Description: L_Radulova

Гл. ас. д-р Люба Радулова

Актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

Главен асистент в катедрата по Класическа филология на СУ "Св. Климент Охридски"

Други позиции и длъжности 

 

Хоноруван асистент по латински език в Университет по национално и световно стопанство

Почетни звания и награди

 

Основни теми на изследване 

Епиграфика на балканските провинции;

Административен и юридически латински език;

Административни и канцеларски практики в римските провинции

Публикации 

Миланският едикт и практиките за защита от violatio sepulcri в балканските провинции. Юридическо списание на НБУ, 1, 2014,  64–72.  (В съавторство с Rita Sassu)

Гладиаторски игри в Долна Мизия и Тракия – среща или сблъсък на две култури? В: Studia classica Serdicensia. T.IІІ. София, 2014, 266-274.

I munerarii nelle province romane di Moesia Inferior e Thracia: aspetti istituzionali. Ius Antiquum, III (XXVIII), 2013, 138–148.

Violatio sepulcri в надписи от Долна Мизия. – В: Societas classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока. Велико Търново, 2013, 95–106.

Езикови особености на военните дипломи от Долна Мизия. – В: Девета конференция на млади учени от ФКНФ май 2012. София, 2012, 154–164.

Сердика като административен център в Римската империя. – В: De constitutionibus principum Serdicae datis. София, 2012, 247–259.

За публикуването на императорските рескрипти. – В: De constitutionibus principum Serdicae datis. София,  2012, 290–301.

Надписите-близнаци от Дуросторум и Бригетиум като извор за практиките на императорските канцеларии. – В: De constitutionibus principum Serdicae datis. София, 2012, 233–247.

Реформите на Лициний от 311г. и практиките по издаване на свидетелства за оттегляне от военна служба. – В: 100 години от раждането на проф. Михаил Андреев. София, 2011, 445–457.

Езикови особености на надписите за ius sepulcri от Долна Мизия. – В: Осма конференция на млади учени от ФКНФ май 2011. София, 2012, 51–61.

Формулата Hoc monumentum heredem non sequetur в надписите от Долна Мизия. – В: Седма конференция на млади учени от ФКНФ май 2010. София, 2011, 68–74.

За езика на гладиаторските надписи от Долна Мизия и Тракия. – В: Studia classica Serdicensia. T.I. София, 2010, 160–169.

Препратки към профили в Интернет

https://uni-sofia.academia.edu/LyubaRadulova

http://kkf.proclassics.org/staff.php

Адрес за контакти

е-mail: upitius@abv.bg