Проф. д-р Мирча Дан Боб

 

 

 

Актуална позиция - университет / институт, департамент, катедра, академична длъжност

Професор по римско право в Департамента по частно право на Юридическия факултет на Университета „Бабеш Боляй", Клуж-Напока, Румъния

Други позиции

и длъжности

- Вицепрезидент на Румънския съвет за Атестация на дипломни работи  (CNATDCU) и президент на Комисията по правни науки  CNATDCU  – от май 2016;

- Професор в Департамента по частно право на Юридическия факултет , BBU (от февруари 2016);

- Асистент в департамента по Частно право на Юридическия факултет, BBU (октомври 2012 – февруари 2016);

- Вицепрезидент на  етичната комисия към Университета „Бабеш Боляй",  (от май 2012);

- Научен секретар на Юридическия факултет , BBU (май 2007 -  февруари 2012);

- Член на Сената на  UBB (март 2004 - февруари 2012);

- Научен секретар на Департамента по частно право към Юридическия факултет, UBB (януари 2000 - янауари 2004);

- Старши лектор (октомври 2000 - септември 2012);

- Асистент (октомври 1999 - септември 2000);

 

Други дейности:

- Еразъм професор в Юридическия факултет, Университет във Фрибург, Швейцария (2017) ;

- Водещ и модератор на Международния нотариален симпозиум   "Нотариусът и семейството", организиран от Камарата на публичните нотариуси в Тимишоара  (28-31 май 2015);

- Организатор и модератор на Националния симпозиум  "Кредитори срещу длъжници – Шестоъгълната гледна точка" (Клуж-Напока, 14 Април 2015);

- презентация с доклад  Le notaire et l'pplication du droit européen. Du Règlement successions aux régimes matrimoniaux, организиран от Société de législation comparée Париж, 5-6 ноември 2014;

- Съорганизатор и участник в Международния конгрес  „Le nouveau code civil roumain – vu de l'intérieur, vu de l'extérieur", Букурещ , 23-25 Октомври 2013 ;

- Участник в Националния конгрес на румънските нотариуси (2010, 2011 и 2012);

- Главен организатор и участник в годишния конгрес, организиран от  Henri Capitant Association в Румъния относно « Наследственото право », Букурещ и Клуж-Напока, 23-28 май 2010;

- Член на Комисията на Румънския правен департамент в Букурещ за имплементирането на преходните разпоредби на новия Румънски граждански кодекс  – 3rd Март – 25th Юли 2010;

- Участник в  Colloque « Le Code civil 15 ans après: constats, perspectives et influences », Квебек, 3 април 2009 (http://www.chairejlb.ca/pdf/colloque_3_avril.pdf);

- Chaire Jean-Louis Baudoin по гражданско право, Университет в Монреал, Канада, стипендия за изследователска дейност , 8 март - 8 април 2009;

- Участник в  «Journées européennes d'informatique juridique», организирано от Френското председателство на ЕС  (http://www.legalaccess.eu) – 11 декември 2008;

- Главен организатор на международния конгрес « La recodification et les tendances actuelles du droit privé », Белци, Молдова, 9-12 октомври 2008;

- Член на координационния комитет на Научната група за Европейския граждански кодекс  – май 2007 – юни 2008;

- Гост професор на магистърската програма DESS Droit et justice (директор г-жа Pascale Deumier) и CERCRID директор г-н Pascal Ancel) в Университета „Жан Моне" Сент Етиен, Франция – 28 Април– 19 май 2007;

- Съосновател и главен редактор на  Romanian Review of Private law (Bucharest) – от декември 2005;

- Младши редактор на списание „Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series Iurisprudentia" (Клуж-Напока, основано 1955) – от април  2000, и координиращ редактор от януари 2005 (http://studia.law.ubbcluj.ro);

- Професор в лятната школа по "Европейско частно право", Залцбург, Австрия – от септември  2005;

- Гост професор в магистърската програма  (master) Droit notarial (ръководена от г-н Michel Grimaldi) в Университета Париж II « Panthéon-Assas » – 2004, 2007, 2011, 2014, 2016;

- Член на проекта « Rechtskulturen des modernen Osteuropa – Traditionen und Transfers », организиран от института Max-Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte, Франкфурт, Германия – 2004-2006;

- Гост професор за академичната  2004/2005, по-късно професор (от академичната 2005/2006) във връзка с курсовете по: Римско частно право (ниво бакалаври) и Сравнително гражданско право (ниво магистратура) във Факултета "Alecu Russo" Университета в Белци, Република Молдова;

- Участник в  Colloque « Codes et codification », Квебек, 19-22 септември 2004;

- Член на „Société pour l'histoire des droits de l'antiquité – Fernand de Vischer" (Брюксел) и на „Société d'histoire du droit" (Париж) – от 2003;

