Consilia praeterita

ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ

This beautifully carved altar was set up for Q. Fulvius Faustus and his brother Quintus Fulvius Priscus, who served as scribae librarii (public secretaries or clerks) of the curule aediles. The upper relief shows the brothers at work handling tablets, while the lower relief shows citizens, some holding scrolls or small tablets, gesturing toward the inscription in admiration (note the presence of women and children). Rome, Terme Diocleziano (National Museums). Credits: Barbara McManus, 2004

 

 

2008 г.

Наименование на проекта:

 

Превод и коментар на COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM (Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони)

Финансиране:

 

Договор за научни изследвания,

СУ „Св. Климент Охридски" по реда на НАРЕДБА № 9 ОТ 8.08.2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ОТПУСКАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ (Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003г., изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и  бр. 74 от 2009 г. )

Участници:

 

проф. д-р Мария Костова, проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова, гл. ас. Теодор Пиперков

Ръководител на проекта:

Проф. д-р Мария Костова, ФКНФ

Цели и научни задачи:

Collatio legume Mosaicarum et romanorum, известно също и като Lex Dei,  е нетрадиционен и уникален за епохата си (края на ІV- началото на V в. сл. Хр.) сравнителноправен опус  между обичайното право на Древна Иудея и римските закони. Древният автор е дал пример за отношение към различните правни култури и народи и за търсене на единството на човешката цивилизация в спазването на универсални закони. 

Задачата на научния колектив е да представи латинския текст и неговата българска интерпретация с анотации и коментари за самия ръкопис, авторството му, времето и цели на създаване, предназначението му , кодификации, императори и юристи и пълна библиография на изследванията по въпроса.

Резултати:

 

  

първо издание, Издателство СИБИ, ISBN 978-954-730-605-9

страници: 192

година и място на издаване: София, 2009

Представяне:

 

Представянето на книгата е на 16 октомври 2009 г. в Пловдивския университет, на 30 ноември 2009 г. в  Нов Български университет и на 15 март 2010 г.  в Софийския университет.

http://www.bulgaria-news.bg/category/yellow-stones/today/article/post24408.html

 

http://www.nbu.bg/

 

 

 

 

2011 г.

Наименование на проекта:

 

Императорски конституции, издадени в Сердика

- преводи, статии, коментари

Финансиране:

 

Договор за научни изследвания,

СУ „Св. Климент Охридски" по реда на НАРЕДБА № 9 ОТ 8.08.2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ОТПУСКАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ (Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003г., изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и  бр. 74 от 2009 г. )

Участници:

 

проф. д-р Мария Костова, проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова, гл. ас. Теодор Пиперков, Люба Радулова-докторант, Мартин Бъбаров и Стоян Иванов- студенти

Ръководител на проекта:

 

проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова

Цели и научни задачи:

Целта на проекта е да допринесе съществено за запълването на една голяма празнота в българската правно-историческа и филологическа наука – изследването на императорските конституции, издадени в Сердика през II- IV в. – едно явление, обърнато и към европейската култура. Той  е съсредоточен върху съдържанието и езика на тези конституции, спецификите на тяхното издаване, адресати и пр. Същевремено с изследването се дава възможност за по- широк анализ на императорското законодателство, на конкретните правни институти, които са обект на регулиране, на тяхната  еволюция, реформи, на цялостното състояние на законодателството в Източната римска империя в началото на ІV в. По-голямата част от конституциите са издадени от император Константин и касаят значителните промени както в държавен и правен, така и в религиозен, социален и икономически план. Наред с това има и някои други конституции, издадени поради различни обстоятелства в Сердика, които също допринасят за разкриването на тази цялостна картина на нормотворчеството и правоприлагането в древността и мястото на града като една от временните столици на Източната Римска Империя.

Проектът по своята същност е интердисциплинарен и към него е привлечено вниманието на специалисти от различни области -  римско право и история на правото, латински език и латинска епиграфика.

Резултати:

 

първо издание, Университетско издателство Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-07-3344-9

страници: 360

година и място на издаване: София, 2012

Представяне:

 

Представянето на книгата е на 21 май 2012 г. от 17.00 ч. в Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски". На представянето присъстват участниците в Международната конференция „Римско и съвременно публично право" и гости от университетите в Италия и Испания, от Столична община и др.

https://www.uni-sofia.bg/

 

 

 

 

2012 г.

Наименование на проекта:

 

Основни проблеми на римското и съвременното публично право

Финансиране:

 

Договор за научни изследвания,

СУ „Св. Климент Охридски" по реда на НАРЕДБА № 9 ОТ 8.08.2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ОТПУСКАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ (Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003г., изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и  бр. 74 от 2009 г. )

Участници:

 

проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова, проф. д-р Мариана Карагьозова-Финкова, доц. д-р Сашо Пенов, гл. ас. д-р Мартин Белов, гл.ас. Галина Чернева, ас. Дилян Начев

Ръководител на проекта:

 

проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова

Цели и научни задачи:

Проектът предвижда едно по- задълбочено изследване и представяне на римското и съвременното публично право. То е предвидено в исторически контекст и обърнато и към европейската правна култура и ще се допринесе съществено за запълването на една празнота в българската правна наука – разкримането на римскоправната традиция в развитието и осъществяването на публичната власт през вековете до наши дни. на изследването на.

