ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ
ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗМУС"

 

От 2010 г. в Софийския университет по програма „Еразмус" ежегодно гостува проф. Ванеса Понте, а от 2013 г.- и проф. Салвадор Руис Пино от Университета в Кордоба. Те изнасят публични лекции съвместно с проф. Малина Новкиришка- Стоянова- преподавател по римско право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" .

С тези лекции се постави началото на една инициатива, предизвикана от засиления интерес на студентите към римското публично право, довела до организирането на научни конференции, издаването на редица студии и статии на български език и за одобряването от факултетните съвета на Софийския университет, на Пловдивския университет и на Новия Български университет на изборна дисциплина „Римско публично право".

 

Публични лекции
на проф. Ванеса Понте

В Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски" 

 • „ VIAE PUBLICAE ET COMMERCIUM " (12 май 2016 г.)
 • „ АВГУСТ: ПОЛИТИЧЕСКИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕФОРМИ НА ПЪРВИЯ РИМСКИ ИМПЕРАТОР" (16 април 2015 г.)
 • "ВЪВЕДЕНИЕ В РИМСКОТО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И СЪВРЕМЕННА ПРОБЛЕМАТИКА" (26 април 2010 г.)
 • "ПРАВНА УРЕДБА НА ИЗГРАЖДАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА РИМСКИТЕ ПЪТИЩА" (26 април 2010 г.)
 • "ПРАВНА УРЕДБА НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ В ДРЕБНИЯ РИМ"(3 май 2010 г.)
 • "ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА УРБАНИЗМА В ДРЕБНИЯ РИМ"(3 май 2010 г.)
 • "РИМСКОТО ПРАВО И ПРАВОТО В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ" (30 май 2011 г.)
 • „ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПЪТИЩА В РИМСКОТО И СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО"(19 март 2012 г. )
 • "ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКОТО ПУБЛИЧНО ПРАВО" (15 април 2013 г.)
 • "РЕЛИГИЯ И РЕЛИГИОЗНА ТОЛЕРАНТНОСТ В ДРЕВНИЯ РИМ" (24 април 2014 г. )

В Департамент „Право" на Нов Български Университет

http://www.nbu.bg/index.php?l=3271

 • "РИМСКО ПРАВО И ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ" (16 април 2010 г.)
 • "РИМСКО ПРАВО И ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ" (16 март 2011 г.)
 • РИМСКОТО ПРАВО И ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАВНА КУЛТУРА" (16 март 2012 г.) http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Vanesa%20Ponte-2-2012.pdf
 • "ИЗУЧАВАНЕТО НА РИМСКОТО ЧАСТНО И ПУБЛИЧНО ПРАВО"(19 април 2013 г.)
 • "РИМСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛНА И ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ (25 април 2014 г.)

 

Публични лекции
на проф. Салвадор Руис Пино

В Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски":

 • „COMMERCIUM ET CONTRACTUS" (12 май 2016 г.)
 • „ПРАВОРАЗДАВАНЕТО В РИМСКАТА ПРОВИНЦИЯ ЮДЕЯ В I в. ИИСУС ОТ НАЗАРЕТ ПРЕД СИНЕДРИОНА" (16 април 2015 г.)
 • „РЕЛИГИОЗНИ И ПУБЛИЧНОПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ РИМСКОТО ОСИНОВЯВАНЕ" (15 април 2013 г.)
 • „РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В ДВА РЕСКРИПТА НА ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН ДО ЕПИСКОПИ НА СЕРДИКА ПРОТОГЕН И ЕПИСКОПА НА КОРДОБА ОЗИЙ" (24 април 2014 г. )

В Департамент „Право" на Нов Български Университет

http://www.nbu.bg/index.php?l=3271

 • „ПРИМЕРИ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДАТА И ВЪЗДУХА КАТО ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В РИМСКОТО ПРАВО" (19 април 2013 г.)
 • „РИМСКО ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО И ЗАЩИТАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ В ДРЕВНИЯ РИМ" (25 април 2014 г.)

ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ „ VIAE PUBLICAE ET COMMERCIUM " НА ПРОФ. ВАНЕСА ПОНТЕ И „COMMERCIUM ET CONTRACTUS" НА ПРОФ. САЛВАДОР РУИС ПИНО

 

Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", Катедра „Теория и история на държавата и правото" и Програма Еразмус  организираха на 12 май 2016 г. от 13.30 ч. в зала 272 две публични лекции с преподаватели по Римско право от Факултета по право, икономически науки и предприятия на Университета в Кордоба- Испания. Те гостуват за четвърти пореден път на студентите от първи курс и представят актуални романистични изследвания, свързани с програмата на учебния курс както по римско частно право, така и по римско публично право.

Първата публична лекция на тема: „ Viae publicae et commercium" беше представена от проф. д-р Ванеса Понте Аребола. Тя  се спря на първо място на стратегическото значение на пътищата както за установяването на трайни политически и междудържавни връзки и влияние, така и за икономическото развитие и интендивните търговски комуникации. Беше разгледано създаването на основните сухоземни пътни артерии на Римската империя, които са ненадминати и до днес като качество на строителството, избор на трасе и система за поддържане и свързване с други пътни артерии. Политическата отговорност за градоустройството и пътното планиране бяха продставени със съответните правни средства, необходими за създаването на един път- договорите за инженерни дейности, отчуждаването на частни имоти, организацията на труда и доставките на материали, финансирането на дейността от държавния и муниципалните бюджети, участието на армията и местното население, данъците и повинностите, таксите за преминаване, крайпътното строителства и пр.- все въпроси, които имат своята актуална порекция при съвременното изграждане на трансграничните магистрали. Накрая беще направен преглед и на римската търговия и използваниет валути в рамките на Средиземноморието, както и римската парична система.

Професор Ванеса Понте подари и своята книга, посветена на държавните римски пътища- едно значимо монографично изследване, което е високо ценено в романистичните среди.

 

 

          Като продължение на темата за търговията беше представена втората публична лекция на тема: „Commercium et contractus" от проф.д-р Салвадор Руис Пино, също преподавател по Римско право в Университета в Кордоба. Той се спря на основните теоретични позиции на римското търговско право- понятието за облигация, видовете облигационни отношения и тези от тях, които са от непосредствено значение за търговските отнощения. Специално място беше отделено на кредитните и банковите операции и тяхната правна уредба.

Гостуващите преподаватели подариха  своята най- нова публикация – електронно учебно пособие „Римската юриспруденция относно договорното право"-  ISBN: 978-84-9927-160-6 , издадено на CD-ROM през май 2014 . Това е едно сравнително изследване на консенсуалните и реални договори и на квазиконтрактите н римското право и съвременната им правна уредба в Гражданския кодекс на Испания, допълнено с практически казуси от Юстиниановото право и с кратка антология от римскоправни текстове съответно за всеки от разглежданите институти на латински с превод на испански.

 

 

Повече материали и информация за преподаването на Римското право в Университета в Кордоба може да се намери на специализирания сайт в Интернет: www.uco.es/derecho-romano

Организацията на посещението и публичните лекции бяха модерирани от ас. Стоян Иванов, а подготовката на презентациите и превода лекциите на български език беше осъществена със съдействието на проф. Малина Навкиришка.

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ „ АВГУСТ: ПОЛИТИЧЕСКИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕФОРМИ НА ПЪРВИЯ РИМСКИ ИМПЕРАТОР" НА ПРОФ. ВАНЕСА ПОНТЕ АРЕБОЛА И „ПРАВОРАЗДАВАНЕТО В РИМСКАТА ПРОВИНЦИЯ ЮДЕЯ В I в. ИИСУС ОТ НАЗАРЕТ ПРЕД СИНЕДРИОНА" НА ПРОФ. САЛВАДОР РУИС ПИНО

 

Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", Катедра „Теория и история на държавата и правото" и Програма Еразмус  организираха на 16 април 2015 г. от 17 ч. в зала 292  две публични лекции с преподаватели по Римско право от Факултета по право, икономически науки и предприятия на Университета в Кордоба- Испания. Те гостуват за трети път на студентите от първи курс  чрез Програма Еразмус  по силата на договор за обмен на преподаватели и студенти между Софийския университет и Университета в Кордоба.  През тази година техните лекции бяха свързани с отбелязването на 2 хилядолетия от смъртта на първия римски император Октавиан Август и предстоящата голяма научна конференция в Кордоба, посветена на   Лекциите на испанските преподаватели са част от представяния от тях учебен курс в Университета в Кордоба, който има аналогична програма с тази на учебните курсове по ремско частно и публично право на Юридическия факултет на Софийския университет.

