Association des Balkans du droit romain et de la tradition romaniste

 

 

РROGRAMME

pour l'Assemblée constituante de l'Association des Balkans du droit romain et de la tradition romaniste

Université de Sofia «St. Kliment Ohridski, Rectorat,  15, avenue  Tsar Osvoboditel , Entrée Nord, 2e  étage,

Salle de conférence, le 13 Octobre, 2016.

 

 

17.30- 18.00        - Enregistrement des participants

 

18.00-18.10-       - Salutations du Recteur de l'Université, doyen de la Faculté de droit etc.

 

18.10-18.40-       Discours prononcées par les membres du Comité d'initiative: Prof. Dr. Malina Novkirishki, Prof. Dr. Maria Ignjatovic, Prof. Dr. Goce Naumovski, Prof. Dr. Valerius Ciuса, Assoc Prof. Dr. Tomislav Karlovic.

 

18.40-19.00-       Autres discours

 

19.00-19.15-       Débat sur le statut et vote

 

19.15-19.20-       Débat sur le logo et la forme d'information et de leur adoption

 

19.20-19.30-       Propositions pour le Conseil d'administration et les débats de secrétaire

 

19.30-19.40-       Choix du Conseil d'administration et le Secrétaire

 

19.40-19.50-       Propositions pour les activitées futures de l'Association

 

19.50-20.00-       Conclusions

 

20.00-                 Cocktail au restaurant "Alma Mater" à l'Université

 

 

Протокол

от Учредителното заседание

на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция

"Societas pro iurе romano" (S.I.R.),

 

Днес, 13 октомври 2016 г. , 18 ч. в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски"  в София се проведе Учредителното заседание на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция "Societas pro iurе romano" (S.I.R.), наричана по- долу Асоциацията.

В залата присъстваха учредителите и почетните членове съгласно приложения към протокола списък- общо 29 души.

Заседанието беще председателствано от проф. Малина Новкиришка- член на инициативния комитет за учредяване на Асоциацията по предложение на членовете на съшия комитет и като домакин на мероприятието.

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

 

1.Дебати относно устава и приемане на устава на Асоциацията

2.Избор Управителен съвет и секретар на Асоциацията

3.Предложения за бъдещата работа на Асоциацията

 

По т.1 от дневния ред направиха изказвания проф. Малина Новкиришка, проф. Мария Игнатович, проф. Гоце Наумовски, проф. Себастиано Тафаро, проф. Валериус Чукъ. Беше уточнено наименованието на фондацията на латински и в списъка на държавите, от които могат да бъдат членове на фондацията университетски преподаватели и учени, беше добавена и Молдова.  Приеха се единодушно  следните

РЕШЕНИЯ:

1.       Учредява се Балканска асоциация по римско право и римскоправна традиция "Societas pro iurе romano" (S.I.R.)

2.       Приема се Устав на Балканска асоциация по римско право и римскоправна традиция "Societas pro iurе romano" (S.I.R.)

3.       Утвърждава се списъкът на учредителите и почетните членове на Асоциацията, в който са включени и лицата, изразили своето съгласие за учредяването й и приемащи Устава, но поради служебни ангажименти неприсъстващи на Учредителното събрание.

 

По т.2 от дневния ред доц. Томислав Карлович от Университета в Загреб направи предложение за председател, заместник- председател,членове на Управителния съвет  и секретар на Асоциацията. Първоначално направеното предложение за секретар на Асоциацията да бъде избран Александър Арсич от Университа в Ниш беше дискутирано в оперативен порядък, тъй като той все още е студент и няма статут на преподавателу каквито са изискванията на  Устава за тази длъжност. Въз основа на направеното предложение единодушно се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

1.       Избира  Управителен съвет на Асоциацията в състав:

Председател: проф. Малина Новкиришка от Софийкия университет "Св. Климент Охридски", България

Заместник- председател: проф. Мария Игнатович от Университета в Ниш, Сърбия

Членове:

проф. Марко Петрак от Университета в Загреб, Хърватска

проф. Гоце Наумовски от Университета „Св. Кирил и Методий" в Скопие, Македония

проф. Валериус Чукъ от Университета „Александру Йоан Куза" в Яш, Румъния.

 

2.       Избира за секретар ас. Стоян Иванов от Софийкия университет"Св. Климент Охридски",

България.

 

По т.3 от дневния ред се направиха предложения както във връзка с предстоящата Първа Балканска международна конференция „Изучаването и преподаването и  на римското право и римскоправната традиция в началото на ХХІ век" , така и с оглед на бъдещите инициативи. Одобри се регистрационният формуляр за членовете на Асоциацията и се уточниха сроковете за неговото изпращане, както и документите, които ще бъдат публикувани на сайта IUS ROMANUM.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 20 ч.

 

Председател:  (п) проф. Малина Новкиришка

Секрета:             (п) ас. Стоян Иванов

 

 

Протокол №1

от заседанието (неприсъствено) на Управителния съвет на

на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция

"Societas pro iurе romano" (S.I.R.)

 

Днес, 6 април 2017 г.  се проведе неприсъствено заседание на членовете на Управителния съвет на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция "Societas pro iurе romano" (S.I.R.).

Предварително членовете на Управителния съвет получиха материалите за заседанието и изразиха своето становище по електронен път.

Единодушно бяха приети следните

Решения:

1.По предложение на председателя на УС проф. Малина Новкиришка да се обяви  Първи конкурс за научни изследвания и статии на млади автори  на тема: „Римското право и римскоправната традиция в съвременното право". Съставянето и преводът на обявата и регламента на конкурса на официалните езици на Асоциацията, както и изпращането му до членовете на Асоциацията и до университети на Балканите и в Европа. Организацията и провеждането на конкурса се възложи на проф. Малина Новкиришка. Определи се  20-21 октомври 2017 г. за  дати на конференцията, на която да се представят статиите, участващи в конкурса. Обявата за конкурса да се публикува и на сайта IUS ROMANUM.

2. По предложение на зам. председателя на УС проф. Мария Игнатович да се организира Втора международна конференция на тема :" Универсализмът на римското право" в Университета в Ниш на 12, 13 и 14 октомври 2017 г.  Съставянето на поканите за конференцията, преводът им на официалните езици на Асоциацията, както и изпращането им до членовете на Асоциацията и до други романисти на Балканите и в Европа, и организацията на конференцията се възложи на проф. Мария Игнатович. Докладите и статиите от конференцията да се предадат до 31 октомври и да се публикуват в електронното списание IUS ROMANUM 2/2017.

3. Да се изпратят напомнителни писма на членовете на Асоциацията, които още не са изпратили регистрационните форми.

4. Да се организира създаването на рекламни материали във връзка с мероприятията по т.1 и 2 и те да се популяризират в романистичните среди.

 

Председател:  (п) проф. Малина Новкиришка

Секрета:            (п) ас. Стоян Иванов