д-р Джузепина Мария Оливиеро Нильо

 

 

 

Актуална позиция - университет / институт, департамент, катедра, академична длъжност

Научен сътрудник в Департамента по право на Държавния университет на Кампания  "Luigi Vanvitelli", вече Втори държавен университет на Неапол, в научен сектор  IUS 18 – Римско право и права на Античността.

 

Други позиции

и длъжности

Родена е в Неапол на  09.09.1970. След като издържа класическа матура с максимална оценка в Istituto "Pontano" dei Padri Gesuiti di Napoli, се записва през учебната  1988/89 в Юридическия факултет на Неаполитанския държавен университет "Federico II", където на 15 декември 1992 се дипломира с отличие, защитавайки дипломна работа по римско право с научен ръководител проф. Gennaro Franciosi.

 

През учебната 1992/1993 започва да работи за Първа катедра по римско право на Юридическия факултет на Неаполитанския държавен университет "Federico II".

 

Същевременно започва работа и за катедрата по Istituzioni di diritto romano на Юридическия факултет на Втория държавен университет в Неапол, получавайки номинацията на заинтересувана относно материята от Факултетния съвет.

През  1994 публикува в списанието Studia et Documenta Historiae et Iuris, една рецензия на текста на S. Puliatti, "Il De iure fisci di Callistrato e il processo fiscale in età severiana" (1992).

 

През 1995 печели конкурса за допускане до докторантура по римскоправни дисциплини (римско право и права на Античността) с административно седалище Университетът в Палермо.

 

През 1997 публикува в списание  Index. International Survey of Roman Law, една статия със заглавие  "La lex Icilia de Aventino publicando", която се включва в рамките на проекта  "Il regime fondiario a Roma nel V secolo", финансиран от Министерството на образованието, университетите и проучването.

 

През 1998, в Института по римско право в Университета в Рим  "La Sapienza" издържа успешно изпита за започване на докторантура по римско право и права на Античността със заглавие "Studi sulla natura dell'antica hereditas".

 

По-късно завършва две статии: "In tema di ultio necis del de cuius" (1998), публикувана в  Index 27 (1999), и «Iura patroni» e successione ereditaria (1998), публикувана в Labeo 50 (2004).

 

През октомври 1998 печели конкурса за университетски научен сътрудник   (научно-дисциплинарен сектор: римско право и права на Античността) към Юридическия факултет на Втория държавен университет в Неапол.

 

По-късно публикува следните статии: "A proposito di successio ordinum nell'eredità intestata delle dodici tavole", in SDHI. 68 (2002); La riforma agraria di Cesare e l'ager Campanus, in G. Franciosi (a cura di), La romanizzazione della Campania antica (2002); raccolta di "voci" relative alle gentes Afrania, Albinia, Aufidia, Aufilia, Aurelia, destinate alla pubblicazione del "Dizionario della gentilità romana" (a cura di G. Franciosi), in estratto anticipato (Jovene, Napoli 2002).

 

Участва в следните изследователски проекти:

 

-     "Il problema della cd. proprietà gentilizia" финансиран от Националния изследователски съвет и Министерството на образованието, университетите и проучването;

-     "Per una nuova edizione critica delle leges regiae"  финансиран от Националния изследователски съвет и Министерството на образованието, университетите и проучването;

-     "L'organizzazione gentilizia romana" финансиран от Националния изследователски съвет;

 

-     "Il regime fondiario a Roma nel V secolo" финансиран от Министерството на образованието, университетите и проучването  ;

-     "Materiali per una storia della storiografia romanistica europea", финансиран от Националния изследователски съвет.

-     "Il processo di privatizzazione dell'ager publicus e i riflessi della normativa agraria sull'ager Campanus" (Проект с важно национално значение), финансиран от Министерството на образованието, университетите и проучването;

 

-     "Istituzioni italiche-Istituzioni giuridiche romane" presso l'Università degli studi del Molise - Centro "Andrea d'Isernia" за изучаването на римскоправната традиция и уеднаквяването на Европейското право.

 

 

-     "I diritti degli altri in Grecia e a Roma" (Проект с важно национално значение), финансиран от Министерството на образованието, университетите и проучването.

В програмата за изучаването на процеса за приватизация на ager publicus, l-8 Юни 2001 участва в международния конгрес  "La storia dell'ager Campanus, i problemi della limitatio e sua lettura attuale", изнасяйки презентация относно "La legislazione agraria di Cesare".

