На 09.05.2019 г. гост на кръжока по римско право беше доц. д-р Герасим Петрински, ръководител на катедра „Реторика" към Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".  Доц. Петрински беше изключително полезен и интересен събеседник за членовете на кръжока по римско право във връзка с  научните му интереси преди всичко в областта на историята на реториката (най-вече през Античността и във Византия), на връзките между литература и реторика (теория на наратива, реторика на мотивите),  на връзките между неоплатоническа философия и реторика, на невербалната комуникация и аргументативността на невербалния стереотип (организмика, персоника и лицево изражение, облекло и аксесоари, проксемика, хаптика, хронемика), и на теорията на пропагандата. Младият учен проведе една встъпителна лекция по „Основи на реториката",  която се оказа от голяма полза за бъдещите участници в състезанието по реторика, организирано от кръжока по римско право на тема „Правото на живот". Доц. Петрински се опита за краткото време, с което разполагаше да даде определение за ораторското изкуство в неговото традиционно разбиране – като публична реч, говорене пред публика, бидейки една от най-древните човешки дейности, възприемани не просто като говорене, а като изпълнение на определена социална роля. Гостът постави акцент пред младата аудитория за пътя на въздействие върху публиката чрез словесното въздействие, свеждащо се до живо слово на зрително възприеман от аудиторията субект. Беше изтъкната също така ролята при изнасянето на публична реч на значението, което имат силата и авторитета на отделните личности с ораторски функции, а също така бяха посочени приложенията на ораторското умение в сферата на политиката, управлението и администрацията, религията и най-вече в правото като много силен инструмент за въздействие.

Ръководителят на катедра „Реторика" обърна пред студентите от първи курс сериозно внимание на това какво всъщност представлява ораторската аудитория, давайки им редица полезни практически съвети как да структурират речта си, как да се подготвят за произнасянето й и как да постигнат максимален ефект при говоренето си пред публика. Според него аудиторията обикновено има, отчасти осъзнат и отчасти неосъзнат, максимален, колективен желан образ на оратора във всяко едно отношение, който играе ролята на еталон и с който тя съпоставя всеки отделен акт в ораторството. Установяването на възможните, осъзнати и неосъзнати позиции, формирани от интереси, ценностна система, цели, мотиви, образование, религиозни вярвания и пр.,  е единственият път към успешното въздействие. На тази база ораторът преценява какво очаква или какво иска от него аудиторията. Според доц. Петрински именно чрез тези очаквания следва да се реализира въздействието и ораторът да „прокара" собствената си позиция, представена в максимална степен като тъждествена или подобна с тази на аудиторията. Това е начин за използване на механизма на идентификацията.

          На последно място в изложението си, доц. Петрински се спря на невербалната комуникация чрез външен вид. Той разгледа с подобаващи примери ключовата роля в реториката на външния вид и физиогномиката, хиромантията и френологията. Обясни на студентите особената важност на външния вид и първото впечатление за оратора у публиката, като предпоставящи фактори за постигането на силен ефект от речта, която се произнася. Обърна внимание на физическите дадености и физическата привлекателност на личността, представяйки изключително увлекателно и научно аргументирано своята позиция във връзка с античната концепция „Красивото е добро", доразвивайки я с обяснението на съвременната теория в реториката за „Ефекта на баба Яга".

Сбирката завърши с много оживена дискусия. Студентите имаха възможност да задават въпроси на интересния гост, който не се поколеба да общува с тях и да отговори на питанията им, като подчерта, че за в бъдеще ще бъде много щастлив да изнесе отново лекция или беседа пред аудиторията на кръжока по римско право.