СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕТОРИКА - IVS VITAE. DISPVTATIO PRIMA - 31.05.2019 г.

 

 

На 30.05.2019 г. се проведе организираното за пръв  път от Кръжока по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" състезание на тема „Правото на живот" със заглавие на латински „IVS VITAE. DISPVTATIO PRIMA". Състезанието беше насочено към дискутирането на основни актуални правни, социални и политически проблеми и събития, отнасящи се до правото на живот, имащи отправна точка в Древен Рим и представляващи обществен и научен интерес в наши дни. Първата фаза на състезанието се състоя в изготвянето на есе по актуален и свързан с темата проблем. Похвално е, че по въпросите, свързани с правото на живот есета писаха осем на брой първокурсници. Авторите и техните теми са следните:

 • Анна Манева от 4 група с тема: „Правото на живот";
 • Ангел Митков от 10 група с тема: „Шумният провал в управлението на българските градове";
 • Александрина Янчева от 8 група с тема: „Правото на качествен живот";
 • Александър Стоевски от специалност Международни отношения с тема: „Ius and American somnium";
 • Екатерина Павлова от 5 група с тема: „Право на смърт – възможно ли е узаконяването на евтаназията в България?" ;
 • Лилия Георгиева от 6 група с тема: „Равнопоставеността на половете";
 • Петър Александров от 13 група с тема: „Трябва ли да се признае правоспособността на заченатите, но неродени?";
 • Петя Петрова от 8 група с тема: „Правните системи, които регулират гражданския живот".

 

На първокурсниците беше дадена възможност да представят накратко своите есета, защитавайки основните си идеи и концепции пред препълнената 272 аудитория на Ректората на Софийския университет. Комисията, съобразявайки се с редица критерии като: недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем; обвързаност на проблема с контекста на изложението; използване на подходящи езикови средства и боравене с правна терминология за постигане на убедителност и въздействие; умение да се интерпретират различни аспекти на проблема; изграждане на задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация; изграждане на логическа и асоциативна организация на текста, определи като победители в конкурса съответно:

 • на първо място – Александрина Янчева;  
 • на второ място - Екатерина Павлова;
 • на трето място – Александър Стоевски.

 

Победителите бяха наградени със специален сертификат от кръжока по римско право, подписан и връчен от проф. д.н. Малина Новкиришка-Стоянова, както и с предметни награди – книги. Кръжокът поздравява всички участници в писмената фаза на състезанието и им пожелава бъдещи успехи, тъй като те показаха, че не е трудно да пишат по актуален въпрос на правна тематика. Техните разработки ще бъдат публикувани на сайта www.iusromanum.eu в секцията „Млади автори".

Втората форма на участие в състезанието беше произнасяне на правно-аргументирана реч по актуален проблем, свързан с темата „Правото на живот". Речите на участниците в този конкурс бяха предварително подготвени за произнасяне пред журито и публиката, като ораторите имаха повече от месец да се подготвят, консултирайки се с асистентите по римско право във връзка с избора на тема и нейното представяне пред аудитория. Изслушването на ораторските речи се проведе на 30 май 2019 г. от 18 часа в  272 аудитория на Юридическия факултет на Софийския университет. Особено голямо предизвикателство се оказа изнасянето на една правно-аргументирана реч пред извънредно голямата публика и журито, което оценяваше представянето на участниците. Доц. д-р Герасим Петрински, ръководител на Катедра „Реторика" от Философския факултет на СУ беше изнесъл една лекция на сбирка на кръжока, проведена на 9 май 2019 г., свързана с основите на реториката, невербалната комуникация и структурирането и изложението на правно-аргументирана реч, която се оказа много полезна и ключова за младите участници. Журито, дало оценка на публичните речи, беше представено от изключителни професионалисти в своята област, специалисти в говоренето пред аудитория и приятели на кръжока по римско право. Членове на журито бяха:

 • проф. д.н. Малина Новкиришка-Стоянова – дългогодишен преподавател по Римско частно и публично право; председател на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция;
 • проф. д-р Ванеса Понте – преподавател по римско право от Университета в Кордоба, Испания, член на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция;
 • Доц. д-р Герасим Петрински – ръководител на Катедра „Реторика" към Философския факултет на СУ;
 • адвокат Даниела Доковска – дългогодишен преподавател по Наказателен процес в ЮФ на СУ; адвокат по ключови наказателни дела в България; Ръководител на научната дейност на Научно-методическия център на Висшия адвокатски съвет;
 • г-жа Теодора Венедикова.

 

 

Публични речи изнесоха студентите от първи курс, специалност „Право":

 • Калин Цвятков от 6 група с тема: „Правото на съпротива срещу властта";
 • Светлин Иванченко от 9 група с тема: „Евтаназията – право на достойна смърт или отказ от живот";
 • Стефан Каралеев от 1 група с тема: „Трябва ли платеното здравеопазване да бъде основно човешко право";
 • Цветелина Лазарова от 10 група с тема: „За или против абортите".

 

На всеки един от ораторите беше предоставено време от десет минути, в които можеха да представят своите речи. Изказванията на младите участници предизвикаха доста сериозен отзвук сред публиката и станаха повод за продължителни дискусии. Журито, след дълго събеседване, реши да награди като победител в конкурса Светлин Иванченко, който безспорно аргументира най-добре тезата си и темата му отговаряше в максимална степен на заглавието на конкурса, а именно „Правото на живот".

 

 

 

 

На второ място беше класиран Стефан Каралеев, който заплени аудиторията със спокойствието, убедителността на внушенията си и възможността си да говори пред аудитория като истински оратор. Участниците получиха награди и сертификати за своето участие в състезанието! Кръжокът и журито поздравяват всички оратори и участвали в писмения конкурс и им пожелават бъдещи успехи, тъй като организираният тази година конкурс е една проекция на трудовата дейност на всеки един юрист – изготвянето на свързан и аргументиран юридически текст или пък реч, изнесена пред определена аудитория. В този смисъл участието в конкурса „Правото на живот" се оказва невероятна школовка за студентите, които освен, че доказват своите възможности, виждат, че не е толкова трудно да има артикулация и координация между тяхната мисъл и това което излагат словесно пред аудитория или писмено под формата на авторски текст по актуален правен проблем.