Description: Jaime Vizcaíno Sánchez

 Доц. Хайме Вискаино Санчеc

 Доктор по археология

Актуална позиция – университет/ институт, катедра, академична длъжност

Доцент в Департамента по История на изкуствата в Университета в Мурсия, Испания

Други позиции и длъжности

Председател на испанското дружество по византинистика;

Сътрудник на Секретариата на списанието Анали по праистория и археология на Университета в Мурсия

Почетни звания и награди

Премия за завършено образование по история- курс 1999-2000

Извънредна премия за за докторат по филология (Секция География и история), курс 2006-2007

Премия Pastor -2007 за докторска дисертация на Фондацията по класически изследвания Pastor

Основни теми на изследване

Предвизантийското Средиземноморие. Динамика на християнизацияа.  Основи на класическата и византийската Древност.

Публикации 

 Монография: La presencia bizantina en Hispania (siglos VI-VII). La documentación arqueológica, Antigüedad y Cristianismo, XXIV, 2009, Murcia.

Множество статии по римска и византийска история и археология.

Препратки към профили в Интернет

https://murcia.academia.edu/JaimeVizca%C3%ADnoS%C3%A1nchez

Адрес за контакти

javisa@um.es