 

Работи за публикуването на учебниците на  Gennaro Franciosi: "Corso istituzionale di diritto romano", terza edizione (Giappichelli, Torino 2000); "Manuale di storia del diritto romano", prima edizione (Jovene, Napoli 2000), seconda edizione (Jovene, Napoli 2001).

 

От 1998/99 до 2002/2003, е натоварена от Юридическия факултет на  Istituto Universitario S. Orsola Benincasa с провеждането на семинарите в помощ на курса по История на римското право.

 

През януари  2003 е допусната да участва и регулярно посещава Collegio di diritto romano на тема "Le Dodici Tavole. Dai decemviri agli Umanisti" към Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia.

 

През същата година публикува един труд, посветен на leges regiae, под ръководството на  проф. Gennaro Franciosi (Leges Regiae, Jovene, Napoli 2003).

 

Завършва две статии: a) "Gennaro Franciosi. Un profilo bibliografico", destinato a Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi 3 (2007),  публикувана и в  SDHI. 73 (2007); b) "Questioni testuali e terminologiche in tema di usureceptio", pubblicato in Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna 6 (2007).

През учебната  2006/2007 (втори семестър), провежда един цикъл от лекции,  в курса по Istituzioni di diritto romano, относно "Съществени елементи на римското частно право" в     Юридическия факултет на Втория държавен университет в Неапол.

 

За учебната 2007/2008, същият факултет й поверява провеждането на серия лекции към I катедра по  Istituzioni di diritto romanо на тема: "Задълбочена екзегеза на романистичните принципи по въпроса за вещните права".

 

През 2008 публикува една статия със заглавие  „Il «diritto di famiglia» delle leges regiae", in SDHI. 74 (2008) destinato agli Scritti in onore di Generoso Melillo, Napoli 2009.

 

В областта на изследователски проект с важно национално значение (PRIN) 2008-2010 относно "Правата на другите в Гърция и Рим", публикува една статия със заглавие "La ‘diversità' dei Cristiani nel carteggio tra Plinio e Traiano", в "I diritti degli altri in Grecia e a Roma", a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Academia Verlag, Sankt Augustin 2011, и в SDHI. 77 (2011).

 

От академичната година 2008/2009 до 2015/2016, Факултетът й поверява преподаването на Римско търговско право.

 

За академичната 2016/2017 й е поверено преподаването на  "Елементи на частното право" в Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici (Curriculum: Assistenti notarili).

 

От 2007 работи за списание  Studia et Documenta Historiae et Iuris, за което е направила многобройни библиографски отбелязвания, занимавайки се в частност с рубриката "Libri in Ephemeride accepti".

 

От 2012 е член на  Comitatus scientificus на същото списание и от 2014 на неговият Consilium redactionis.

 

Работи също така и за редакцията на "Giuristi adrianei" на Francesco Paolo Casavola (първи том) в "Incunabula mentis. Testi chiave per una formazione di giurista. Classici del Novecento, 6", L'Erma di Bretschneider, Roma 2011.

 

В областта на изследванията, организирани от Университета (2010-2012, 2013-2015, 2015-2017), е натоварена с проекта "Статусът на жената в периода на Късната античност", финализиран с изучаването на правното положение на жените посредством систематичен анализ на императорското законодателство.

 

 

В "Alma Mater Studiorum" на Болонския университет – кампус в Равена, участва в конгресаha  "Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII" (24-25 ottobre 2014), организиран от Associazione "Ravenna Capitale d'Occidente", в сътрудничество с  "Caratteri della giurisdizione vescovile e rapporti Chiesa-Stato nei canoni conciliari della Gallia tra V e VII secolo".

 

От 15 март 2017 e в Секретариата на редакцията на  ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Орган на международната асоциация за изучаване на Късната Античност.

Член на Accademia Romanistica Costantiniana, на Società Italiana di Storia del Diritto и на Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi,  и сред членовете основатели на Associazione "Ravenna Capitale d'Occidente".

 

 

Почетни звания и награди

 

 

Основни теми на изследване

 

Римско право, История на римското право, Римско търговско право

Публикации

Монографии:

 

1)           Lo status femminile nei canoni conciliari e nella legislazione imperiale della tarda antichità. Dal concilium Eliberitanum al concilium Chalcedonense [Il diritto tra storia ed esperienza, 1], Aracne editrice, Ariccia (RM) 2016, pp. 330.

