Проф. д.ю.н. Екатерина Матеева

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

Ръководител катедра „Гражданскоправни науки" в ЮФ на СУ
„Св. Климент Охридски" (2011 – днес)

други позиции и длъжности 

 

Член на Консултативния съвет по законодателството към Председателя на 40-то народно събрание. От 2011 г. Член на Правния съвет при Президента на Р България. Научен секретар на ЮФ при ВСУ „Черноризец Храбър" (от 2007).

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

Гражданско право, търговско право, сравнително частно право, частно право на ЕС

публикации 

КНИГИ

 

1.            Закон за общинската собственост. Коментар и наредби. С., ФРМС, 1996. 248 с. (Авт.: Новата правна уредба на общинската собственост. с. 57-245).

2.            Правен режим на концесиите по Закона за общинската собственост. С., ФРМС, 1997. 52 с.

3.            Европейското обединение, основано на общ икономически интерес и българското дружествено право. С., Сиела, 2000. 736 с.

4.            ЕC Merger Control and the Approximation of Competition Law in Bulgaria. С., Сиела, 2002. 304 с.

5.            Независимост на нотариуса. С., Фенея, 2006. 168 с.

6.            Морският протест. С., Фенея, 2007. 284 с.

7.            Доброволно представителство в нотариалните производства при действието на новия ГПК. С., Фенея, 2008. 256 с.

8.            Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България. С., Фенея, 2012. 736 с.

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

1.            Семейно право на Република България. С., ВСУ „Черноризец Храбър", 2010. 544 с.

 

СТУДИИ И СТАТИИ

 

1.            Някои актуални въпроси на неустойката по Наредбата за стопанските договори. – Държ. и право, 1990, № 7, 50-60.

2.            Проблемът за конкуренцията и кумулирането на дължимите неустойки по договора за доставка. – Държ. и право, 1990, № 8-9, 70-80.

3.            Неустойка и паушално обезщетение – по някои проблеми във връзка с разграничението на двата правни института. – Държ. и право, 1991, № 2, 46-58.

4.            Проблемът за съдбата на неустойката при подновяване на главния дълг. – Съвр. право, 1991, 57-65.

5.            Условно ли е наустоечното задължение? – Съвр. право, 1991, № 3, 13-20.

6.            Към понятието неустойка и нейната правна същност. (Исторически и сравнителноправен преглед на концепциите относно понятието неустойка и нейната правна същност). – Год. СУ. Юрид. фак., 83-84, [1991], 1992, № 2, 193-256.

Също и в: Търг. право, 2012, № 3, 111-144; № 4, 107-118.

7.            Неустойката в условията на преход кьм пазарна икономика. - Търг. пра¬во, 1992, № 1, 26-35.

8.            Някои въпроси за задатъка (капарото) по нашето съвременно граждан¬ско и търговско право. - Съвр. право, 1992, № 3, 42-50.

9.            Въпроси на ограниченото вещно право на ползване в практиката на Върховния съд. -Закон, 1993, № 1, 69-80.

10.          Вещноправни въпроси на чуждестранните инвестиции в Република България. - Търг. право, 1995, № 3, 61-73.

11.          Придобиване на общинска собственост върху недвижими имоти без ус-тановен собственик. - Съвр. право, 1996, № 5, 50-57.

Също и в: Собств. и право, 1997, № 1, 10-21.

12.          Съставяне на актове за общинска собственост на недвижими имоти, намиращи се на територията на друга община. – Собств. и право, 1997, № 5, 5-14.

13.          Евроипотека - създаването на един нов институт по правото на Евро¬пейския съюз. - Търг. право, 1998, № 2, 35-47.

14.          Материалноправна уредба на сравнителната реклама според правото на Европейския съюз. - Търг. право, 1998, № 3, 5-17; № 4, 5-15.

15.Die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) – eine supranationale Gesellschaftsform des EU-Rechts und ihre mōglichen Auswirkungen auf die Fortentwicklung des bulgarischen Gesellschaftsrechts. - In: [Hundert] 100 Jahre Handelsgesetzbuch, Deutsches und Internationales Wirtschaftsrecht. Hamburg, 1998, 93-124.

16.          The  Approach of the Bulgarian Сommission on Protection of Competition to the Legal Definitions of "Monopoly Position" and "Abuse of Monopoly Position" under the Law on Protection of Competition. - In: Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union: Central and Eastern European legal studies. London, 1, 1998, 36-63.