Проектът предвижда обобщение на литературата по темага и изготвяне на селектирана библиография по актуалните проблеми на съвременното публично право, представяне на опита на други държави в преподаването и изследването на римското право и лимскоправната традиция в публичен аспект, подготовка за преподаване на римското публично право и създаване на основна дидактична литература .         

С организирането на научна конференция целите на проекта ще бъдат представени пред широката правна общественост, като същевременно ще се даде възможност на колеги от най-престижните университети в Испания- участници в конференцията,  да споделят своя опит и резултатите от  изследването и преподаването на публичното право в исторически и сравнителен план.

 

Резултати:

 

първо издание, Университетско издателство Св. Климент Охридски", ISBN 9789540734774

страници: 608

година и място на издаване: София, 2013

Конференцията е проведена на 21 май 2012 г. в Заседателната зала на СУ „Св. Климент Охридски"-

http://www.law.uni-sofia.bg/

 

Представяне:

 

https://www.uni-sofia.bg/

P5210875P5210879

 

 

 

2013-2014 г.

Наименование на проекта:

 

Състояние и перспективи на юридическото образование в България

Финансиране:

 

Договор за научни изследвания,

СУ „Св. Климент Охридски" по реда на НАРЕДБА № 9 ОТ 8.08.2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ОТПУСКАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ (Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003г., изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и  бр. 74 от 2009 г. )

Участници:

 

проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова, проф. д-р Даниел Вълчев, доц. д-р Янаки Стоилов, ас. Атанас Шопов, ас. Дилян Начев, ас. Симеон Гройсман

Ръководител на проекта:

 

проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова

Цели и научни задачи:

Целите на проекта са в няколко насоки:

1. запълването на една празнота в българската правна наука – изследването на съвременните перспективи и методологически възможности за развитието на юридическото образование.

2. обощаване на българския и чуждестранния научен опит по поставената тема с цел подготовката на база за бъдещото реформиране на сферата;

3. проучване на основните аспекти за бъдещото въвеждане на

                А) курсове и програми, специално ориентирани към практическата подготовка на студентите по право;

                Б)  програми за следдипломна квалификация в Юридическия факултет. В това отношение следва да бъде взето отношение по следните важни въпроси:

                               a.            Кои са перспективните правни отрасли, в чиято сфера да се предават по-задълбочени знания на студентите и магистрите по право;

                               b.            Какви биха били евентуалните средства за финансиране програмите;

                               c.            Какви са възможностите за сътрудничество с институции, по настоящем осъществяващи дейност в тази сфера.

 С организирането на научна конференция целите на проекта ще бъдат представени пред широката правна общественост, като същевременно ще се даде възможност за дискусия по поставените въпроси между научните среди и заинтересованите държавни институции.

 

Целите на проекта се осъществяват в рамките на двегодишно изследване предвид на тяхната всеобхватност.

Резултати:

 

 Проведени 2 научни конференции с международно участие:

 На 30 октомври 2013 г.- „Състояние и перспективи на юридическото образование в България" - вж. дневния ред на конференцията на http://www.legaleducation.eu/

https://www.facebook.com/pravnoobrazovanie/

На 13 юни 2014 г.- „Електронното обучение по право- споделен опит и перспективи"-

вж. дневния ред и публикации от конференцията на http://www.legaleducation.eu/?page=news&item=41

 

Представяне:

 

Сайт на проекта http://www.legaleducation.eu/?page=home        

   и електронно списание „Юридическо образование"- http://www.legaleducation.eu/?page=e-magazine

 

 

 

 

2013-2014 г.

Наименование на проекта:

 

Религиозната толерантност от Древността до наши дни

Финансиране:

 

Договор за научни изследвания,

ПУ „Паисий Хилендарски" по реда на НАРЕДБА № 9 ОТ 8.08.2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ОТПУСКАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ (Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003г., изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и  бр. 74 от 2009 г. )

Участници:

 

проф.д-р Росен Ташев, проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова, доц. д-р Петя Неделева, гл. ас. Мария Кьосева, гл. ас. Димитър Ханев,ас. Кристина Крислова

Ръководител на проекта:

 

Проф.д-р Росен Ташев, доц. д-р Петя Неделева

Цели и научни задачи:

Проектът е насочен към изследване и представяне на историческото развитие и съвременното състояние на религиозните общности и религиозната толерантаност; модели за междурелигиозен диалог; проблеми, тенденции и перспективи на религиозната толерантност; добри европейски практики. Той е свързан с изследването и представянето на много актуални за 2013 г. събития-1700 г. от Миланския едикт, 70-години от спасяването на българските евреи и на жертвите от Холокоста и Европейска година на гражданството. С проекта не само се прави уникално за българската наука научно изследване, но и за популяризирането на темата в общественото пространство. Проблематиката му  засяга основни конституционни права на гражданите, а също и основните им права като граждани на ЕС. Целта му е да се популяризира на темата за религиозната толерантност чрез провеждане на конференция и колоквиум, изнасяне на доклади и отпечатването им в сборници по темата, провеждане на дискусии по спорни въпроси, предложения за законодателни промени.

Резултати:

 

 Проведени две научни конференции

18.10.2013 г.- ПУ „Паисий Хилендарски"- Религиозната толерантност от Древността до наши дни"-

издадени 2 сборника

 

30.05.2014 г.- Актуални проблеми на религиозната толерантност в България – издаден сборник

Представяне:

 

http://news.plovdiv24.bg/