 

 

Статии в списания и сборници:

 

1)           La «lex Icilia de Aventino publicando», in Index 25 (1997) pp. 521-535;

 

2)           In tema di «ultio necis» del «de cuius», in Index 27 (1999) pp. 87-103;

 

3)           A proposito di successio ordinum nell'eredità intestata delle dodici tavole, in SDHI. 68 (2002) pp. 625-631;

 

4)           La rifoma agraria di Cesare e l'ager Campanus, in La romanizzazione della Campania antica, a cura di Gennaro Franciosi, Jovene Editore, Napoli 2002, pp. 269-286;

 

5)           Diritto della famiglia e delle persone - Successioni (Romolo); Diritto della famiglia e delle persone (Numa Pompilio); Diritto della famiglia e delle persone (Tullo Ostilio); Diritto della famiglia e delle persone (Anco Marcio); Diritto pubblico (Tarquinio Prisco); Diritto della famiglia e delle persone (Servio Tullio); Diritto pubblico (Tarquinio il Superbo), in Leges regiae, a cura di Gennaro Franciosi, Jovene Editore, Napoli 2003, pp. 45-54; pp. 115-118; p. 133; pp. 141-142; pp. 145-149; pp. 187-188; pp. 195-197.

 

 

 

6)           «Iura patroni» e successione ereditaria,  in Labeo 50 (2004) pp. 239-258;

 

7)           «Gennaro Franciosi. Un profilo bibliografico», in Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi, a cura di Federico Maria d'Ippolito, III vol., Satura Editrice, Napoli 2007, pp. 1861-1885 ed in SDHI. 73 (2007) pp. 639-662;

 

 

8)           Questioni testuali e terminologiche in tema di usureceptio, in onore di Luigi Labruna, a cura di Cosimo Cascione e Editoriale Scientifica, Napoli 2007, pp. 3891-3901;

 

 

in Fides Humanitas Ius. Studii Carla Masi Doria, VI vol.,

 

 

9)           Il «diritto di famiglia» delle leges regiae, in SDHI. 74 (2008) pp. 559-580 ed in Scritti in onore di Generoso Melillo, a cura di Antonio Palma, II vol., Satura Editrice, Napoli 2009, pp. 837-862;

 

10)         La ‘diversità' dei Cristiani nel carteggio tra Plinio e Traiano, in «I diritti degli ‘altri' in Grecia e a Roma», a cura di Alberto Maffi e Lorenzo Gagliardi, Academia Verlag, Sankt Augustin 2011, pp. 373-393 ed in SDHI. 77 (2011) pp. 365-384.

 

11)         Lo status femminile nei canoni conciliari e nella legislazione tardoantica, in SDHI. 78 (2012) pp. 23-40.

 

12)         Gentes Romanae. Voci di Dizionario, ne "La domanda di libertà, l'offerta di responsabilità". Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche della Seconda Università degli Studi di Napoli. L'era di Antigone, a cura di Giuseppe Limone, 6, FrancoAngeli, Milano 2012, pp. 279-293.

 

13)         Caratteri della giurisdizione vescovile e rapporti chiesa-stato nei canoni conciliari della Gallia tra V e VII secolo, in Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII. Volume II - Studi sulle fonti, a cura di Gisella Bassanelli Sommariva, Simona Tarozzi e Paola Biavaschi, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2015, pp. 161-178.

 

14)         «Pro discretione sexus». Questioni di genere nei canoni conciliari e nelle leges di Costantino, in SDHI. 82 (2016) in corso di stampa.

 

Доклади от конгреси:

 

1)           La legislazione agraria di Cesare, in Ager Campanus. Atti del Convegno internazionale "La storia dell'ager Campanus, i problemi della limitatio e sua lettura attuale", Real Sito di S. Leucio 8-9 giugno 2001, a cura di Gennaro Franciosi, Jovene Editore, Napoli 2002, pp. 51-56.

