потребности, което й е придало определена относителна автономия спрямо останалите материи, въпреки че правната наука е единна.

 

Ключови думи: право, философия, историческо развитие, преподаване, интердисциплинарен дебат, културен диалог. 

RESUME | READ
АКТУАЛНОСТТА НА РИМСКОТО ПРАВО

В статията са разгледани двете позиции относно римското право- разбирано като една чисто историческа наука или възприемано като ключ към тълкуването на съвременните юридически промени. Това широко автократично движение е представено на ниво университетско преподаване в юридическите факултети и в концепциите на учебниците. То има като втори академичен план  дискутирането на проблема за полезността на преподаването на историята на правото по време на следването.

Ключови думи: римско право, история на правото, съвременно право, преподаване

RESUME | READ
ДВУЕЗИЧНОТО ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ ОТВЪД КУЛТУРНИТЕ ГРАНИЦИ ВЪВ ФРИБУРГ: ПОЛЕЗЕН ОПИТ ЗА ЕВРОПА

Авторът споделя дългогодишния опит на юридически факултет, на Университета във Фрибург, обучаващ едновременно своите студенти на френски и немски език и с нарастващ брой на допълнителни курсове на английски език.  Той споделя убеждението, че по-задълбочено хармонизиране на правото, и по-специално на частното право, може да бъде постигнато единствено ако образователните системи дават възможност на студентите да се запознават с различни казуси от различни национални правни системи. Наред с това се създават условия и за усъвършенстване на езиковата подготовка на студентите и специално на правната терминология, което е гаранция за успешна рактика в условията на езиковото многообразие на съвременността.

Ключови думи: двуезично обучение, преподаване, образователни системи,  национално право, европейско право

RESUME | READ
Алтернативна парадигма за римското право

Авторът на текста акцентира върху важността от изучаване на римското право в съвременните юридически факултети, защото чрез него се показва на студентите, как може да се действа по различен начин и че решението на даден казус зависи от социалния контекст, а не от правната догма. Така римското право може да играе нова роля в правното образование. 

Ключови думи: римско право, съвременно юридическо образование, юридическо мислене, социален контекст

RESUME | READ
ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА. REGULAE IURIS И РОЛЯТА НА СЪДИЯТА В РИМСКИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС - НОВИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ

Съществуват три водещи линии за развиване на изследването: 1) онтогенетичният процес на regulaе iuris като концептуална категория; 2) неговият проблематичен характер в касистката римска система; 3) неговият принос срещу риска от генериране на аномичен безпорядък като постоянна заплаха от социална нестабилност. Всъщност много от структурните и функционалните аспекти, свързани с regulaе iuris, очакват решение. Поради това regulaе iuris има за цел на първо място да определи параметрите, в които да се задържи recte agere, като по този начин играе роля за систематизиране на опасността от липсата на закон. Подобни рефлексии на свой ред разкриват евристичните курсове, които целят да очертаят периметъра на regulae iuris, различни от други езикови конструкции, всички потопени в когнитивния поток на мъдрост и техническo измерение между съдия и юрист, където принципното трябва да се справя с практическото и обратното, където те са гаранция за значителна справедливост във всички регулаторни пропуски на ius civile. Историческата основа на juris regualae изглежда тясно свързана със своя предписващ синдром на римското право и традиционно се определя като желание за намаляване на рисковете и търсене на стабилни точки.

Ключови думи: римско право, regulae iuris, iudex privatus, римски граждански процес.

RESUME | READ
Римско право, правно сравнение, интердисциплинарност

Историческият подход на плоскостта на романистичните и историко-правните науки довежда до цялостното разглеждане на римското право като действащо в определен период от време. В  наши дни в университетите  обаче то се разглежда все по- ограничено и без връзка с позитивното право и се изолира в учебните програми на юридическите факултети.  Авторът представя важността и ролята, които може да има римското право в съвременното правното образование.

