І. Общи понятия и проблеми на семейното право

Въпроси на българското семейно право

В статията са разгледани някои актуални въпроси на българското семейно право, които произтичат от прилагането на Семейния кодекс от 2009 г. и последвалите изменения и допълнения в него. На преден план са изведени разсъжденията относно понятието за семейство, някои проблеми относно процесуалната защита на семейните правоотношения и най- вече във връзка с производствата по брачни дела и по дела за гражданско състояние и охранителните производства, установяване на произхода на родено извънбрачно дете  и прилагането на презумпцията за бащинство. 

Ключови думи: семейно право, Семеен кодекс, семейство, брачни дела, гражданско състояние, произход на дете, презумпция за бащинство;

RESUME | READ
Правото на живот. Размисли отвъд правото. ( на италиански)

Дебатът относно правото на живот трябва да се придържа към случващото се действителността. Затова авторът ще представи въпроса, започвайки от мета-юридическите категории, първо от тяхното теологично значение, на второ място преминавайки към пълния философски анализ, след това към биоетиката, за да приключи с различни философскоправни разсъждения. Авторът започва с правото, за да завърши с Философията на правото.

Ключови думи: Право на живот, теология, философия, биоетика, философия на правото;

RESUME | READ
Семейното право в „Царските закони" (Leges regiae)

Настоящата статия е посветена на съвкупността от разпоредби, които се считат от доктрината за принадлежащи към т.нар. Leges regiae и са приписвани от Дионисий Халикарнаски и Плутарх на първите двама  римски царе според традицията - Ромул и Нума. Тези норми уреждат  семейното право в Рим през Архаичния период, доколкото засягат властта на  pater и положението на омъжената жена. Относно нормите, регулиращи властта на  pater, някои от тях са същевременно приписвани от правните и останалите източници, а в един случай и от самия Дионисий, на Закона на дванадесетте таблици . Те са включени от издателите на текста на закона в първите две изречения на четвъртата таблица. Що се отнася  до съдържанието на разпоредбите, възможно е да се различат в максимална степен нормите на сакралното право, чието най-твърдо ядро се приписва на Нума, нормите на публичното право, приписвани преди всичко на Ромул, семейното и личното право, включващо нормите, отнасящи се до властта на pater, до положението на жената, до клиентелата, до гражданството. Има също така норми на наказателното право, норми, отнасящи се до правораздаването и процеса, до режима на земята, до задълженията и договорите .

Ключови думи: Leges regiae, Ромул, Нума Помпилий, Дионисий Халикарнсаки, Плутарх, paterfamilias, confarreatio.

RESUME | READ
Брак и родство в римското право. Актуални въпроси.

Институтите на семейното право  трябва да се разглеждат винаги предпазливо, като се вземат под внимание характерните за всяка епоха обществени и политически разбирания, оказали въздействие върху тяхното развитие. Бракът и децата, родени от него, поставят интересни въпроси както в Древния Рим, така и в наши дни. Решенията, дадени от юристите и предвидени от императорите, само потвърждават проблемите, свързани с определянето на бащинството.

Ключови думи: iustas nuptias, tollere liberum, Senatusconsultum De partu agnoscendo.

RESUME | READ
СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАКОН В РУМЪНИЯ

Ние проведохме от октомври 2011 до Ноемрви 2016 изследване, посветено на еволюцията на концепцията за семейство и на нейното влияние върху правния ред за наследяване в Румъния. Нашата цел беше да направим задълбочен и комплексен анализ на социалните, философски и религиозни фактори, които оказват влияние в съвременната румънска правна история, за да оценим отзвука от наскоро влезлия в сила граждански кодекс от 2011. Настоящата работа може да даде идея за заключенията, които правим в края на статията. Тя се занимава главно с това дали новите мерки обхващат всички известни на практиката аспекти на семейството в неговото традиционно и съвременно представяне. Фокусираме се на видовете наследяване от главата, посветена Наследственото право, на част от която ние сме автори. Даваме си сметка за скорошната еволюция в семейното и наследственото право на някои европейски и неевропейски държави, със специален акцент върху Франция и канадската провинция Квебек, които оказват голямо влияние върху предишната и настояща румънски граждански кодификации.

