Description: Fz de Bujan.JPG

 

 

Ivan Kiosev

Гл. ас д-р ИВАН КЬОСЕВ

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

СУ „Св. Климент Охридски", Юридически факултет, Катедра ТИДП, Главен асистент

други позиции и длъжности 

 

 

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

Теория на държавата и правото, Юридическа техника, Права на човека, Политически и правни учения, Конституционно право, Римско право

публикации 

 

МОНОГРАФИИ:

„Аналогията в правото" СУ, Юридически факултет, 2005г., 195с.

„Теория за рационалното и хуманното законодателство". София, УИ „Св. Климент Охридски", 2012г., 255с.

СТУДИИ И СТАТИИ:

          „Пряка демокрация- генезис и правно-политически проекции в Новото време"- В: Сб. „Римско и съвременно публично право", Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2013г.

 „Държава и общество в криза. Правно-политическата дилема- промени и/или ценности"- Студия. Сп. Общество и право, бр. 10, 2013г.

„Статут и юридическа защита на човешката личност в модерната правова държава"- Студия (Научен доклад за Националната конференция по биоетика и биоправо), София, 2013г.

 „Юридическото образование в периода на прехода"- Научен доклад за Националната конференция за юридическото образование, София, 2013г.

"Civil society, parliamentary democracy and political parties in a transition period" 2013-  In: www.challengingthelaw.com (professional juridical website)

"First Bulgarian Constitution- the legal-political foundation of a free independent state"2014- In: www.challengingthelaw.com (professional juridical website)

 „Търновската конституция и началото на българския парламентаризъм"- Сп. Общество и право, бр. 2, 2014г.

„Украинският преход към правова и демократична държава"- Сп. Общество и право, бр. 12, 2014г.

„Народен суверенитет и държавна власт в огледалото на българските парламентарни избори"- Сп. Общество и право, бр. 1, 2015г.

 „Държавна власт и правосъдие в условията на преход- румънският опит"- Сп. Общество и право, бр. 5, 2015г.

 

Препратки към профили в Интернет

 

Адрес за контакти

iv.kyosev@abv.bg