Ключови думи: римско право, исторически метод, позитивно право, учебни програми, правно образование

RESUME | READ
КИТАЙ И РИМСКОТО ПРАВО

Китай влиза в правния кръг на системата на римското право благодарение на реформите, случили се в последните години от управлението на династията Кинг. Към първата фаза на въвеждането на римското право, се добавя през последните години една втора - на директен превод на източниците и една трета на задълбочаване, имащи за движещи фигури именно китайските учени. Те участват активно в един конструктивен диалог с колегите си от другите държави от системата. Както от трудовете на юристите, така и от голяма част от нормотворческата дейност се появява еднa съзнателност в диалога с principium, със системата, който благодарение на достиженията на Китай, които ще продължат и в бъдеще ще бъде обогатен много впоследствие. Въвеждането в Китай на римскоправната система представлява едно ясно потвърждение на факта, че тя може да бъде считана за един елемент на единство, като обща база в диалога, който се развива по протежение на Пътя на коприната през XXI век, в маркирането  на справедливостта в отношенията на хората в цяла Евразия. 

RESUME | READ
ИЗТОКЪТ И ЗАПАДЪТ – ДВА МОДЕЛА НА ПРЕПОДАВАНЕ НА РИМСКОТО ПРАВО

Това изследване дава общ поглед върху обучението по Римско право през неговата 14-вековна история и разглежда политическите, социалните и икономическите фактори, обусловили възникването и развитието на правото и обучението в тази материя. Този дълъг процес е обусловен от различните политически виждания за обучението по право на императорската власт на Изтока и на Запада, за да отговаря на потребностите на гражданската и съдебната администрация на Империята.

Ключови думи: право, юристи, Изток-Запад, Юстиниан – учебен план.

RESUME | READ
РИМСКО ПРАВО – ПРЕДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ ОНЛАЙН И ПОЛЗВАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Римското право е класическа наука, но огромните възможности, които ни предлагат новите технологии, развити през ХХІ век, може да бъдат интересно и ценно допълнение както за предаване на знанията по римско право онлайн с помощта на тези технологии, така и за мотивиране на студентите да изучават тази материя, тъй като тяхното любопитство и интерес нарастват значително именно поради съвършеното владеене на средствата, базирани на тези технологии. 

Ключови думи: римско право, предаване на знания онлайн, използване на нови технологии.

RESUME | READ
РИМСКОТО ПРАВО НА КРЪСТОПЪТЯ НА ЕВРОПА. ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКО ПРАВО – КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА И ЕВРОПЕИЗМА

Преподавателите от Департамент „Римско право" на Университета в Кордоба считаме за свой съществен ангажимент в педагогическата работа да продължим процеса на нововъведения в образователния процес, който започна през академичната 2012/2013 г. Тази година изпълняваме един проект за иновации в образованието  (V Собствен план), озаглавен „Римското право на кръстопът в Европа.  Преподаването на римско право като ключов фактор за демокрацията и европеизма".

Ключови думи:  Римско право, иновации в образованието.

RESUME | READ
Етика и римско право в творчеството на Антонио Розмини

Диалогът на италианския философ Antonio Rosmini с античния свят и в частност с римския правен опит изяснява валидността на римското право, определено като "педагогът на правната мисъл ". Той  подчертава честността и справедливостта, с която римските юристи упражняват ars iuris и обръща внимание на неразривната връзка между морал и право, основано на метафизичното предимство на личността, което дефинира като  " валидно право".

Ключови думи: етика, личност, право  

RESUME | READ
Римското право: една дисциплина за Европа

В статията се разглежда ролята и възможностите при изучаването на римското право днес и състоянието на преподаването му в европейските университети.  Римското право се представя като основа за изграждане на европейското право (ius commune). Правната наука не е изцяло насочена само към нормите, а и към моралните ценности, динамиката на демокрацията и плурализма, мултикултурализма, публичните политики. Изследването на ценностите на римското общество в техния исторически контекст може да бъде особено полезно за по- задълбоченото познаване на съвременните процеси. 

Ключови думи: ценности, принципи, правно образование, преподаване на римското право

RESUME | READ

Преподаването и изучаването на римското право в балканските държави

РИМСКОТО ПРАВО В СЪВРЕМЕННА ХЪРВАТИЯ

Целта на настоящата работа е да представи позицията на римското право в днешна Хърватска. В първата част накратко се споменава  за наличието и прилагането на римското право по земите на съвременна Хърватска от две хиляди години насам. В същинската част се анализира нормативното присъствие на римскоправната традиция в днешната хърватска правна система. В последната част е определена  позицията и важността на преподаването на Римско право в хърватските уни-верситети.