Работата приключва с редица заключения водещи до предложения  de lege ferenda, насочени към подобряването на актуалното състояние на Новия румънски граждански кодекс по разглеждания въпрос. Те целят да задоволят специфичните нужди в днешно време на румънското общество и да бъдат в съзвучие с тенденциите, които сме забелязали чрез нашия опит в сравнителноправните изследвания в областта на наследственото право.

Ключови думи: наследствено право, наследници, преживял съпруг, Граждански кодекс, семейство, сравнително право;

RESUME | READ

ІІ.  Брак и развод. Отношения между съпрузите

ВЗАИМНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ СОЦИАЛНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, ПРАВНАТА ТРАДИЦИЯ И ХРИСТИЯНСКИЯ МОРАЛ В РИМСКИЯ БРАК

В статията  се приема, че корените на брачният модел, който до голяма степен характеризира традицията в западноевропейското мислене, са в Римското право и каноничното право. Застъпено е виждането, че бракът като всеки институт с вековна традиция е исторически продукт. Във всяка епоха той изразява определен морал и обществени нрави,  отразява промените в общественото мислене и в държавната политика и тенденциите на съхраняване или обновяване на съществуващата правна уредба. Последователно са разгледани определението и терминологията за брака, видовете брак според римското частно право, уредбата на фактическото съпружеско съжителство и годежа. Приема се, че въз основа на историчесикя опит в брачното законодателство могат да се направят оценки на съвременните отношения, тяхната правна уредба и евентуалното й реформиране.

Ключови думи: римско право, брачно законодателство, matrimonium cum manu, matrimonium sine manu, concubinatus, sponsalia;

RESUME | READ
РОДСТВЕНИТЕ ВРЪЗКИ КАТО ПРЕЧКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК В РИМСКОТО ПРАВО

Бракът е един от най-важните правни институти в обществения живот, както в Античността, така и днес. Именно затова е особено важно да се знае неговият правен режим. Тази работа се фокусира върху анализа на аспектите на неговата регулация: родствената връзка като пречка за брака. Във всяко общество условията за действителност на брака са уредени, но в тази регулация винаги има един общ елемент: родството представлява пречка за валидно сключване на брака. Въпреки това има важни разлики във всяка страна във връзка със степента и вида на родство. Тази работа има за цел да разкрие как този проблем е решен в римското право  и неговата еволюция в римскоправната традиция.

Ключови думи: пречки за брак, родствена връзка, инцест, eplicerate, levirate;

RESUME | READ
СЪПРУГАТА И БРАКЪТ – ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА DOMICILIUM

Омъжената в законен брак жена приема обществения ранг и жилището на съпруга си, които са израз на auctoritas maritalis, и ги запазва при овдовяване, освен ако сключи втори брак. В този случай тя приема status и домицилия на новия си съпруг. Този domicilium предопределя юрисдикцията, на която тя е подчинена, и мястото, където трябва да бъде призована за honores и munera, съответни на нейния статус.

Ключови думи: uxor, брак, domicilium, conventio in manum

RESUME | READ
ПРИЗНАВАНЕТО НА РАЗВОД ЧРЕЗ ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРАКА?

В статията е разгледано прекратяването на брака чрез едностранно волеизявление, така, както е уредено в класическото римско право. В резултат на последните изменения в материята на развода според швейцарското гражданско право  авторът приема, че то се доближава в голяма степен до римското право. Направена е съпоставка между развода, основан на  взаимна воля на съпрузите (развод в стриктния смисъл на думата) и развода по едностранната воля на един от тях, като наред с римскоправната уредба е представена  панорама на развитието на развода в швейцарското право.  С оглед този сравнителен анализ авторът основателно поставя въпроса  дали швейцарското право няма да допусне скоро възможност за едностранно прекратяване на брака измежду условията за развод.

Ключови думи: Римско право, Швейцарско семейно право, брак, развод, divortium, repudium;

RESUME | READ
FAVOR DOTIS ПО ПОВОД D. 23.3.70

Тази статия анализира  D.22.3.70:In ambiguis pro dotibus respondere melius est. Ние изследваме политическата и социалната обстановка, поради което трябва да решим pro dote в случай на неяснота, какво правно средство е предоставено в случай на тази ситуация. Това е причината, за да изберем какво  pro dote melius est  (по наше мнение това е utilitas publica) и накрая да разгледаме юридическата аргументация.

