Доц. д-р Камелия Николаева Цолова

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

Доцент по гражданско процесуално право в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

други позиции и длъжности 

 

Арбитър по вътрешни дела в АС при БТПП

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

Граждански процес

публикации 

Монографии:

 

Подпомагащата страна в съдебния исков процес. С.: "Сиби", 2009.

 

Частичният иск. С.: „Сиби", 2012.

 

Статии:

 

Задължителната сила на установеното в мотивите на съдебното решение. ­ Съвременно право, 2001, № 3, 88­102

 

Участие на приобретателя на спорно право (чл. 121 ГПК) като подпомагаща страна. ­ Съвременно право, 2003, № 2, 81­94

 

Възражението за лошо воден процес по чл. 223, ал. 2 ГПК. – Съвременно право, 2007, № 3, 16­28.

 

Заместване на подпомаганата от подпомагащата страна по чл. 222 ГПК. – Съвременно право, 2007, № 4, 7­21.

 

Порочното определение на съда по допустимостта на участието на подпомагаща страна и защитата срещу него. – Търговско право, 2008, № 3, 5­13.

 

Порочното решение при признание на иска и защитата срещу него. –                  В: Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев. С.: "Сиела", 2009, 72-95.

 

Подлежат ли на отмяната по чл. 537, ал. 2 ГПК нотариалните актове за сделки с вещни права върху недвижими имоти -Търговско право, 2013, №. 1, 19-24

 

Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове – „Сиела", Норма/Правното списание/, 2015, №8

 

Препратки към профили в Интернет

 

Адрес за контакти

kcolova@abv.bg