Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски и

Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция

„Societas pro Iure Romano"

обявяват

конкурс за научни изследвания и статии на млади автори  на тема:

„Римското право и римскоправната традиция в съвременното право".

 

 

Конкурсът ще бъде ежегоден  и в него могат да участват със свои научни разработки млади автори – студенти, докторанти и асистенти на възраст до 35 години от юридическите факултети в България и от другите държави на членовете на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция (SIR), както и от други университети по препоръка на почетните членове на SIR .

През 2017 конкурсът ще се проведе под патронажа на Декана на Юридическия факултет на Софийския университет проф. д-р Сашо Пенов в рамките на честването на 125 годишния юбилей на факултета.

            Конкурсът ще се провежда в рамките на три групи предвид степента на подготовка на участниците- І-ва група- студенти от I и II курс, ІІ-ра група- студенти от  III до V курс (бакалавърски и магистърски програми), ІІІ група- докторанти и асистенти на възраст до 35 години.

Научните разработки следва да се представят като статии на индивидуални автори, както и като колективни разработки в срок до 15 септември 2017 г.

Оценяването на статиите ще бъде от жури в състав Декана на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" и членовете на Управителния съвет на SIR.

Научната конференция на участниците, обявяването на класирането и награждаването на победителите в конкурса ще бъде в Софийския университет през втората половина на месец октомври 2017 г. Датата допълнително ще се уточни и съобщи на участниците.

 

 

Изискванията за статиите са следните:

-          Обем на една статия, вкл. и ако е колективна разработка) не  повече от 10 стандартни страници (1800 знака с интервалите)

 

-          Формални изисквания:

  • Заглавие: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock
  • Име и фамилия на автора, академична длъжност и научна степен (ако има такива), факултет, университет, държава:Times New Roman, size 12, Bold, Align Right
  • Електронен адрес за контакт: под линия, Times New Roman, size 10, Regular, Justified
  • Анотация на езика, на който е съответната статия (български, английски, , френски, италиански, испански) и на английски език: до 1 стандартна страница (1800 знака), Times New Roman, size 12, Italic

·         Ключови думи след анотацията (не повече от 10): на съответния език на статията и на английски – Times New Roman, size 12, Italic

  • Текст на статията: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, междуредие 1.5
  • Номерация на страниците: Times New Roman, size 10, Bottom of page, Plain Number 3
  • Бележки под линия: номерация от 1 продължаваща за целия документ, с арабски цифри, Times New Roman, size 10, Regular, Justified. При цитиране се спазват следните изисквания:

o    Книги: Фамилия на автора, инициали (по същия начин се изписват и останалите имена, ако са до трима. При повече от трима автори се описва под заглавие, а авторите се изброяват след заглавието). Заглавие на книгата. Място на издаване, издателство, година, страници;

o    Статии от списания: Фамилия на автора, инициали (по същия начин както при книгите). Заглавие на статията. След тире – наименованието на списанието [в курсив], година, номер, страници;

o    Статии, доклади и др.п., публикувани в сборници: Фамилия на автора, инициали (по същия начин както и за книгите). Наименование на статията/доклада. След тире  В: Наименование на сборника [в курсив], Място на издаване, издателство, година, страници;

o    Речници: Фамилия на автора, инициали (по същия начин както и за книгите). Наименование на речника. Място на издаване, издателство, година, том, страници;

o    Електронни ресурси: Наименование на сайта, електронен адрес, дата на последно посещение.

 

 

Статиите се изпращат на адрес ius.romanum@abv.bg  Темите могат да бъдат свързани с  всякаква проблематика на римското и съвременното частно и публично право.

Статиите ще бъдат публикувани в специален сборник на сайта Ius Romanum във вида, в който са изпратени, без редакторска намеса.

 

 

 

Проф. д-р Сашо Пенов,

Декан на Юридическия факултет

на СУ „Св. Климент Охридски"

 

Проф. д.ю.н. Малина Новкиришка,

                                                                  Председател на Управителния съвет на SIR