Ключови думи: ambiguitas,pro dote,melius est,utilitas publica;

RESUME | READ

ІІІ. Рater familias и alieni iuris

РИМСКИЯТ МИРАЖ „ПРЕЗУМПЦИЯ ЗА БАЩИНСТВО"

Статията изследва сентенцията на Паул от D. 2.4.5. Авторът споделя възраженията, че тя не е презумпция за бащинство и приема тезата за praesumptio voluntatis и тълкувателно правило. Връзката между брака и произхода на децата принадлежи на Платон през 380 пр.н.е. в „Държавата", книга пета, 461D- далеч преди Паул и Дигестите. Идеята за презумпция за бащинство е на Хуго Гроций в „За правото на войната и мира"-1625, книга II, глава VI , т.VIII 1-3, а първи я споменава като норма в 1721 Монтескьо „Персийски писма"- писмо 86 и френският адвокат Матийо Маре в трети том на мемоарите си-1724.

Ключови думи: презумпция, Паул, произход, мираж, римско право;

RESUME | READ
Детството в Рим

Може да се запитаме дали положението на децата в римското право  допуска форми на признаване на правата им. Изглежда, че е така.

Необходимо е да се преразгледат източниците, абстрахирайки се от съвременните концепции за лицата, базиращи се на теориите за персоналното обособяване и за правоспособността. Преглеждайки понятията за „дете" (puer, infans, impubes), можем да забележим съществуването на правото да бъдеш роден и, в по-общ смисъл, правото на живот и на произтичащото от това право на издръжка и гледане.

Тези права са придружени и от подходящи форми на защита като освобождаване от задължението да се извършват градските повинности или да се явява в съда за други, и tutela impuberum.

В единични случаи на децата е призната възможността да владеят, защото тя се състои  просто от една  фактическа ситуация.

Основно е правото да бъдат припознати от собствения си баща и правото на идентичност, включително и чрез името.

 

Ключови думи: дете, дееспособност, правоспособност, юношество, tutela impuberum, припознаване;

RESUME | READ
ОТГОВОРНОСТТА НА PATER FAMILIAS ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА НЕГОВИТЕ ПОДВЛАСТНИ И РОБИ

Развитието на римската икономика и търговия изисква включването на голяма част от населението – робите и  personae alieni iuris, в тези дейности и налага въвеждането на сериозни промени в нормите на гражданското право. Преторският едикт  урежда така наречените от Глосаторите   "actiones adjectitiae qualitatis" за отговорността на  pater familias / dominus за сделки сключени от неговите роби,  субекти  sub potestate (alieni iuris) и praepositi. В романистичната доктрина по този въпрос  има множество дискусии и противоречия някои, от които са представени в настоящата статия.

Ключови думи: римско право, римска икономика, роби,  personae alieni iuris, actiones adjectitiae qualitatis;

RESUME | READ
ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ИЗДРЪЖКА В РИМСКОТО ПРАВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗХОДЯЩИ И НИЗХОДЯЩИ РОДСТВЕНИЦИ

Дебатът в доктрината е именно за тези лица, които са субекти на режима за издръжка. Можем да говорим за съществуването на насрещни задължения за издръжка между низходящи и възходящи по права линия в Класическото право. Важното уточнение, което внася Улпиан, разглеждайки принципа на кръвното родство се изразява в разширяването на тенденцията за предоставяне на издръжка, както на възходящи по бащина линия, така и на възходящи по майчина.

Ключови думи: задължение, издръжка, възходящи по бащина линия, възходящи по майчина линия , кръвно родство;

RESUME | READ
НЯКОИ ФОРМАЛНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОСИНОВЯВАНЕТО В ДРЕВНИЯ РИМ

Това проучване засяга някои въпроси, свързани с органите, които според римската правна система са компетентни да разглеждат дела по осиновяване – както adrogatio така и datio in adoptionem, откроява някои процесуални аспекти и разграничава делата по adoptio от делата  по adrogatio, които се водели въз основа на искате пред курията, а по-късно – на rescriptum principis.

