Д-р Иван Кьосев

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Гл. ас. д-р по Обща теория на правото в

Софийския университет „Св. Климент Охридски",

София, България

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/yuridicheski_fakultet/struktura/katedri/teoriya_i_istoriya_na_d_rzhavata_i_pravoto/gl_as_d_r_ivan_stefanov_k_osev

Адреси за контакт,

e-mail

Софийски Университет „Св. Климент Охридски"

Юридически факултет, каб. 311

Бул. „Цар Освободител" 15, София, 1504, България

iv.kyosev@abv.bg