PRAESCRIPTA EDITIONIS

Изисквания за публикуване
в „IUS ROMANUM" on- line

 

Текстовете на статиите и материалите в он-лайн списание "IUS ROMANUM" са собственост на техните автори. Те се публикуват само и единствено с тяхно съгласие.

При цитиране задължително се използва позоваване на публикацията в списанието.

Обемът на една статия не трябва да надвишава 15 стандартни страници (1800 знака

Формални изисквания:

 • Заглавие: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock
 • Име и фамилия на автора:Times New Roman, size 12, Bold, Align Right
 • Научна степен, заемана длъжност, електронен адрес за контакт: под линия, Times New Roman, size 10, Regular, Justified
 • Анотация на български език: до  1 стандартна страница (1800 знака), Times New Roman, size 12, Italic
 • Анотация на езика, на който е съответната статия (английски, немски, френски, италиански, испански, руски): до 1 стандартна страница (1800 знака), Times New Roman, size 12, Italic
 • Ключови думи: на български и на съответния език – следа анотацията; не повече от 10, Times New Roman, size 12
 • Текст на статията: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, междуредие 1.5
 • Номерация на страниците: Times New Roman, size 10, Bottom of page, Plain Number 3
 • Бележки под линия: номерация от 1 продължаваща за целия документ, с арабски цифри, Times New Roman, size 10, Regular, Justified. При цитиране се спазват следните изисквания:
  • Книги: Фамилия на автора, инициали (по същия начин се изписват и останалите имена, ако са до трима. При повече от трима автори се описва под заглавие, а авторите се изброяват след заглавието). Заглавие на книгата. Място на издаване, издателство, година, страници
  • Статии от списания: Фамилия на автора, инициали (по същия начин както при книгите). Заглавие на статията. След тире – наименованието на списанието [в курсив], година, номер, страници
  • Статии, доклади и др.п., публикувани в сборници: Фамилия на автора, инициали (по същия начин както и за книгите). Наименование на статията/доклада. След тире  В: Наименование на сборника [в курсив], Място на издаване, издателство, година, страници
  • Речници: Фамилия на автора, инициали (по същия начин както и за книгите). Наименование на речника. Място на издаване, издателство, година, том, страници
  • Електронни ресурси: Наименование на сайта, електронен адрес, дата на последно посещение

Основният език на статиите е българският.

Статии на чужд език (английски, немски, френски, италиански, испански и руски) се публикуват на български, като редакцията на списанието носи отговорност за качеството на превода и осъществява научната му редакция. В този случай резюмето се запазва на езика, на който е написана статията.

Материалите се депозират в електронен вид като прикрепен файл на адреса на списанието redaction @ iusromanum.eu

Автор, който не е получил отговор за получаването на статията на адреса на списанието, може да се свърже с главния редактор или секретаря на списанието на адрес info @ iusromanum.eu или mnovkirishka @ iusromanum.eu