Ключови думи: римско право, Хърватска, римскоправна традиция
RESUME | READ
Римското право в образователния процес на Босна и Херцеговина (на английски език)

Началото на юридическите изследвания в Босна и Херцеговина датира от 1946 г., когато е създаден Юридическият факултет в Сараево към първото висше учебно заведение в Сараево. Още от тогава Римското право е задължителна дисциплина за студентите в първи курс. Римското право е част от катедрата по История на държавата и правото, включваща Обща история на държавата и правото и Национална история на държавата и правото. Учебната програма по предмета Римското право е разработена в съответствие с учебната програма по същия предмет в университетите в Загребския, Белград и Любляна в рамките на бивша Югославия. Целта на настоящата статия е да представи перспективите за изучаване на Римското право в Босна и Херцеговина, като по този начин допринесе за определянето на нови насоки за разработване на обща стратегия за бъдещото развитие на историческите и правни дисциплини.

Ключови думи: Римско право, учебен процес, Босна и Херцеговина

RESUME | READ
Некои паралели помеѓу правата на интелектуална сопственост во римското и во современото право, со посебен осврт на авторското право и на трговските марки (на български език)

Предмет на анализ на настоящата статия е правото на интелектуалната собственост или съответно техните обекти на защита в Римското право и в съвременното право. Като се започне от допускането, че римското право не познава обективното регламентираното правно регулиране в областта на интелектуалната собственост в съвременния смисъл на думата, първоначално са идентифицирани основните подходи на Римското право към правната защита на това, което днес се счита за обект на защита от правото на интелектуалната собственост. В статията се пристъпва към идентифициране на конкретни правни институти, които вероятно са били приложени във връзка с защитата на това, което днес се счита за обект на защита от авторско право и търговската марка. Авторите правят заключението, че в древния Рим съществували съзнание и функционални еквиваленти по отношение на правната защита на авторското право и търговските марки.

Ключови думи: римско право,съвременно право, право на интелектуална собственост, авторско право, търговски марки

RESUME | READ
Ролята на Римското право за юридическото образование в Република Македония (на френски език)

Римското право има несъмнено място в правната система на страните в Европа.  Правото на Република Македония принадлежи към т.нар. романо-германска група .Изучаването на римското право в юридическите факултети  се основава на множество причини- научно- образователни, дидактични, културни и пр.  То се преподава в Правния факултет в Скопие още от създаването мукато историко-правна дисциплина. В статията се разглеждат перспективите на неговото развитие в съвременното правно образование. 

Ключови думи: римско право, преподаване, Република Македония

RESUME | READ
Преподаавнето и изследавнето на римското право в Юридическия факултет на Университета на Черна гора (на английски език)

В доклада се разглежда преподаването и изучаването на римското право в Юридическия факултет на Университета на Черна гора. Подчертава се, че излажението е само във връзка с преподаването и изучаването на римското право в държавния юридически факултет, защото в Черна гора има още два частни юридически факултета, в които също се изучава римското право, но по различен начин в сравнение с държавния факултет от гледна точка на  учебната програма и човешките ресурси.

Ключови думи: Римско право, юридически факултет, Черна гора

RESUME | READ
Полезността на сравнително- историческия метод в съвременното римско право

Авторът по принцип е скептичен към парадигматичните методи в обучението по социални, юридически, философски и дори природни науки.  Той счита, че преподавателят е суверен в количественото и качественото оценяване на средствата на романистичното познание и има абсолютната власт да прилага определен метод или да създаде нещо ново чрез своя талант, време, работоспособност и от интелектуалните изисквания на работната си среда. Статията е  една илюстрация на modus operandi в областта на епистемологията  на Римското право.

