Проф. д-р Мария Костова

доктор по латински език

магистър по право

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Актуална позиция – университет/ институт, катедра, академична длъжност

Професор по латински език и институционална култура през античността

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по класически и нови филологии

Катедра Класическа филология

 

Професор по юридически латински език и лектор по римско право

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Юридически факултет

 

Професор по юридически латински език

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Юридически факултет

 

Лектор по римско право

Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"

Юридически факултет

 

Други позиции и длъжности

 

 

Почетни звания и награди

 

 

Основни теми на изследване

 

Латинска морфология, Юридически латински и римско право, Латинска юридическа терминология, Институционалната култура през античността, Правото в римската литература, Преводи от Латински на български език, Ръководство и участие в различни проекти, Научен ръководител на докторанди.

 

Публикации

 • Res publica на Цицерон. Монография, изд. Сиби, С., 2000, с.103. ISBN 954-730-065-2.
 • Dike - a place for everyone and everyone in his place. In: revue Mesogeios, Paris, 11 (2001), 87-93. ISBN 2-911859-11-1, ISSN 1284-1935.
 • Vera lex vel de iure naturali et de perfectione. In: revue Mesogeios, Paris, 17-18 (2002), 209-218. ISBN 2-911859-17-0; ISSN 1284-1935.
 • Правото в поезията на Хораций. Монография. Изд. Сиби, 2010. ISBN 978-954-730-621-9.
 • Латински език. Изд. на НБУ, 2011. ISBN 978-954-535-672-8.
 • Служебните статуси и почетни степени на лица в администрацията на император Константин. –В: Императорски конституции, издадени в Сердика. Изд.СУ"Св.Климент Охридски", 2012. (с.259-274).
 • Езикът на конституциите. –В: Императорски конституции, издадени в Сердика. Изд.СУ"Св.Климент Охридски", 2012. (с.275-289).
 • Правният език и правните ситуации като стилистично средство в поезията на Хораций. – В: Сборник от конференцията на ФКНФ "Езици и култури в диалог", изд. СУ "Св. Климент Охридски", 2010.
 • Le domande dei Bulgari in tre risposte di Papa Nicolò I (contributo sui generis alla storia del diritto internazionale e testimonianza dello spirito del diritto romano)     http://www.dirittoestoria.it/5/Memorie/Kostova-Domande-Bulgari-risposte-Papa-Nicolo-I.htm
 • Droit et Litterature: le droit – la philosophie des Romains    http://www.dirittoestoria.it/7/Tradizione-Romana/Kostova-Droit-litterature-philosophie-Romains.htm
 • Право и литература. Правото – философията на римляните

http://www.dirittoestoria.it/Autori/Kostova.htm

Препратки към профили в Интернет

LinkedIn

Facebook

Адрес за контакти

kostova.maria@abv.bg