СБИРКА НА КРЪЖОКА ПО РИМСКО ПРАВО - 19.IV.2018 г.

 

На 19.04.2018 г. се проведе втората сбирка за II-рия семестър на кръжока по римско право, като беше разгледана темата „Проблеми на римското семейно и наследствено право". Срещата се радваше на голяма посещаемост от студенти от различни курсове, може би поради интересната цивилистична тема. Сбирката беше открита от ас. Стоян Иванов, който направи кратък обзор на важните институти на римското семейно право, а именно бракът (matrimonium), бащинската власт (patria potestas) и значението и функцията на pater familias като единствения имащ правото да извършва разпоредителни сделки с имуществото на семейството (familia). Изключително впечатляващ доклад, посветен на Юлиевия закон за прелюбодеянията, представи първокурсникът Георги Божидаров. Презентацията беше направена много умело като младият студент демонстрира завидни ораторски умения.  Освен правните аспекти, свързани с наказуемостта на това престъпление и преследването му по реда на държавната наказателна репресия, бяха направени множество препратки с творчеството на Уилям Шекспир, засягащо проблематиката на изневярата.  

В дебрите на една изключително интересна материя навлезе Борис Николов от I курс, който изнесе интересна презентация, свързана със сурогатното майчинство в Древен Рим. Разгледа също така и аферата между Хортензий и Катон Млади. Това изказване беше съпроводено от интересен поглед върху римското семейно право, ролята на жената в  семейството и проблемът за сурогатното майчинство. Главен асистент доктор Венцислав Петров направи интересен очерк на рецепцията в съвременното право на институтите на римското наследствено право, с което припомни на кръжочниците, че именно римското право е базисния фундамент на съвременното частно право и неговите принципи продължават да действат и днес. Хоноруван асистент Методи Тодоров направи подробно изложение, посветено на завещанието на Гай  Юлий Цезар, неговото значение и последици. Студентът от четвърти курс Венцислав Златанов изнесе доклад за „Querela inofficiosi testament"-средство за ограничаване на завещателната свобода. Проблематиката беше изключително интересно представена от един студент в по-горен курс, който в момента изучава семейно и наследствено право и може да направи качествено сравнение между позитивната правна уредба и тази на някои наследстеноправни институти в римското частно право.