PROFESSORES

НАСТОЯЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО РИМСКО ПРАВО

 

За академичната 2014/2015 година в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" преподаватели по Римско право са:

 

Проф. д-р Малина Николова Новкиришка- Стоянова

Лекционни курсове по Римско частно право и Римско публично право на редовно и задочно обучение, специалност „Право"

m.novkirishka@law.uni-sofia.bg

Ас. Стоян Панайотов Иванов

Семинарни занятия по Римско частно право на редовно обучение, специалност „Право"  

sivanov@law.uni-sofia.bg

Хон. ас. Методи Тодоров Шушков

Семинарни занятия по Римско частно право на редовно обучение, специалност „Право" 

methody.todorov@gmail.com

Хон ас. Васил Валентинов Александров

Семинарни занятия по Римско частно право на редовно обучение, специалност „Право"

aleksandrov.law@gmail.com