Първата публична лекция на тема: „ Август: политически и законодателни реформи на първия римски император"  беше представена от проф. д-р Ванеса Понте Аребола.  Особен интерес предизвикаха някои малко известни факти от биографията на Октавиан Турин, станал по- късно осиновен син на Юлий Цезар чрез неговото завещавие, участник в политическите борби в края на Републиката и император от 27 г. пр. Хр., когато чрез позицията си на пръв сенатор (princeps Senati) постепенно концентрира властта в свои ръце, без да отменя републиканските институции. Проф. Понте акцентира на основните реформи в правото, проведени особено умело от Август и поставяще началото на една нова форма на управление, довела до стабилизирането ан римската политическа и икономическа власт в Средиземноморието. 

Втората публична лекция беше на тема  „Правораздаването в римската провинция Юдея в І в. Иисус от Назарет пред Синедриона" , представена от проф.д-р Салвадор Руис Пино, също преподавател по Римско право в Университета в Кордоба. Той се спря на един от най- интересните въпроси, вълнуващи широката общественост в навечерието на Великденските празници и Възкресени Христово. Процесът срещу Иисус винаги е поставял много въпросителни относно преплитането на римската юрисдикция на губернатора на Юдея Пилат Понтийски и правораздаването, осъществено самостоятелно от Синедриона като религиозен, политически и правораздавателен орган на местното население в провинцията, прилагаш обичайното и библейското право. Професр Пино изложи господстващите становища по процедурата, по окято е извършен съда над иисус и изпълнението на присъдата. След лекцията се проведе неформална, но оживена дискусия по проблемите за взаимодействието между римската и местната власт в провинциите и  прилагането на римското наказателно право.

Публичните лекции бяха организирани от преподавателите по римско право на Юридичесикя факултет проф. Малина Новкиришка и ас. Стоян Иванов.

 

 

 

 

Публична лекция
„ФОРМИРАНЕ И ПРАВОМОЩИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА ИСПАНИЯ"

на проф. д-р Чиро Милионе

 

Анонс

 

На 18 май 2012 г. в Аулата на НБУ се проведе публична лекция на професора по конституционно право Чиро Милионе от Факултета по право, икономически и предприемачески науки на Университета в Кордоба (Испания). Той гостува в България по линия на Програмата „Еразмус" и във връзка с участието му в международната научна конференция „Римско и съвременно право", която се проведе на 21 май 2012 г. в София. В НБУ проф. Милионе изнесе лекция във връзка с формирането и правомощията на Конституционния съд на Испания по специална покана на проф Малина Новкиришка, която преподава римско право в университета.

Публичната лекция на проф. Милионе предшестваше традиционното състезаине по решаване на казуси по Римско частно право, към което той прояви особен интерес. Не е без значение фактът, че проф. Милионе е роден и завършил висшето си образование в Месина ( Италия) и е работил в областта на защитата на човешките права от европейските съдилища, вкл. и в исторически контекст. Той добре познава и римското публично право и приветства инициативата за ориентиране на преподването на такава дисциплина наред с традиционно преподаваната като задължителна дисциплина „Римско частно право". Публичната лекция на проф. Милионе „Състав и функции на Конституционния съд на Испания" предизвика голям интерес сред студентите, които макар и само в І-ви курс, проявиха значителни познания по конституционно право и поставиха редица интересни въпроси. Сред тях сериозна дискусия се състоя по проблемите за политическата независимост и възможните влияния при формирането на конституционните съдилища, конституционното правосъдие в полза на гражданите и възможността им пряко да сезират този орган, значението и правните последици от решенията на конституционния съд и пр. И макар лекцията да беше свързана предимно с практиката на конституционния съд на Кралство Испания, бяха направени много полезни изводи за конституционното правосъдие въобще. Лекцията допринесе за задълбочаване познанията нa студентите по тази проблематика, както и за едно непосредствено докосване да академичния дух на италианските и испански преподаватели.