ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО В РИМСКОТО И В ИСПАНСКОТО ПРАВО – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

Целта на това изследване е да докаже, че приемствеността между римското административно право и съвременното административно право не се свежда само до жизнен опит, факти, дейности и дори инститии, а обхваща и „теоретични" и съществени аспекти на административно-правната наука като например общите принципи на правото.

Ключови думи: законодателството за водите, публично право, римско право, правна традиция, общи принципи на правото.

RESUME | READ
ЧАСТНО ПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ГРАДСКИ МЕСТА. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ПРАВНИ РЕШЕНИЯ НА ДРЕВЕН РИМ

Грижата за града – cura urbis, не се изразява само в механичен сбор от функции, отредени на едилите в Древния Рим и различните извънредни или редовни режими за закрила, установени в Късната република и по времето на Принципата.  Управлението на града трябва да гарантира запазването, подобряването и целостта на Urbs в неговата комплексност.  Градът (наричан още "res publica"),  не е само като материална конгломерация от сгради и пространства, а се схваща и като юридическо лице със свои права и задължения.  Грижата за града би трябвало да се проявява в разумното правно управление на общите пространства, на тези обществени места, където често е необходимо да се съчетава интересът на гражданите с колективния интерес или с този на чужденците. В статията е разгледан основният инструмент на публичната концесия (locatio), чрез който се осъществява съчетаването на тези интереси.

Ключови думи: cura urbis, res publica, управление на града, обществени места, колективен интерес, locatio.

RESUME | READ
Градове на властта в Римската империя

До самия край на Римската империя не са ясно и прецизно определени административните центрове на провинциите. Статутът им е резултат от един продължителен и косвен процес, а не от еднократен институционален акт. Става дума за едно фактическо положение, което почти няма официална форма. Но понятието „градове на властта" е достатъчно гъвкаво не само от гледна точка на анализа дали тези градове са били центрове на провинции. В тази категория може да бъдат включени и conventus iuridici, и местата, където се събирали concilia. На основата на Capita Provinciarum и най-значимите творби на съвременната литература се изследват два въпроса -  в каква степен наблюдаваните в испанските провинции явления са характерни и за други провинции и как новите открития от последните две десетилетия променят представата ни за „градовете  на властта" в испанските провинции.

Ключови думи: Римска империя, Испания, провинции, административни центрове, градове на властта

RESUME | READ
РАЗПОРЕДБИ ИЛИ ПРАВИЛА НА РИМСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, ПУБЛИЧНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА
RESUME | READ
За произхода на NOTITIA DIGNITATUM
RESUME | READ
Римската администрация и безопасността в градовете- vigiles и събаряне на incendio arcendi causa
RESUME | READ
ФИНАНСИРАНЕТО НА СПОРТА В РИМ. Римското спортно право
RESUME | READ
"CONTRA IUS PRONUNTIARE" За недействителността на съдебното решение, издадено в противоречие с правото в къснокласическата римска юриспруденция
RESUME | READ
INITIATIVES OF THE ROMAN ADMINISTRATION AND URBAN ENVIRONMENT
RESUME | READ
ЗАБРАНАТА ДА СЕ РУШАТ СГРАДИ И НЕЙНИЯТ ОБХВАТ СПОРЕД ЕДНА НОВЕЛА НА ИМПЕРАТОР МАЙОРИАН
RESUME | READ
Имперският съвет, зъбното колело на административната монархия по времето на Антонините и Северите.
RESUME | READ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА AERARIUM И FISCUS В ДРЕВНИЯ РИМ
RESUME | READ
ОТГОВОРНОСТТА НА ДЕКУРИОНА СПОРЕД КОНСТИТУЦИЯТА, ИЗДАДЕНА ОТ ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН ПРЕЗ 329 ГОДИНА
RESUME | READ
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО В РИМСКИЯ СВЯТ (I В. ПР.Н.Е. – I В. ОТ Н.Е.)
RESUME | READ
Новото издание на митническия закон за римската провинция Азия
RESUME | READ
ЮЛИЕВИЯТ ЗАКОН СРЕЩУ ИЗНУДВАНЕТО
RESUME | READ

СЪВРЕМЕННО ПРАВО

ЗАКОН 15/2015 ОТ 2 ЮЛИ ЗА ДОБРОВОЛНАТА ЮРИСДИКЦИЯ. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НОВАТА УРЕДБА*
RESUME | READ
НОВА ПАРАДИГМА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА. Европейското административно пространство
RESUME | READ
Финансов автоматизъм
RESUME | READ
СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
RESUME | READ
ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕ НА МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
RESUME | READ
СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ – ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО МУ ПОЛОЖЕНИЕ
RESUME | READ
Управление на еснафските организации. Еснафски органи – видове и правомощия
RESUME | READ
Действие на съдебното решение за отмяна/обявяване на нищожност на подзаконови административни актове
RESUME | READ
Администрация на институциите на ЕС - персонал, езици и местоположение
RESUME | READ
ВЕЗДЕСЪЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
RESUME | READ
За някои съвременни административноправни проявления на правилото"Рublicum bonum privato est praeferendum"
RESUME | READ