- Генерален секретар на „ Association  « Henri Capitant » des amis de la culture juridique française – Roumanie" – от март 2003 (http://www.capitant.ro);

- Член на Комисията за редакция на Румънския граждански кодекс – април 2002 - юли 2003 (  отговорен за книгата "On Inheritances and Wills");

- Член на редакцията на списание  „Pandectele Române" (Bucarest, founded 1921) – декември 2000 – ноември 2005;

 

 

 

Почетни звания и награди

 

 

Основни теми на изследване

 

 

- Сравнително наследствено право (от октомври 2010), задължителен курс на ниво магистратура – Институти на частното право;

- Сравнително наследствено право (от октомври 2004) задължителен курс на ниво магистратура – Droit privé comparé (на френски);

- Завещания и дарения  (октомври 2002 – септември 2010) задължителен курс на ниво магистратура  – Институти на частното право;

- Римско частно право (от октомври 2000), задължителен курс на ниво бакалавър, студенти първи курс;

- Наследствено право (от октомври 1997) задължителен курс на ниво бакалаври, семинар за студенти трети курс;

 

Публикации

- „Family and legal succession in Romania – a conclusion", in „Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Iurisprudentia" 62 (2017), 1, pp. 5-44 http://studia.law.ubbcluj.ro/articol/708;

- „Family and legal succession in Romania", Universul juridic, Bucharest, 2016, 422 p. (in Romanian);

- "Elements of Roman Private Law", Universul juridic, Bucharest, 2016, 344 p. (in Romanian);

- "The contractual obligation in Roman Law, with a comparative focus on the new Romanian civil code", Universul juridic, Bucharest, 2015, 216 p. (in Romanian);

- „The Law of Successions in the old and in the new Romanian Civil code", Universul juridic, Bucharest, 2012, 250 p. (in Romanian);

- "Considerations on the Regulation of Succession by Representation in the NewCivil Code", în "Legal Practice and International Laws", http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Brasov1/LAW/LAW-07.pdf;

- « La refonte du code civil roumain et le code civil du Québec » (with Marian Nicolae), in « La revue du barreau canadien » (88) no. 2/2010, (in French) http://www.cba.org/cba_barreview/Recherche.aspx?VolDate=09%2f01%2f2010;

- „Justininan's Institutes", Romanian translation, Introductory study and notes (with Vladimir Hanga),2nd edition, Universul juridic, Bucharest, 2009, 456 p. (in Romanian)

- "La recodification du droit civil roumain en quête de modèle" (with Marian Nicolae), in "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" 53 (2008), 2, p. 115-121, http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=123;

- „Aperçu sur le cadre juridique de l'adoption internationale en Roumanie une analyse critique de la loi no. 273/2004", (with Laura Tofană), in „Romanian review of international private law and comparative private law", I (2006), p. 731-741 (in French)

- „Juristenausbildung in Rumänien von 1850 bis 1918", in Zoran Pokrovac (coord.), „Rechtskulturen des modernen Osteuropa Traditionen und Transfer", vol. 3 „Juristenausbildung in Osteuropa bis zum Ersten Weltkrieg", Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2007, p. 251-272;

- Démètre Alexandresco, historien du droit et fondateur de la doctrine civiliste roumaine moderne", in „Historie de l'histoire du droit Actes des journées internationales de la Société d'histoire du droit, Toulouse, 1-4 juin 2005", Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, 2006, p. 229-234;
- „L'œuvre de codification enjeu de la modernisation du droit roumain", in Tomasz Giaro (coord.), „Rechtskulturen des modernen Osteuropa Traditionen und Transfer", vol. 1 „Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert", Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2006, p. 33-46;
- „Le Code Napoléon en Roumanie au siècle dernier", în „Revue internationale de droit comparé" nr. 2/2004, p. 440-446;

- „Wills – Romanian jurisprudence 1865-2002", 2nd edition, Ed. Rosetti, Bucharest, 2003, 384 p. (in Romanian);

- „La représentation successorale – l'actualité d'une règle romaine", in "Revue internationale des droits de l'antiquité" 2003, pp. 37-46 (in French);

- „Le Code Napoléon en Romania au siècle dernier", in „Revue internationale de droit comparé" nr. 2/2004, p. 440-446 (in French);

- „The evolution of testamentary succession in Roman law", Ph.D. thesis, Lumina lex, Bucharest, 2000, 184 p. (in Romanian);

- "Etude historique sur les fondations testamentaires en droit roumain", în "Forum historiae iuris" (revista Universităţii "Humboldt", Berlin), publicată în 24 aprilie 2000 pe http://www.rewi.hu-berlin.de/FHI/misz.htm;

 

Препратки към интернет профил или уебсайт

 

Адрес за контакти

email: mirceabob@law.ubbcluj.ro