Ключови думи: Римско право, преподаване, романистични изследвания

RESUME | READ
Общи бележки относно lex municipii Troesmensium (на английски език)

Както се съобщава в прессъобщение, издадено от Румънската прокуратура до Апелативния съд в Алба Юлия, 2  на 29 май 2015 г., са били върнати в страната две бронзови таблици, включващи фрагменти от общинския закон, уреждащ управлението на град Троесмис в провинция Долна Мизия, датираща от съвместното царуване на императорите Марк Аврелий и Комод (177-180 г.пр.Хр.). Тези предмети са открити след серия иманярски разкопки в археологическия район на Троемис и изнесени в чужбина с цел продажба.

Ключови думи: Римско право, LEX MUNICIPII TROESMENSIUM, провинция Долна Мизия, императорите Марк Аврелий и Комод

RESUME | READ
Da mihi factа, dabo tibi ius (Формирането, създаването, тълкуването и прилагането на правото в Древния Рим)

Произходът и трансформацията на юридическото познание за източниците на правото е дълъг процес в Рим. Осъществява се през целия период на съществуване на римската държава, започвайки с жреците, под чиято изключителна юрисдикция е този въпрос, а след това с юриспруденцията, търсеща най-добрите решения за конкретни казуси, по целия път към класическите римски юристи, чиито становища по времето на Домината се превърнати в неразделна част от императорските конституции и по този начин и в основен източник на закона. Следователно не всички периоди в развитието на римската държава са подходящи за разработването, прилагането и тълкуването на закона. Съвсем естествено с развитието на римското общество и социално-икономическите условия се налага и все по-голямата нужда от създаването, тълкуването и прилагането на закона от юристи със задълбочени познания в областта на правото (адвокатите). Следователно, когато говорим за периодите, в които римското право се е развива до такава степен, че да послужи като основа за изграждането на съвременното право, следва да имаме предвид най-вече третия и четвъртия период на римското право, по-точно Правото на класическия период, в който римските юристи полагат основите на юриспруденцията и правото на посткласически период, в който всички познания на класическите римски юристи се сливат в кодификацията на Юстиниан. Именно изучаването на Римското право в тези периоди, неговите основни принципи и постулати са необходимата предпоставка за разбирането на принципите на справедливостта,от които, изглежда, днес ние се отдалечаваме.

Римско право, юриспруденция, Римска имприя, принципи на справедливостта

RESUME | READ
Началото на романистичните изследвания в съвременна Сърбия (на английски език)

Процесът на рецепция на Римското право, първо доктринално и след това нормативно, започна много късно в Сърбия и е възпрепятстван от редица икономически, политически и социални предпоставки. Началото на изучаването на Римското право в Сърбия е води началото си от Лицея в Белград. Повратна точка в историята на дисциплината е 1842 г., когато Йован Стерия Попович предлага на Министерството на образованието да въведе курс по Римското право. Традицията на по-задълбочени изследвания на Римското право в Сърбия обаче започва през 1850 г., когато Райко Лешанин идва в Лицея. Той е основател на сръбската романистика и създава първия сръбски учебник по римското право, наречен "Институциите на Юстиниановото Римско право". След първоначална несигурност и много краткото отсъствие на римското право от учебната програма в първото ни висше училище по право, главно поради липсата на ценители на тази рядка и взискателна дисциплина, скоро никой не се съмнява в необходимостта от изучаване на Римското право.

Ключови думи: Римско право, рецепция, курс по право, дисциплина 

RESUME | READ
Как да преподаваме римското право - преглед на методите (на английски език)

Промените, които очакват лекторите през 21-ви век, включително тези по Римското право, са не само предизвикателни, но и динамични и все по-развиващи се. Без да се опитваме да намалим значението и ценностите на традиционното преподаване, от изключителна важност е да се подготвим да го комбинираме и да представяме лекциите в духа на съвременните технологии, за да ги поднесем на поколенията, израснали под влиянието на интернет, видеоигри и т.н В противен случай загубата на битката с различните форми на неформално висше образование е неизбежна. Какво би се случило, ако поколенията на видеоигрите се посрещнат в университета с видеоигра за Римска държава и закон?

