ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ
ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗМУС"

 

От 2010 г. в Софийския университет по програма „Еразмус" ежегодно гостува проф. Ванеса Понте, а от 2013 г.- и проф. Салвадор Руис Пино от Университета в Кордоба. Те изнасят публични лекции съвместно с проф. Малина Новкиришка- Стоянова- преподавател по римско право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" .

С тези лекции се постави началото на една инициатива, предизвикана от засиления интерес на студентите към римското публично право, довела до организирането на научни конференции, издаването на редица студии и статии на български език и за одобряването от факултетните съвета на Софийския университет, на Пловдивския университет и на Новия Български университет на изборна дисциплина „Римско публично право".

 

Публични лекции
на проф. Ванеса Понте

В Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски" 

 • "ВЪВЕДЕНИЕ В РИМСКОТО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И СЪВРЕМЕННА ПРОБЛЕМАТИКА" (26 април 2010 г.)
 • "ПРАВНА УРЕДБА НА ИЗГРАЖДАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА РИМСКИТЕ ПЪТИЩА" (26 април 2010 г.)
 • "ПРАВНА УРЕДБА НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ В ДРЕБНИЯ РИМ"(3 май 2010 г.)
 • "ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА УРБАНИЗМА В ДРЕБНИЯ РИМ"(3 май 2010 г.)
 • "РИМСКОТО ПРАВО И ПРАВОТО В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ" (30 май 2011 г.)
 • „ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПЪТИЩА В РИМСКОТО И СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО"(19 март 2012 г. )
 • "ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКОТО ПУБЛИЧНО ПРАВО" (15 април 2013 г.)
 • "РЕЛИГИЯ И РЕЛИГИОЗНА ТОЛЕРАНТНОСТ В ДРЕВНИЯ РИМ" (24 април 2014 г. )

В Департамент „Право" на Нов Български Университет

http://www.nbu.bg/index.php?l=3271

 • "РИМСКО ПРАВО И ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ" (16 април 2010 г.)
 • "РИМСКО ПРАВО И ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ" (16 март 2011 г.)
 • РИМСКОТО ПРАВО И ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАВНА КУЛТУРА" (16 март 2012 г.) http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Vanesa%20Ponte-2-2012.pdf
 • "ИЗУЧАВАНЕТО НА РИМСКОТО ЧАСТНО И ПУБЛИЧНО ПРАВО"(19 април 2013 г.)
 • "РИМСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛНА И ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ (25 април 2014 г.)

 

Публични лекции
на проф. Салвадор Руис Пино

В Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски":

 • „РЕЛИГИОЗНИ И ПУБЛИЧНОПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ РИМСКОТО ОСИНОВЯВАНЕ" (15 април 2013 г.)
 • „РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В ДВА РЕСКРИПТА НА ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН ДО ЕПИСКОПИ НА СЕРДИКА ПРОТОГЕН И ЕПИСКОПА НА КОРДОБА ОЗИЙ" (24 април 2014 г. )

В Департамент „Право" на Нов Български Университет

http://www.nbu.bg/index.php?l=3271

 • „ПРИМЕРИ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДАТА И ВЪЗДУХА КАТО ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В РИМСКОТО ПРАВО" (19 април 2013 г.)
 • „РИМСКО ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО И ЗАЩИТАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ В ДРЕВНИЯ РИМ" (25 април 2014 г.)

Публична лекция
„ФОРМИРАНЕ И ПРАВОМОЩИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА ИСПАНИЯ"

на проф. д-р Чиро Милионе

 

Анонс

 

На 18 май 2012 г. в Аулата на НБУ се проведе публична лекция на професора по конституционно право Чиро Милионе от Факултета по право, икономически и предприемачески науки на Университета в Кордоба (Испания). Той гостува в България по линия на Програмата „Еразмус" и във връзка с участието му в международната научна конференция „Римско и съвременно право", която се проведе на 21 май 2012 г. в София. В НБУ проф. Милионе изнесе лекция във връзка с формирането и правомощията на Конституционния съд на Испания по специална покана на проф Малина Новкиришка, която преподава римско право в университета.

Публичната лекция на проф. Милионе предшестваше традиционното състезаине по решаване на казуси по Римско частно право, към което той прояви особен интерес. Не е без значение фактът, че проф. Милионе е роден и завършил висшето си образование в Месина ( Италия) и е работил в областта на защитата на човешките права от европейските съдилища, вкл. и в исторически контекст. Той добре познава и римското публично право и приветства инициативата за ориентиране на преподването на такава дисциплина наред с традиционно преподаваната като задължителна дисциплина „Римско частно право". Публичната лекция на проф. Милионе „Състав и функции на Конституционния съд на Испания" предизвика голям интерес сред студентите, които макар и само в І-ви курс, проявиха значителни познания по конституционно право и поставиха редица интересни въпроси. Сред тях сериозна дискусия се състоя по проблемите за политическата независимост и възможните влияния при формирането на конституционните съдилища, конституционното правосъдие в полза на гражданите и възможността им пряко да сезират този орган, значението и правните последици от решенията на конституционния съд и пр. И макар лекцията да беше свързана предимно с практиката на конституционния съд на Кралство Испания, бяха направени много полезни изводи за конституционното правосъдие въобще. Лекцията допринесе за задълбочаване познанията нa студентите по тази проблематика, както и за едно непосредствено докосване да академичния дух на италианските и испански преподаватели.