Description: Description: ______0030

Методи Тодоров Шушков

Актуална позиция – университет/ институт, катедра, академична длъжност

Софийски университет „Св.Климент Охридски", Юридически факултет – хоноруван асистент по Римско частно право

Други позиции и длъжности

Софийски районен съд – съдия

Почетни звания и награди

 

Основни теми на изследване

Римско частно право, Римско публично право, История на правото, Вещно право, Наследствено право

Публикации

  • Ж.-Ф. Дюнан, П. Пишона. Римско право – речник на основните термини.- рецензия в сп. Съпоставително езикознание, 2008, кн.1.
  • Поземлените сервитути в Юстиниановия Corpus Iuris Civilis и тяхната съвременна рецепция. – статия в Law Journal of NBU, 2008, № 1.
  • Библиография за императорските конституции-в De constitutionibus principum Serdicae datis. Императорски конституции, издадени в Сердика, София, 2012 г.
  • За някои законодателни мерки на император Константин І по отношение на представителите на висшите съсловия в Римската империя (CTh 9.1.1). – сб. Развитие на публичното право-традиции и съвременност. Пловдив, 2013.
  • За признаването на епископския съд (episcopalis audientia) в законодателството на император Константин І (CTh. 1.27.1). – сб. Религиозната толерантност в Древността-сборник статии и доклади 2013-2014 г. София, 2014.
  • Искът за отмяна на опорочено завещание (Querela inofficiosi testamenti)-разрешенията на класическото право и императорските интервенции в правната уредба и правоприлагането в ранното законодателство на император Константин І. – сб. THEO NOSTER. Сборник в памет на гл.ас.Теодор Пиперков. София, 2014.

Препратки към профили в Интернет

methody.todorov@gmail.com

Адрес за контакти