Проф. дюн Маргарита Чинова

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

Професор, доктор на юридическите науки, преподавател по наказателнопроцесуално право в ЮФ на СУ, катедра „Наказателноправни науки"

други позиции и длъжности 

 

Член на Консултативния съвет на ВКС ( от 2006 г.)

Член на Консултативния съвет по законодателство към Председателя на Народното събрание (от 2001 г.)

Председател на Комисията по помилванията към Президента на

Република България ( от 2001 г.)

Член на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието (от 2004 г.)

Член на Консултативния съвет по законодателство към МВР (2001-2005)

експерт по PHARE туининг-проекти за нова концепция и правна рамка относно българското наказателно производство и в пилотно дистанционно обучение на магистрати на тема "Права на обвиняемия в наказателния процес

член на редакционната колегия на сп. „Норма"

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

Наказателно процесуално право

публикации 

Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни, СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, София, 1986

Актове на органите на предварителното производство. Правна същност и класификация, София, 1993 г.

Наказателнопроцесуална принуда и неприкосновеност на личността, София, 1998 г.

Новите положения на досъдебното производство по НПК, София, 2007 г.

Учебно ръководство по наказателен процес, София, 1993 г.

Съдебна практика на Върховния съд на Република България по НПК (1975-1995), София, 1995 г., (съавтор)

Съдебна практика на ВКС по въззивното производство, София, 2002 г. (съавтор)

Съдебна практика на ВКС по касационното производство, София, 2002 г., (съавтор)

Повече от 50 студии и статии в областта на наказателния процес, между които следните студии и публикации в областта на сравнителното право, правото на ЕС и защита правата на човека:

Пострадалият и минималните стандарти на Европейската общност, списание Юридически свят № 2, 2004 г.

Защита на анонимния свидетел, Съвременно право, 1999 г

Съдията-следовател и и досъдебната дейност по Наказателно-процесуалния кодекс на Франция, Юридически свят, 2006 г.

Corpus Juris, списание Право без граници, 2005

Препратки към профили в Интернет

 

Адрес за контакти

m.chinova@law.uni-sofia.bg