ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА СТОЕВА-ДИМИТРОВА

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Юридически факултет

Катедра: „Административноправни науки"

Доцент по финансово и данъчно право

доктор

други позиции и длъжности 

 

Член на комисията по опрощаване към президента на Република България

Заместник председател на Общото събрание на ЮФ

 

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

Данъчно облагане, европейска данъчна интеграция, данък върху добавената стойност, бюджетно право

публикации 

КНИГИ

BOOKS

Сравнителноправни  аспекти на облагането с ДДС. Просвета, С., 2011. 287 с.

Comparative and Legal aspects in Value Added Taxation.  Prosveta., S., 2011, 287 p.

Правен режим на данъка върху добавената стойност. Просвета, С., 2010. 182 с.

Legal Regime of Value Added Tax. Prosveta, S., 2010, 182 p.

Специални режими на облагане с ДДС и освободени доставки. Просвета, С., 2012.  

Special schemes of Valued added tax Taxation and Exemptions. Prosveta, S., 2012

Европейска данъчна интергация. С., 2011. 80 с.

European Tax Integration. S. 2011, 80 p.

УЧЕБНИЦИ

TEXTBOOKS

Основи на правото за средните училища /част втора/ Раздел пети. С., Тилия, 1995, / съавт.: С. Михайлова

Fundamentals of Law for the secondary schools. Part Two. Section V. S.,Tilia, 1995, 11с./co-authored with S.Mihailova/

2.revised and suppl. editions.,1998.

Финансово право. Ръководство. [Раздел ІІ, ІV, V, VІІ /VІ и VІІІ ] С., Сиела, 2001.

Financial Law of Republic of Bulgaria. C., Tilia, 1996.472 с./co-authored with S.Mihailova/;

 

Ръководство по финансово право на Република България. С., Тилия, 1996, / в съавт.: С. Михайлова/.

Guide on Financial Law.C.Ciela,2001.467с./co-authored with S.Mihailova/.

Обща система на ДДС в ЕС – сборник нормативни актове- съставителство и предговор, С., Просвета, 2011.

The Common system of VAT in the European Union – legal acts - Compilation and Preface, S., Prosveta, 2011

СТУДИИ И СТАТИИ

Articles

Относно организационните финансови правоотношения. - Правна мисъл, 1995, № 3 /съавт. С.Михайлова/.

Regarding the organizational financial legal relations – Pravna Missal, 1995, №2,95-98/co-author: S.Mihailova/

Промени в Закона за данъчното производство. - Търговско и данъчно право, 1996, № 4.

Changes in the Tax proceeding act.- Turgovsko i danuchno pravo, 1996, N 4

Правила за определяне на данъчния кредит в българското и европейското право. - Съвременно право, 2000, №4.

Tax credit determination rules in the Bulgarian and European law. Suvremenno pravo, 2000, N 4

Проблемът "право на приспадане на данъчен кредит в   ЗДДС". - Правни дискусии, 2001, № 1.

The issue with VAT deduction in Value Added Tax Act. Pravni diskusii, 2001, N 6

Субекти на данъка върху добавената стойност. – Съвременно право, 2002, №6.

Value added tax taxable persons.- Suvremenno pravo, 2002, N 6

 

Предпоставки за възникване на правото на приспадане на данъчен кредит. – Противоречия в практиката по прилагането на данъчни закони, С., 2003.

Prerequisites for /rules governing / the right of deduction.- Controversy in the practice of tax acts application, S., 2003

 

Начисляване на данъка върху добавената стойност.- Съвременно право, 2003, № 2

Charge of Value Added Tax.- Suvremenno pravo, 2003, N 2

Право на приспадане на данъчен кредит.- ИДЕС- Списание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, 2004, № 2.

The right to deduct VAT. IDES- Institute of Certified Public Accountants Magazine,  2004, N 2 C

ertified

"Тристранна операция" и "дистанционна продажба на стоки" като специален ред за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на стоки, свързани с вътреобщностната търговия на територията на Европейския съюз. Списание "De Jure", кн.1, 2011.

"Triangular operation" and " Distance Selling of Goods " as a special  taxation rule for supplies of goods related to the intra community trade in the European union. "De Jure",  2011, N 1

   

"Обърнатото начисляване" на ДДС като концепция и специфичен механизъм на облагане. Одобрено за печат в списание „Съвременно право", кн. 3, 2011.

"Reverse charge" on VAT as a concept and specific mechanism of taxation.  ‘Contemporary Law' magazine, N. 3, 2011.

 

 Данъчното облагане като Общностна политика. Списание "De Jure",  кн. 2, 2011.

Common taxation policy in European union,"De Jure", 2011, N 2.

 

КОМЕНТАРИ

Handbooks

Практически наръчник на ООД. РААБЕ България, С., 2003. раздел 3.1.2. Облагане с данък върху добавената стойност- четири преработени и допълнени издания

A Practical Manual of the limited liability company - Raabe,2003. Author of Section 3.1.3 VAT Taxation – 4 revised and amended editions

 

 

 

Препратки към профили в Интернет

 

Адрес за контакти

evdimitrova@yahoo.com