БРОЙ II/2015 : IURISDICTIO

 

След  успешното начало на новото списание IUS ROMANUM с първия му брой, посветен на император Октавиан Август по повод две хилядолетия от неговата смърт, имаме  удоволствието да представим новия брой за 2015 г., посветен на римското правораздаване. IURISDICTIO е термин от римското право, който е възприет и в съвременните езици за означаване на дейността на съдебните органи по граждански, наказателни и административни дела.  В Древния Рим той има по-различна употреба, особено в периода на Републиката, когато гражданската юрисдикция е организирана на арбитрарен принцип и ius dicere се отнася само до дейността на претора по организирането на процеса. В близък до съвременния смисъл терминът се употребява за cognitio extra ordinem в следкласическия период.

Интересът към темата е продиктуван от няколко съображения. На първо място е обвързаността на правораздаването с развитието на правото във всички исторически периоди от съществуването на римската държава и нейната правна система. Според една от основните теории в романистиката самият термин IUS произхожда от религиозно-ритуалните формули, с които страните полагат клетви и поставят за разрешаване своя спор от компетентните органи.

Наред с това в областта на правораздаването се наблюдава значителна приемственост на процесуалните институти, което  определя римскоправната традиция в съвременното право. Потвърждение за  това е значителния интерес на авторите, предоставили свои статии за втория брой на нашето списание, в което наред с римскоправните проблеми са представени и много актуални теми на българското правораздаване.

Авторите в този брой са почти двойно повече от тези в брой първи. Отново имаме участието на едни от най- видните романисти, които със своите съчинения поставят едни от най- интересните въпроси по темата за IURISDICTIO. Наред с тях публикуваме и голям брой статии от колегите от Юридическия факултет на Софийския университет, които с искрен интерес и научна прецизност се отзоваха на поканата да участват в проекта по представяне на романистичната традиция в съвременното процесуално право.

Темите, на които са посветени статиите, са твърде разнородни, поради което сме ги включили в две основни групи: специфични за римското право и  посветени на римскоправната традиция в съвременното право. Те са подредени по реда на постъпването им в редакцията, тъй като трудно би могло да се приложи друг систематичен критерий.

Надяваме се, че с този брой на  списанието IUS ROMANUM ще провокираме още по- голям интерес към римското право и неговата приемственост в правото на съвременна Европа и в България.