Проф. д-р Гоце Наумовски

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

Професор по римско право в Юридическия факултет „Юстиниан І"  на Университета „Св. Св. Кирил и Методий" в Скопие, РЕпублика Македония

Директор на Инстиута по правни науки и на програмата за следдипломна квалификация по Римско право и  цивилноправна традиция.

 

други позиции и длъжности 

 

Участник и ръководител на  Темпус проекти по право на индустриалната собственост, авторско и сродни права. Член е на Международното дружество за история на античното  „Фернанд Де Вишер"; Европейската мрежа за римско право; Дружеството за европейско договорно право (SECOLA); Международната асоциация за търговски марки (INTA); Глобалната мрежа на академиите за интелектуална сопственост (GNIPA); Meждународната  асоциация за зашита на интелектуална собственост (AIPPI); Международното сдружение за право на технологии (Itech Law); Междуна-родното сдружение за спортно право (ISLA) и други.

 

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

римско право; право и информационни  технологии; реторика и правна аргументация.

публикации 

Автор или съавтор на повече от  50 научни трудове в областа на римското право, блигационото право, правото на индустриална собственост,и авторското право и сродните права, семейното право, правото на информационни технологии, спортното право.

 

Препратки към профили в Интернет

http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=445

Адрес за контакти

gocenaum@gmail.com