Проф. д-р Тенчо Колев Дундов

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

Професор по теория ан правото, катедра Теория и история ан държавата и правото, ЮФ, СУ

други позиции и длъжности 

 

От 1989 г. Преподавател в СУ "Св. Климент Охридски"

1986 – 1989 г. Преподавател във ВИПОНД – МВР

От 2002 г. Преподавател във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

1995 – 1996 г. Парламентарен секретар в Министерството на правосъдието

От 2004 г. Член на Специализирания научен съвет по правни науки при ВАК

От 2004 г. Член на Издателския съвет към СУ "Климент Охридски"

2006-2011 г. Декан на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски"

2006-2010 г. Председател на Съвет по законодателството към Министър-Председателя на Република България

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

Обща теория на правото, философия на правото, теория на нормотворческия процес

публикации 

I. Монографии и учебни помагала

 1. Обект на правонарушението, С., 1988 г.;
 2. Учебни записки по Обща теория на правото, Изд. Гимназия "Проф. Иван Апостолов", С., 1994 г.;
 3. Правни отношения и правни връзки, Благоевград 1997 г., С. ,  2005 г.;
 4. Въведение в правото, С., 2005 г.,
 5. Теория на правотворческата дейност (Ролята на нетипичния законодател), София, С., 2006 г.;
 6. Съдебна власт, С. , 2006 г.;
 7. Въведение в правото, С., 2006;
 8. Теория на правораздавателната дейност – т. 1-6 , С. ,2010 – 2013.
 9. Обща теория на правото, Ъ., 2015

 

 1. II. Студии
 2. Правова държава и регулиране на стопанската дейност, С.1990 г., бюлетин "ВИ Г. Димитров" – МВР, кн. 2;
 3. Същност и изграждане на социалистическата правова държава, С. 1989 г., МВР, Дирекция на народната милиция, Сб. Материали;
 4. Министерството на вътрешните работи – специализиран орган на социалистическата правова държава, С.1989 г., МВР, Дирекция на народната милиция в сб. Материали;
 5. Същност на държавата, С. 1990 г., Министерство на народната просвета, Съюз на юристите в България, в сб. Гражданско учение;
 6. Как се създава законът, С., 1990 г., Министерство на народната просвета, Съюз на юристите в България, в сб. Гражданско учение;
 7. Законите в действие, С. 1990, Министерство на народната просвета, Съюз на юристите в България, в сб. Гражданско учение;
 8. Законност и правна култура, С. 1990 г. ВИ "Георги Димитров" – МВР, Редакционно-издателска колегия ;
 9. Правоотношенията и субективните права като обект на правонарушението, С. 1989 г., Годишник;
 10. Правото на езика и езикът на правото, С. 2005 г., Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
 11. III. Статии
 12. Усъвършенствуване на законодателството, в съавт. Държава и право, 1989/11;
 13. Правни отношения и правни връзки, в съавт. Държава и право, 1989/3;
 14. Обект на правонарушението, С., 1988 г., Годишник, Институт по науките за държавата и правото;
 15. Философски проблеми на социалистическата правова държава, С. 1989 г., Съюз на юристите в България, Бюлетин, 1989/6;
 16. От идеята за правова държава към формиране на демократична правова държава, С., 1990 г., Диалог, кн. 5;
 17. Право и закон, С.1990 г., Диалог, кн. 7;
 18. Законодателството в правова държава, С. 1990 г., Диалог, кн. 9;
 19. Съвременно право, 1'2000 Ценно и полезно научно изследване;
 20. Съвременно право, 5'2003 Ценно теоретично изследване върху парламентаризма и политическата отговорност на правителството;
 21. Съвременно право, 5'2001, Относно решение № 13 от 29 май 2001 г. на Конституционния съд;
 22. Право и език, кн. 1, София, 2004 г., Универститетско издателство "Св. Климент Охридски";
 23. Право и език, кн. 2, София, 2004 г., Универститетско издателство "Св. Климент Охридски".