 

Recensioni, segnalazioni bibliografiche, cronache:

 

1)           Recensione di Salvatore Puliatti, Il «De iure fisci» di Callistrato e il processo fiscale in età severiana, Giuffrè Editore, Milano 1992, pp. VI+406, in SDHI. 60 (1994) pp. 692-707;

 

 

2)           Scheda di Paola Biavaschi, Ricerche sul precarium, Giuffrè Editore, Milano 2006, pp. VII+373, in SDHI. 73 (2007) pp. 673 s.;

 

3)           Scheda di Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi, a cura di Federico Maria d'Ippolito, Satura Editrice, Napoli 2007, pp. XXI+2926, in SDHI. 74 (2008) p. 959;

 

4)           Scheda di Pietro Cerami, Gianfranco Purpura, Profilo storico-giurisprudenziale del diritto pubblico romano, Giappichelli Editore, Torino 2007, pp. 382, in SDHI. 74 (2008) p. 966;

 

5)           Scheda di Silvia Schiavo, Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei Criminaliter agere Civiliter agere, Giuffrè Editore, Milano 2007, pp. IX+313, in SDHI. 74 (2008) p. 975;

 

6)           Scheda di Umberto Vincenti, Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali, Laterza Editori, Roma-Bari 2007, pp. XIV+174, in SDHI. 74 (2008) pp. 976 s.;

 

7)           Scheda di Umberto Vincenti, Categorie del diritto romano, Jovene Editore, Napoli 2007, pp. XI+220, in SDHI. 74 (2008) pp. 977 s.

 

8)           Scheda di Riccardo Fercia, La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano [«L'arte del diritto. Collana diretta da Luigi Garofalo», 10], Editore Cedam, Padova 2008, pp. XII+491, in SDHI. 75 (2009) pp. 761-763.

 

9)           Scheda di Natale Rampazzo, Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione [«Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell'Università degli Studi di Napoli ‘Federico II'», 25], Satura Editrice, Napoli 2008, pp. VIII + 606, in SDHI. 76 (2010) pp. 927 s.

 

10)         Scheda di Eva Cantarella, Valerio Marotta, Bernardo Santalucia, Aldo Schiavone, Emanuele Stolfi, Umberto Vincenti, Diritto privato romano. Un profilo storico, a cura di Aldo Schiavone, Giulio Einaudi Editore, Torino 2010, pp. VIII+495, in SDHI. 77 (2011) pp. 778 ss.

 

11)         Scheda di Eva Cantarella, Diritto romano. Istituzioni e Storia, Mondadori Editore, Milano 2010, pp. XX+500, in SDHI. 77 (2011) pp. 780 s.;

 

12)         Scheda di Marco Urbano Sperandio, Nomen Christianum. 1. La persecuzione come guerra al nome cristiano, Giappichelli Editore, Torino 2009, pp. XVII+126, in SDHI. 77 (2011) p. 787;

 

13)         Cronaca: I settantacinque anni di «Studia et Documenta Historiae et Iuris», in Iura 59 (2011) pp. 448 s.

 

 

 

 

 

7

 

14)         Scheda di Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana (dall'epoca di Plauto a Ulpiano), a cura di A. Corbino, M. Humbert, G. Negri, IUSS Press, Pavia 2010, pp. XVI+924, in SDHI. 78 (2012) pp. 821 s.

 

15)         Scheda di Evelyn Höbenreich, Viviana Kühne, Las mujeres en Roma antigua. Imágenes y derecho [collección LEDA, 2], Edizioni del Grifo, Lecce 2009, pp. 215, in SDHI. 78 (2012) pp. 826-828.

 

16)         Scheda di Federico Pergami, Studi di diritto romano tardoantico, Giappichelli Editore, Torino 2011, pp. XIII+544, in SDHI. 78 (2012) p. 829.

 

17)         Scheda di El Cisne II. Violencia, proceso y discurso sobre género. Red de trabajo de Derecho Romano, Estudios de Género y Tradición Jurídica Romana, al cuidado de E. Höbenreich, V. Kühne y F. Lamberti [Collección LEDA, 6], Edizioni del Grifo, Lecce 2012, pp. 453., in SDHI. 79.2 (2013) pp. 1592-1594.

 

18)         Scheda di Riccardo Fercia, «Fiduciam contrahere» e «Contractus fiduciae». Prospettive di diritto romano ed europeo [«Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari. Serie I (Giuridica)», 84], Jovene Editore, Napoli 2012, pp. XV + 380, in SDHI. 79.2 (2013) pp. 1596 s.