Проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова

Актуална позиция – университет/ институт, катедра, академична длъжност

Професор по римско право, катедра по Теория и история на държавата и правото, Юридически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Титуляр на курсове по римско частно право и римско публично право

Други позиции и длъжности

 

Професор по римско право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" и в Новия Български университет. Курсове по Римско частно право, Римско публично право, Антични правни системи, Правна култура на Древността

Правен съветник в Министерския съвет на Република България от 1992 г. и понастоящем

Член на Специализирания научен съвет по право на Висшата Атестационна комисия.

Член и координатор на Българската секция на Асоциацията Анри Капитен

Главен редактор на сп. Норма, съставител на сборници и книги по римско и съвременно право; 

Сътрудник и член на редакционни колегии на научни списания в страната и в чужбина;

Член и ръководител на научни проекти по римско право, юридическо образование, религиозна толерантност и др.

Преподавател в института по публично администрация

Създател на сайт по римско право и романистична традиция и главен редактор на електронното списание IUS ROMANUM

Почетни звания и награди

Университетски награди за научна дейност и творчество

Основни теми на изследване  

Римско право и римскоправна традиция, история на европейското право, антични правни системи, съвременно право – конкуренция, транспортно право, правни проблеми на енергетиката, телекомуникациите, защита на личните данни и информацията, концесии и пр..

Публикации

 6 монографии- Péculium, Дългосрочните поземлени концесии в римското право, Правната уредба на емфитевзата в римското право, Антични кодификации, Precariun,  De iure publico ; на сборник със статии по римско наказателно право De criminibus, на виртуални курсове по римско частно и публично право и на 2 учебника - Enhiridium et Practicum ;

Повече от 150 статии, студии и доклади за римските поземлени отношения, административните концесии, публичната собственост, участието на робите и подвластните в търговията, римско морско право, систева и източници на римското право ,изучаването и препозаването на римското право, императорските конституции, религиозната толератност, медицината и пр.

Съставител и редактор на сборници с доклади от национални и международни конференции

Статии и доклади по съвременно право- нормотворчество и нормотворчески процес, муниципално право, защита на личните данни, концесии и обществени поръчки в общините, публично-частно партньорство, правна уредба на  енергетиката, транспорта, телекомуникациите и пр.  

Препратки към профили в Интернет

https://www.uni-sofia.bg/

http://www.norma.bg/bg/pages/Editorial_board/

 

Адрес за контакти

+  България, 1504 София, бул. „Цар Освободител" № 15, Софийски университет „Св. Климент Охридски", Ректорат, Юридически факултет, кабинет № 308.

( (00359) 2 9308 269

m.novkirishka@law.uni-sofia.bg