 

Препратки към профили в Интернет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/yuridicheski_fakultet/struktura/katedri/teoriya_i_istoriya_na_d_rzhavata_i_pravoto

Адрес за контакти

 t.kolev@law.uni-sofia.bg

Description: http://www.novatarealnost.bg/wp-content/uploads/2014/08/2615091ebf6a64721e0670c6a93b1bc3e94b82.jpg

 Проф. д-р Тенчо Колев Дундов

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

Професор по теория ан правото, катедра Теория и история ан държавата и правото, ЮФ, СУ

други позиции и длъжности 

 

От 1989 г. Преподавател в СУ "Св. Климент Охридски"

1986 – 1989 г. Преподавател във ВИПОНД – МВР

От 2002 г. Преподавател във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

1995 – 1996 г. Парламентарен секретар в Министерството на правосъдието

От 2004 г. Член на Специализирания научен съвет по правни науки при ВАК

От 2004 г. Член на Издателския съвет към СУ "Климент Охридски"

2006-2011 г. Декан на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски"

2006-2010 г. Председател на Съвет по законодателството към Министър-Председателя на Република България

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

Обща теория на правото, философия на правото, теория на нормотворческия процес

публикации 

I. Монографии и учебни помагала

 1. Обект на правонарушението, С., 1988 г.;
 2. Учебни записки по Обща теория на правото, Изд. Гимназия "Проф. Иван Апостолов", С., 1994 г.;
 3. Правни отношения и правни връзки, Благоевград 1997 г., С. ,  2005 г.;
 4. Въведение в правото, С., 2005 г.,
 5. Теория на правотворческата дейност (Ролята на нетипичния законодател), София, С., 2006 г.;
 6. Съдебна власт, С. , 2006 г.;
 7. Въведение в правото, С., 2006;
 8. Теория на правораздавателната дейност – т. 1-6 , С. ,2010 – 2013.
 9. Обща теория на правото, Ъ., 2015

 

 1. II. Студии
 2. Правова държава и регулиране на стопанската дейност, С.1990 г., бюлетин "ВИ Г. Димитров" – МВР, кн. 2;
 3. Същност и изграждане на социалистическата правова държава, С. 1989 г., МВР, Дирекция на народната милиция, Сб. Материали;
 4. Министерството на вътрешните работи – специализиран орган на социалистическата правова държава, С.1989 г., МВР, Дирекция на народната милиция в сб. Материали;
 5. Същност на държавата, С. 1990 г., Министерство на народната просвета, Съюз на юристите в България, в сб. Гражданско учение;
 6. Как се създава законът, С., 1990 г., Министерство на народната просвета, Съюз на юристите в България, в сб. Гражданско учение;
 7. Законите в действие, С. 1990, Министерство на народната просвета, Съюз на юристите в България, в сб. Гражданско учение;
 8. Законност и правна култура, С. 1990 г. ВИ "Георги Димитров" – МВР, Редакционно-издателска колегия ;
 9. Правоотношенията и субективните права като обект на правонарушението, С. 1989 г., Годишник;
 10. Правото на езика и езикът на правото, С. 2005 г., Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
 11. III. Статии
 12. Усъвършенствуване на законодателството, в съавт. Държава и право, 1989/11;
 13. Правни отношения и правни връзки, в съавт. Държава и право, 1989/3;
 14. Обект на правонарушението, С., 1988 г., Годишник, Институт по науките за държавата и правото;
 15. Философски проблеми на социалистическата правова държава, С. 1989 г., Съюз на юристите в България, Бюлетин, 1989/6;
 16. От идеята за правова държава към формиране на демократична правова държава, С., 1990 г., Диалог, кн. 5;
 17. Право и закон, С.1990 г., Диалог, кн. 7;
 18. Законодателството в правова държава, С. 1990 г., Диалог, кн. 9;
 19. Съвременно право, 1'2000 Ценно и полезно научно изследване;
 20. Съвременно право, 5'2003 Ценно теоретично изследване върху парламентаризма и политическата отговорност на правителството;
 21. Съвременно право, 5'2001, Относно решение № 13 от 29 май 2001 г. на Конституционния съд;
 22. Право и език, кн. 1, София, 2004 г., Универститетско издателство "Св. Климент Охридски";
 23. Право и език, кн. 2, София, 2004 г., Универститетско издателство "Св. Климент Охридски".

 

Препратки към профили в Интернет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/yuridicheski_fakultet/struktura/katedri/teoriya_i_istoriya_na_d_rzhavata_i_pravoto

Адрес за контакти

 t.kolev@law.uni-sofia.bg