Ivan Kyosev, Phd

 

Actual academic position-university/ institute

Chief asst. prof. of General theory of the Law

at Sofia University "St. Kliment Ohridski", Sofia Bulgaria

References to internet profiles or  websites

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/yuridicheski_fakultet/struktura/katedri/teoriya_i_istoriya_na_d_rzhavata_i_pravoto/gl_as_d_r_ivan_stefanov_k_osev

Contact address

SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI

1504 Sofia, 15 Tsar Osvoboditel Blvd., Bulgaria

Faculty of Law, cab. 311

iv.kyosev@abv.bg