17.          Вещноправни аспекти на извършване на строеж в съсобствен имот. – Собств. и право, 1999, № 3, 71-86.

18.          Договор за установяване на доверителна собственост (trust) и договор за управление на приватизиращо се предприятие с клауза за„изкупуване или продажба на трети лица по чл. 34, ал. 1, т. 2 ЗППДОП - съпоставка и разг-раничение. - Право и икономика, 1999, № 5, 11-57.

19.          За характера на правната защита, търсена с иска за определяне на гра¬ници по чл. 109а от Закона за собствеността. – Собств. и право, 1999, № 6, 5-12.

20.          Извършване на строеж в съсобствен парцел без съгласието на съсобст¬веник. – Собств. и право, 1999, № 4, 5-15.

21.          Относно транслативните сделки с т.нар. паркоместа. – Собств. и право, 1999, № 5, 5-13.

22.          По някои въпроси на придобиване на вещни права върху недвижи¬ми имоти по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държав¬ните и общински предприятия. – Нотар.  бюл., 1999, № 1, 22-32; № 2, 29-39.

23.          Проектът за европейско акционерно дружество (Societas Еuгореа) -проблеми и перспективи. - Търг. право, 1999, № 2, 3-11; № 3, 6-16; № 4, 20-37.

24.          Форма за действителност на сделките на разпореждане с вещни права върху недвижими имоти на ЕТД по чл. 18 ПРУПСДП. – Собств. и пра¬во, 1999, № 7, 5-14.

25. Договор за установяване на доверителна собственост (trust) и привати-зационният договор по чл. 34, ал. 1, т. 2 ЗППДОП - съпоставка и разграни¬чение. - Търг. право, 2000, № 4, 3-16; № 5, 5-25.

26. Европейско обединение, основано на общ икономически интерес и ня¬кои форми за ограничаване на конкуренцията в Европейската общност. - Търг. право, 2001, № 1, 14-30.

27. Правна същност на договора за управление на приватизиращо се пред-приятие с клауза за изкупуване или продажба на трети лица по чл. 34, ал. 1, т. 2 ЗППДОП. - В: Правни изследвания в памет на проф. Иван Апостолов. С., 2001, 185-232.

28. Независимостта на нотариуса – съществен признак на неговия професионален статус. – Год. ВСУ, 10, 2004, 165-196.

29. Правно положение на помощник-нотариуса и съдържание на неговите нотариални функции. – Год. ВСУ, 11, 2005, 163-194.

30. Морският протест – обща правна характеристика. – В: Юбилеен сборник на Департамент „Право", НБУ. С., 2006, 183-264.

31. Обхват и значение на териториалния принцип при вещните правоотношения с международен елемент относно движими вещи. – Съвр. право, 2007, № 2, 15-30.

32. Колизионната привръзка lex rei sitae и някои усложнения при прилагането й къмкъм вещните правоотношения с международен елемент относно движими вещи. – В: Юбилеен сборник в памет на проф. Петко Венедиков. С., 2008, 175-221.

33. Относно правото на собственост върху частните колекции на археологически паметници на културата. – Търг. право, 2008, № 3, 15-45.

34. Правни форми за осъществяване на публично-частно партньорство. – Съвр. право, 2008, № 3, 7-29.

35. Традиции и новаторство в правната уредба на нотариалните производства при действието на новия ГПК. – В: Научен алманах на Варненския свободен унивирситет „Черноризец Храбър". Серия „Юрид. науки и обществена сигурност". Кн. 10. Варна, 2008, 7-27.

36. Искът на държава-членка на Европейския съюз за връщане на незаконно изнесени от територията й паметници на културата, обявени за нейно национална богатство. – В: Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев. С., 2009, 468-572.

37. Относно съдбата на даренията след развода при действието на новия Семеен кодекс. – Съвр. право, 2009, № 6, 24-45.

38. Специалната правна защита на потребителя по договора за придобиване на частично право на ползване на недвижим имот за определен период от време (т.нар. „тайм-шеринг"). – Търг. право, 2009, № 2, 41-63; № 3, 67-85.

Също и в: Сб. Защита на потребителите в Европейския съюз 27-29 юни 2008. Научна конференция, проведена под патронажа на ректора на ВСУ „Черноризец Храбър". Кн. 12, серия „Юридически науки и обществена сигурност". ВСУ „Черноризец Храбър", 2009, 9-50.

39. Актуални въпроси на стопанската непоносимост по чл. 307 от Търговския закон. - Годишник на ВСУ, том ХVІ,  2010 г., 26-66.

