Галина Димитрова

 

 

Actual Actual position-university / institute, department, chair of, academic position Actual position-university / institute, department, chair of, academic position

Софийски университет „Свети Климент Охридски",

 Юридически факултет

Катедра „Гражданскоправни науки"

Доцент по гражданско и семейно право

доктор

Another positions, duties, offices 

 

 

 

 

Awards and insignias of honor Awards and insignias of honor

 

 

Research areas Research areas

 

 

Civil and Family Law Гражданско и семейно право

P ublications P ublications

Семейни имуществени отношения, договор за аренда, въпроси на личното право, наследствени отношения

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=32d7b5d2-e109-4379-8416-34368be3ed4b

 

КНИГИ

 1. Правно положение на непълнолетния (14-18 години). С., Национален център за юридическо обучение, 2009. 104 с. (Съавт.: Ц. Цанкова, А. Антонова).

               Същото и в електронен вариант.

 1.  Прекратяване на осиновяването по българското семейно право. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014. 304 с.
 2. Договорът за аренда в земеделието. С. : Нова звезда, 2016. 240 с.
 3. Настойничество и попечителство. С. : Нова звезда, 2016. 194 с.

 

               СТУДИИ И СТАТИИ

 1. За правното положение на наследника, приел наследството по опис. - Съвр. право, 2004, № 1, 27-38.
 2. Настойничество и попечителство над деца, настанени в приемно семейство. - Съвр. право, 2004, № 6, 73-82.
 3. Кои наследници могат да продължат бракоразводния процес. - Собств. и право, 2007, № 11, 40-44.
 4. Съдържание на брачния договор според законопроекта за нов Семеен кодекс. - Собств. и право, № 6, 2008, 39-44.
 5. Прекратяване на непълното осиновяване при смърт. - Съвр. право, 2011, № 6, 72-78.
 6. Продължаване на процеса по прекратяване на осиновяването при смърт на ищеца. - Съвременно право, 2012, № 3.
 7. Унищожаемо ли е осиновяването на пълнолетен. - Общество и право, 2012, № 4.
 8.  Осиновяване без съгласие от родителя. – В: Liber Amicorum. (Сб. в чест на проф. д-р Огнян Герджиков и проф. д-р Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им). С., Фенея, 2013, 316-327. (Състав.: Ек. Матеева, И. Русчев).
 9. Осиновяване без родителско съгласие на дете, настанено извън семейството. – Общество и право, 2013, № 6, с. 35-42.
 10.  Прекратяване на договорите за наем и аренда при влизане в сила на решението за уедряване на имоти по чл. 37е ЗСПЗЗ. – Собственост и право, 2016, № 2, с. 32-37.
 11.  Договорът за преаренда на държавни и общински земи. – Собственост и право, 2016, № 4, с. 22-25.
 12.  Настаняване в приемно семейство на дете, поставено под настойничество или попечителство. – Общество и право, 2016, № 5, 65-74.
 13.  Отдаване под аренда на държавни и общински земи без търг или конкурс. – Собственост и право, 2016, № 7, с. 33-40.
 14.  Изменение и прекратяване на договора за наем на основание чл. 37л ЗСПЗЗ и чл. 101 ППЗСПЗЗ. – Собственост и право, 2016, № 10, с. 23-29.

References to internet profiles or websites References to internet profiles or  websites

 

Contact address Contact address

1504 Sofia, 15 Tzar Osvoboditel, Blvd.  gpetrovadimitrova@abv.bg gpetrovadimitrova@abv.bg