 Ключови думи: осиновяване, adoptio, adrogatio, Римско право;

RESUME | READ

ІV. Правен статус на жените

ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЖЕНАТА В РИМ: ПО ПОВОД НА MUNUS FEMINARUM

Авторката разглежда цялостно правното положение на жената в Рим. Тя последователно представя, макар и накратко, централната роля на жената в римската фамилия като стопанка на   domus, като майка на децата си, която поема тяхното домашно възпитание и първоначално обучение и цялостните й ангажименти, включени в понятието за munus feminarum. Направени са изводи за основните принципи на правото, валидни в тази материя и преминали и в съвременните правни системи.

Ключови думи: римско право, правен статус на жените, mulier, uxor, mater, munus feminarum;

RESUME | READ
Римските гражданки в модела на римската републиканска фамилия

Традиционният модел на римската фамилия е разгледан в едно двойно измерение, а именно във вътрешното укрепване на групата и в нейната обществено-политическа проекция. Промените в римското общество в края на Републиката ускоряват процесите на упадъка на семейството като институция.  В допълнение  familia principis като пропаганден инструмент на новата власт, материализира семейството и засенчва  обществената роля на mater familas.

Ключови думи: семейство, гражданство, женска еманципация;

RESUME | READ
Римските жени между идеала и социалната действителност. От "domum servare" и "lanam facere" до"meretricio more vivere".

Работата започва с един анализ на многобройните  „общи места" по темата за римските жени, които се срещат в епиграфските и литературни свидетелства между II век пр. Хр. и III век сл. Хр. Сред тях се възхвалява римската  "domiseda" и тази, която обработва вълната  ("lanifica") между домашните стени, похвала преди всичко на нейното целомъдрие и спазването на обичаите („pudicitia"). Вследствие на изследването на редица литературни, епиграфски и правни свидетелства се показва как там, където се разглежда позицията на жената се намеква за нейната автономия или някакъв вид ексцентричност, спрямо чийто модел, стереотипите се преобръщат. Жената е обвинена, че е  „мъжка", на мястото на похвалите за въздържаността и умереността й се преминава към обявяването на едно женско „лаене", и жената без колебания е автоматично обвинена, че е проститутка.

Ключови думи: римски жени, общи стереотипи, мъжка жена, целомъдрие, неприличие;

RESUME | READ
РИМЛЯНКАТА И УПРАЖНЯВАНЕТО НА ВЛАСТ ЧРЕЗ КОНТРОЛА НА ФИНАНСИТЕ.СЛУЧАЯТ ТЕРЕНЦИЯ, СЪПРУГАГА НА ЦИЦЕРОН

На пръв поглед животът на римските аристократки по време на Републиката е бил спокоен и безличен според източниците. Независимо, че най-вече в легендарната и не толкова в реалистичната литература изпъкват някои фигури, по правило жената си стояла вкъщи, а мъжът владеел всички политически възможности и мечти извън дома. Обаче през последните години на Републиката една жена заблестява сред останалите матрони. Постига го с участието си във финансите – една запазена за мъжете сфера. Благодарение но епистоларното наследство на Цицерон, което е един от най-големите източници за онази епоха, виждаме как Теренция управлява семейното имущество в отсъствие на съпруга си - нещо безпрецедентно за времето си.

Ключови думи: Теренция, римска аристократка, женски финанси, Цицерон, Римска Република.

RESUME | READ

V.  Други проблеми на семейното право

Сексуални престъпления в Юстиниановото законодателство: кръвосмешението

Със своето законодателство си срещу кръвосмешението  Юстиниан реализира една нова концепция за санкциониране на това деяние, която се отдалечава от толерантността и преминава към жестокостта. Това е в съответствие с тенденцията за въвеждане в законодателството на много по-драстични методи и принципи. Подобно на уредбата в Юстиниановата кодификация, където се използва също така инструментът на наказателната репресия, правото на Новелите  постепенно преминава към нанасянето на удар на инцеста, като постановява не само граждански и имуществени санкции, а и телесни и членовредителни наказания. Специалните закони, издадени от Юстиниан в последния период на неговото управление и  уреждащи освобождаването от наказателна отговорност за кръвосмешението, не са в противоречие с тази програма, защото или създават норми с преходен характер, отговарящи на целта да се признаят обективни причини на оневиняване на инцеста в определени ситуации, или имат времево ограничено действие като утвърждаващи предишни ситуации, или осъществяват компенсационна функция по отношение на вредите, понесени от субектите на кръвосмешението, вследствие на военни събития и териториални нашествия от страна на варварски народи, или пък се съобразяват  частично с условията на антропологична и културна недоразвитост на населението в определени региони.