Ключови думи: Римско право, лектори, модерни технологии, интернет, видео игри

RESUME | READ
Furtum и някои отношения спрямо iniuria

Какво е необходимо, за да станат римскоправните изследвания по-привлекателни за днешното поколение? Изглежда, че те могат да бъдат дотолкова актуални, доколкото авторът е способен да предостави стимули за интерпретиране на проблемите в наши дни чрез античните примери. Това изисква силно разчитане на антропологията. Точно тези теоретични прозрения могат да предложат нови стимули и на експертите от позитивното право. Това е единственият начин да се докаже и оправдае универсалността на Римското право. Всяко явление трябва да се изследва от своя източник (от самото начало), както и от институтите на Римското право. Поради тази причина ще се опитам да обясня връзката между furtum и plagium.

Ключови думи: Римско право, римскоправни изследвания, антропология, furtum, plagium

RESUME | READ
Кражбата в римското и съвременното право (на английски език)

Основният предмет на този труд е изследването на деликта в Римското право, сравним с модерното престъпление кражба - furtum. Естеството на темата диктува използването както на хронологичен, така и на сравнителен анализ на Римското частно и Римско публично право. В статията се обръща внимание и на delict publica (crimina) – онова поведение, които е насочено срещу обществения ред. Авторът набляга на едно по-подробно и задълбочено изучаване на едно забранено от правото човешко поведение - furtum през определени периоди на развитие на римската държава. Във втората част на доклада се акцентира върху правните средства за защита, като се започне с actio furti и други средства за правна защита на жертвата. Една от целите в този труд е да бъдат посочени редицата прилики, които furtum има с кражба в позитивното право.

Ключови думи: Римско право, деликт, римска дръжава, delicta publica, furtum

RESUME | READ

Преподаването и изучаването на римско право в България

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ БАЗАНОВ, професор от Томския и Софийския университет

Статията представя личността и творчеството на проф. Иван Александрович Базанов- професор по римско право в университетите в Томск (Русия) и в София. Той има значителен принос за преподаването на Римското право в България в периода 1920-1943 и автор на един от първите учебници по римско право на български език в два тома.

преподаване, римско право, Томски университет, Софийски университет.
RESUME | READ
ЗНАЧЕНИЕТО НА РИМСКОТО ПРАВО ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВСТЪПИТЕЛНА ЛЕКЦИЯ

Статията е посветена на мястото, което заема университета в съвременното образование и ролята на римското право в юридическото обучение. Авторът акцентира на липсата учебник, който да представя материята досатъчно задълбочено и изчерпателно. Сред основните проблеми, които статията откроява са материалистичния дух на времето и липсата на съзнание от страна на юристите за значението на историческоправните дисциплини, сред които най-важната е именно Римското право.

 

Това е публикация на встъпителната лекция, произнесена от автора на 2 април 1920 г. н качеството му на редовен доцент по Римско право в Софийския университет. Публикувана е в Год. на СУ, Юрид. фак., Т. 15–16 (1921).

Ключови думи: Римско право, юридическо образование, университет

RESUME | READ
ОТНОСНО ВЪПРОСА ЗА ЕДНОВРЕМЕННОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ПИСАНО И ОБИЧАЙНО ПРАВО СРЕД СЛАВЯНИТЕ НА СЕВЕР ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО (на френски език)

Статията е издадена в Revue des études sud-est européennes, Tome IX, 1971, № 3, p. 335–342. Тя рязглуждя в историко- сравнителен план съвместното съществуване и прилагане на писаното и обичайното право у южните славяни. За това от изключително значение е реципирането на византийското право, съответно адаптирано според икономическото, социалното и политическото развитие в славянските държави на Балканите през Ранното Средновековие.

Ключови думи: писано право, обичайно право, византийско право, Средновековие

RESUME | READ
Аспекти на правото в Югоизточна Европа – приемственост и оригиналност

Статията възпроизвежда в разширен вид доклад под заглавие "Aspects du droit Sud-Est Européen – continuité et originalité", публикуван в „VIe Congrès International d'études du Sud-Est Européen". Sofia, 1989, р. 40–48 Авторът представя четирите възможни насоки на рецепцията на византийското право в славянските феодални държави в Югоизточна Европа- чрез преводи на най-важни закони, чрез възприемане уредбата само на някои правни институти или норми или чрез  прера-ботване на чуждото законодателство, като от него се взема само идеята или подходът, а норматив-

ното съдържание се влага от законодателя съобразно собствената му оценка на обществената необходимост.

