Д-р Павлина Стефанова Панова

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

 

други позиции и длъжности 

 

заместник – председател на Върховния касационен съд

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

права на човека, международно наказателно-правно сътрудничество

публикации 

„Европейската заповед за арест" , „ЕЗА и съдебната практика", множество статии по посочените теми на изследване

Препратки към профили в Интернет

 

Адрес за контакти

София, бул. Витоша №2