Ключови думи: Новели, Юстинианова кодификация, Юстиниан, кръвосмешение, следкласическо право.

RESUME | READ
Въпроси на договора за пожизнена рента

Статията изследва редица семейноправни и облигационноправни въпроси на договора за рента. Направена е характеристика на договора за рента. Посочено е чие притежание ще станат придобитите по договора за рента вещни права и как ще отговарят съпрузите за задължението за рентни плащания при приложим режим на общност. Обсъден е въпросът – допустимо ли е единият съпруг да прехвърли на другия вещни права с договор за рента срещу пожизнени плащания, предвид съществуващото задължение за издръжка между съпрузи. При анализа на договорния режим е изследвана хипотезата, в която брачният договор съдържа в себе си клаузите на договора за рента, а така също и въпроса дали кредиторът по вземането за рентни плащания може да се позове на уговорена от съпрузите солидарна отговорност, като авторът подкрепя тезата си с редица аргументи. Направено е сравнение със законовото задължение за издръжка. При приложим режим на разделност са обсъдени възможността за възникване на солидарна отговорност между съпрузи за задължението за периодични плащания по договора за рента, а така също и възникването на съвместно титулярство на съпрузи върху придобитото по договора за рента.

Ключови думи: пожизнена рента, съпрузи, режим на общност, режим на разделност, брачен договор, имуществена общност, лично притежание, отговорност за задълженията, солидарност;

RESUME | READ
СЪВРЕМЕННАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАСЛЕДЯВАНЕ НА ЗА ДЪЛЖЕНИЯ И ВРЪЗКАТА Ѝ С РИМСКАТА FAMILIA

Статията е фокусирана върху възникването на концепцията за наследимостта на задълженията на починало физическо лице. Целта й е да се открият римскоправните корени на тази отговорност, да се аргументира връзката им с римската familia и да се проследи проявлението й в съвременното право. Аргументиран е изводът, че отговорността на наследниците за задълженията, принадлежали на техния наследодател, е възникнала още в римското право и то по всяка вероятност в един ранен етап от неговото развитие. Възникването й се свързва с общността между членовете на римската familia по отношение на правата и задълженията и със схващането за продължаване на личността на починалия pater familias от неговите наследници. В класическото римско право върху това виждане възниква концепцията за универсалното правоприемство, която е характерна и за съвременните законодателства от контоненталното правно семейство.

Ключови думи: наследяване, наследяване на задължения, универсално правоприемство, римска фамилия.

RESUME | READ
Придобиване по давност от съпрузи – от древността до съвременната уредба в Семейния кодекс

Статията разглежда придобиването по давност от съпрузи в римското право и съвременното българско право. Проследява се развитието на придобиването по давност от древността до наши дни. Прави се критичен анализ на съдебната практика при действието на Семейния кодекс от 1968 г., от 1985 г. и този от 2009 г.

Ключови думи: придобиване по давност, съпружеска имуществена общност, недвижими имоти

RESUME | READ
PATER FAMILIAS И РИМСКИЯТ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС

Pater familias има значителна роля както в римското семейство, така и в римското общество. От дълбока древност главата на семейството е имала значителна власт над лицата, намиращи се под неговата власт. Заедно с това отношенията с външни на семейството лица са започвали, развивали и прекратявали винаги с участието, под различни форми, на pater familias.

Статията има за цел разглеждането на отношенията между главата на семейството и подвластните му във връзка с вътрешните на семейството спорове. Обърнато е внимание и на особеностите при участието на pater familias в гражданския процес когато страна е негов подвластен.

Ключови думи: Pater familias, patria potestas, dominica potestas, familia, домашен съд, граждански процес.

RESUME | READ