Ключови думи: Римско право, кодификации, Византия, България, Средновековие

RESUME | READ
Изследването и преподаването на римското публично право в България

В статията се разглежда преподаването и изследването на римското право в България от създаването на Юридическия факултет на Софийския университет през 1892 г. насетне. Специално внимание е посветено на изучаването и преподаването на римското публично право, като са представени както основните насоки  в тази научна област в европейски план, така и конкретните постижения на българските романисти. От 2013 г. римското публично право се преподава като избираема дисциплина в няколко юридически факултета в България и е обект на особен интерес от страна на студентите и на цялата правна общност в България.

Ключови думи: римско частно право, римско публично право, преподаване, Юридически факултет, Софийски университет.

RESUME | READ
Преподаването на Латински език в юридическите факултети

Статията е посветена на преподаването на латински език в юридическите факултети. Познанията по латински език са важни за учениците, защото основата на съвременното право е Римското право и неговите институции.
Много термини и принципи, напр. в съвременното облигационно право са именно латински. Статията обръща внимание и на факта, че преподаването на латински език в юридическите факлутети има някои специфики и различия от обучението по латински в филологическите факултети.

Латински език, правна терминология, юридически факултети, римско и съвременно право

RESUME | READ
Изучаването на института на публиканите - пример за обвързване на обществено-икономическата история с правното регулиране

Настоящата статия прави опит за преглед на  политическите и икономическите проблеми, породили се в резултат на бързото разширяване на римската държава в края на Републиката. Като последица от римската експанзионистична политика и завладяването на целия Средиземноморски басейн и близкия Изток се поражда необходимостта от осъвременяване и оптимизация на правната уредба, регулираща децентрализацията на публичните финанси, в контекста на вече променената социално-икономическа реалност. При  наличието на огромни потоци от средства, влизащи в хазната, римската държава се оказва в практическа неспособност да се справи с разходването на публичните средства. При липсата на достатъчно администрация и ефективни държавни структури на местно ниво в отдалечените провинции възниква необходимостта от натоварване на частноправни субекти с публични функции. В Рим преди повече от 2 200 години се заражда и започва активно да се прилага концепцията за така нареченото публично-частно партньорство, а именно наличието на публичен партньор (тоест държавата), от една страна, и един или повече частни партньори, от друга страна, за извършва-нето на дейност от обществен интерес при постигане на по-добра стойност на вложените публични средства, и при разпределение на рисковете между партньорите. Държавата дава на частни лица правото да извършват определени публични дейности, каквито са събирането на данъците, експлоатацията на мините, доставката на стоки, обществените поръчки за строителството и поддръжката на публичните сгради. Така възниква съсловието на публиканите, наричани по този начин именно във връзка с публичните функции, които те осъществяват под една или друга форма. По този начин populus Romanus (римският народ) е включен активно в управлението на държавата чрез тази особена категория от частноправни субекти произхождащи предимно от конническото съсловие  поради ограниченията, поставени на сенаторите да участват в публични търгове, организирани в дружествени форми.

Ключови думи: публикани, изучаване, социално-икономическа история, Древен Рим, публично-частно партньорство

RESUME | READ
Болонските доктори и гражданският процес в Средновековието

Статията разглежда преподаването на гражданския процес в Болонския университет от края на XI век до времето на постглосаторите. Основният акцент е върху съдържанието на изследванията на глосатприте и по-специално върху дейността на Булгарус.

RESUME | READ
Изследването на обжалването в римското право и значението му за рецепцията на някои негови принципи в съвременното законодателство

Статия съдържа обзор на изследванията върху обжалването в римското право както в по-старата, така и в съвременната правна романистика (ХІХ-ХХІ в.) с оглед на формулираните в литературата принципи в уредбата му през класическата и следкласическата епоха. Проследена е рецепцията на някои от тези принципи в съвременното законодателство. Констатиран е непрекият характер на тази рецепция-чрез средновековното право.

appellatio, provocatio, consultatio, relatio, Codex Theodosianus, Принципат.

RESUME | READ