Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски и

Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция

„Societas pro Iure Romano"

обявяват

конкурс за научни изследвания и статии на млади автори  на тема:

„Римското право и римскоправната традиция в съвременното право".

 

 

Конкурсът ще бъде ежегоден  и в него могат да участват със свои научни разработки млади автори – студенти, докторанти и асистенти на възраст до 35 години от юридическите факултети в България и от другите държави на членовете на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция (SIR), както и от други университети по препоръка на почетните членове на SIR .

През 2017 конкурсът ще се проведе под патронажа на Декана на Юридическия факултет на Софийския университет проф. д-р Сашо Пенов в рамките на честването на 125 годишния юбилей на факултета.

            Конкурсът ще се провежда в рамките на три групи предвид степента на подготовка на участниците- І-ва група- студенти от I и II курс, ІІ-ра група- студенти от  III до V курс (бакалавърски и магистърски програми), ІІІ група- докторанти и асистенти на възраст до 35 години.

Научните разработки следва да се представят като статии на индивидуални автори, както и като колективни разработки в срок до 15 септември 2017 г.

Оценяването на статиите ще бъде от жури в състав Декана на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" и членовете на Управителния съвет на SIR.

Научната конференция на участниците, обявяването на класирането и награждаването на победителите в конкурса ще бъде в Софийския университет през втората половина на месец октомври 2017 г. Датата допълнително ще се уточни и съобщи на участниците.

 

 

Изискванията за статиите са следните:

-          Обем на една статия, вкл. и ако е колективна разработка) не  повече от 10 стандартни страници (1800 знака с интервалите)

 

-          Формални изисквания:

  • Заглавие: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock
  • Име и фамилия на автора, академична длъжност и научна степен (ако има такива), факултет, университет, държава:Times New Roman, size 12, Bold, Align Right
  • Електронен адрес за контакт: под линия, Times New Roman, size 10, Regular, Justified
  • Анотация на езика, на който е съответната статия (български, английски, , френски, италиански, испански) и на английски език: до 1 стандартна страница (1800 знака), Times New Roman, size 12, Italic

·         Ключови думи след анотацията (не повече от 10): на съответния език на статията и на английски – Times New Roman, size 12, Italic

  • Текст на статията: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, междуредие 1.5
  • Номерация на страниците: Times New Roman, size 10, Bottom of page, Plain Number 3
  • Бележки под линия: номерация от 1 продължаваща за целия документ, с арабски цифри, Times New Roman, size 10, Regular, Justified. При цитиране се спазват следните изисквания:

o    Книги: Фамилия на автора, инициали (по същия начин се изписват и останалите имена, ако са до трима. При повече от трима автори се описва под заглавие, а авторите се изброяват след заглавието). Заглавие на книгата. Място на издаване, издателство, година, страници;

o    Статии от списания: Фамилия на автора, инициали (по същия начин както при книгите). Заглавие на статията. След тире – наименованието на списанието [в курсив], година, номер, страници;

o    Статии, доклади и др.п., публикувани в сборници: Фамилия на автора, инициали (по същия начин както и за книгите). Наименование на статията/доклада. След тире  В: Наименование на сборника [в курсив], Място на издаване, издателство, година, страници;

o    Речници: Фамилия на автора, инициали (по същия начин както и за книгите). Наименование на речника. Място на издаване, издателство, година, том, страници;

o    Електронни ресурси: Наименование на сайта, електронен адрес, дата на последно посещение.

 

 

Статиите се изпращат на адрес ius.romanum@abv.bg  Темите могат да бъдат свързани с  всякаква проблематика на римското и съвременното частно и публично право.

Статиите ще бъдат публикувани в специален сборник на сайта Ius Romanum във вида, в който са изпратени, без редакторска намеса.

 

 

 

Проф. д-р Сашо Пенов,

Декан на Юридическия факултет

на СУ „Св. Климент Охридски"

 

Проф. д.ю.н. Малина Новкиришка,

                                                                  Председател на Управителния съвет на SIR

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД НА МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИТЕ АВТОРИ, УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА на тема „Римското право и римскоправната традиция в съвременното право"