40. За ценните книги на приносител като обект на придобивния способ по чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността. – Собств. и право, 2010, № 1, 5-16.

41. Имуществени последици от развода при действието на новия Семеен кодекс. – Нотар. бюл., 2010, № 1, 33-79.

42. Отмяната на даренията след развода при действието на новия Семеен кодекс. – В: Юбилеен сборник в чест на акад. проф. Ч. Големинов. С., 2010, 243-264. 

43. Европейско удостоверение за наследници. – В: Юбилеен сборник. 20 години Нов Български университет, департамент „Право". 2011, 57-77.

Също и в: Съвр. право, 2011, № 5, 42-57.

44. Национални регистри на завещанията в държавите-членки на Европейския съюз и създаване на Европейската система за регистрация на завещанията. – Съвр. право, 2011, № 6, 52-71.

45. Необходими промени в уредбата на стопанската непоносимост по чл. 307 от Търговския закон. – В: Съвременното право. Проблеми и тенденции. С., 2011, 229-259.

46. Европейскоe удостоверение о наследниках. - Правова система України  в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності: монографія /заг. ред. проф. Бошицького Ю. Л.; Київський університет права НАН України. – Киев: Кондор-Видавництво, 2012, 595-614.

47. Централен регистър на завещанията в Република България. – В: Развитие на правото в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. д.ю.н. Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. д.ю.н. Витали Таджер, С., изд. Фенея, 2013 г., 46-68.

48. Professional Status of Notaries and Organisation of the Notarial Practice in Bulgaria (Професионален статус и организация на нотариалната дейност в България). – В: Годишник 2012 г. Нов Български университет. Департамент ПРАВО, С., 2013 г., 12-35; публ. и в: Revista General De Derecho Romano 2013, Junio No. 20, ISSN: 1697-3046, http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?numero=20&id=11

49. Може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействителна по реда на чл. 135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на съпружеска имуществена общност. – Търг. право, 2013, № 2, 7-20

50. Правно положение и компетентност на нотариуса. – В: Римско и съвременно публично право. Сборник статии и доклади от Международната научна конференция, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и проведена в София на 21. Май 2012 г. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски", С., 2013, 356-380.

51. Общ сравнителноправен поглед върху основните типове имущественобрачни режими в съвременността. – В: LIBER AMICORUM. Сборник в чест на проф. д-р Огнян Герджиков и проф. д-р Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им. С., изд. Фенея, 2013 , 73-183.

52. Нотариалната компетентност като изрично възложено субективно правомощие на нотариалния орган. – Годишник на Нов Български Университет. Департамент Право. Година втора. Том първи. 2013, София, 2014 г., с. 21-57.

53. Частните кодификации – новото предизвикателство пред правното регулиране на международните граждански и търговски отношения. – В: Сборник доклади „Новите предизвикателства пред правото". Лятна научна сесия на Юридическия факултет 21-22 юни 2013 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър", Варна, 2014, с. 9-20.

54. Ролята на членството в Европейския съюз за сближаване на частноправните уредби на държавите-членки. – Годишник на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър" Том VІІІ/2012. Варна, 2012,  9-43.

55. Развитие на концепцията за ‘res extra commercium' в римското и каноническото право. – В Сб. THEO NOSTER. В памет на гл.ас. Теодор Пиперков. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски", С., 2014, 111-134.

56. Expropriation Law in Bulgaria. – In: Sluysmans, J., Verbist, S., Warig, E. (Eds.), Expropriation Law in Europe. Serie Staat en Recht/ deel 25. Onderzoekcentrum voor Staat en Recht Radbound Universiteit. Wolters Kluwer, Deventer 2015, 61-92.

57. Членството в Европейския съюз като фактор за сближаване на частноправните уредби на държавите членки. – Нов български университет. Департамент Право. Годишник 2014. Година трета, С., 2015 г., с. 317-356.

58. Европейско удостоверение за наследство. – В: Собственост и право, № 3, 2016, с. 45-55.

59. Функции на европейското удостоверение за наследство. – В: Собственост и право, № 4, 2016, с. 34-41 .           

60.Производство по издаване на Европейско удостоверение за наследство. – В: Собственост и право, № 5, 2016, Приложение № 2.

61. Поглед върху типологията на системните подходи към проблема за съществуването на търговско право в римската правна система. – IUS ROMANUM 2016, № 1, ISSN 2367-7007

Препратки към профили в Интернет

 

Адрес за контакти

Mateeva_e@mail.bg