CELEBRATIONES

/recente costruzione/

КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ГЛ. АС. ТЕОДОР ПИПЕРКОВ

 

На 17.12.2018 г. в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент охридски" се проведе конференция в памет на гл. ас. Теодор Пиперков. В конференцията взеха участие негови колеги, приятели, студенти. Проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова сподели с аудиторията спомени от дългогодишната им съвместна преподавателска и научна дейност. Примерът ѝ беше последван от всички участници в конференцията, които споделиха най-светлите си спомени с гл. ас. Пиперков преди да представят докладите си. Повечето доклади бяха посветени на римскоправната традиция в съвременното частно право. Последвалата дискусия върху разглежданите в докладите проблеми доказа, че академичният дух, който гл. ас. Теодор Пиперков е успял да създаде у студентите си, е жив, предава се на всеки нов курс и се развива с подкрепата на неговите колеги и приятели. Всички доклади от конференцията са издадени в нарочен извънреден сборник на електронното списание IUS ROMANUM, достъпно свободно на адрес http://iusromanum.eu/izv-nredni-broeve

 

 

 

 

 

Научен колоквиум с международно участие на тема: „Римско и съвременно търговско право" в памет на доц. д-р Румен Чолов

 

 

На 10 март 2016 г. по инициатива на редакционната колегия на електронно списание IUS ROMANUM и с подкрепата на Катедра „Теория и история на държавата и правото" и Катедра „Гражданскоправни науки" на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и Издателство СИЕЛА се проведе научен колоквиум на тема „Римско и съвременно търговско право". Колоквиумът беше в памет на доц. Румен Чолов, дългогодишен преподавател по римско право в Софийския университет. През 2014 г. се навършиха 65 години от неговото рождение, а през 2005 г. той ни напусна завинаги, оставяйки недовършена една идея за преподаване и развитие на римското право, свързана със съвременните интереси и изисквания. В края на 90-те години на миналия век доц. Чолов за първи път постави в академичните среди и в публичното пространство темата за приемствеността на римскоправните институти в съвременното търговско и банково право- години преди в България да се създаде новата правна уредба на тези отношения. Неговите лекции по програмите на Българското национално радио привлякоха  голям интерес към тази проблематика. На конференцията бяха представени  основните концепции по въпросите за съществуването на римско търговско право и връзката му с банковото право на Древния Рим, за влиянието му върху различни съвременни институти на търговското право, за процесуалната защита на търговците и др.

« Indietro

Честване в памет на гл. ас. Теодор Пиперков

На 11 декември 2014 г.  в Конферентната зала на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски"  Юридическият факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Университетското издателство "Св. Климент Охридски" организираха честване в памет на

гл. ас. Теодор Пиперков

(6 юли 1958 – 17 декември 2013)

На честването беше представена книгата „THEO NOSTER. Сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков“ в  памет на незабравимия колега, преподавател и приятел, наричан от всички НАШИЯТ ТЕО.

Конферентната зала не можеше да побеле всички колеги, бивши и настоящи студенти, приятели и близки на Тео. След презентацията  със снимки и спомени за Тео, направена от колегата му проф. Малина Новкиришка, с която съвместно работиха повече от 25 години, най- искрени слова за него казаха близкият му приятел доц. Кристиан Таков, проф. Мария Костова, проф. Димитър Веселинов. Доц. Павел Сарафов беше съхренил запис с гласа на Тео, който прозвуча отново в залата, бодър и ентусиазиран, с много хумор и невероятни коментари.

Съпругата на Теодор Пиперков Антония подари на факултета стихосбирката с негови стихове, издадени in memoriam .

Successivo