Гл. ас. д-р Паунита Петрова

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

главен асистент в Юридическия факултет на  Софийски университет „Св. Климент Охридски", катедра „Международно право и международни отношения"

други позиции и длъжности 

 

-член на Икономическия и социален съвет на Република България;

-член на съвети и комисии по трудово и социално законодателство

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

международноправна защита на социалните права; международноправна защита на лицата, лишени от свобода

публикации 

1.                   Конституцията и малцинствата, сп. "Право без граници", бр.1 от 2002г.

2.                    Европейският съд по правата на човека и Съдът на Европейските общности, сп. "Право без граници", бр. 3-4 от 2003г.,

3.                    Политиката на България за борба с религиозно мотивирания тероризъм, сп. "Право без граници", бр. 3-4 от 2004г.;

4.                    Религиозно мотивираният тероризъм като рисков фактор, предизвикващ кризи и бедствия, и политиката на България за противодействие, в: Управление на кризи от техногенен, природен и екологичен характер в съвременните условия, С., 2004г,., стр. 99-103 ;

5.                    Религиозно мотивираният тероризъм – нов риск и заплаха за сигурността на България, в: Сигурността и вътрешният ред при присъединяването на България към евроатлантическите структури, С., 2004г., стр. 121-127

6.                    Международноправна защита на задържаните лица, в: Мисията на полицията в демократичното общество, С., 2006г., стр. 247-252;

7.                    Международни механизми за контрол за спазване на човешките права на задържаните лица, в: Мисията на полицията в демократичното общество, С., 2006г., стр. 358-361;

8.                    Международно хуманитарно пенитенциарно право. Международноправна характеристика, сп. Право без граници, бр. 1 от 2007г.,;

9.                    Източници на международното хуманитарно пенитенциарно право, сп. Право без граници, бр. 2 от 2007г.;    

10.                Правото на живот на лишените от свобода според международните договори и практика, В: Добрите практики при опазване на обществения ред и изпълнение на наказанията, София 2009г., стр. 43-51;

11.                Забраната за изтезания според международното право и практика, В: Добрите практики при опазване на обществения ред и изпълнение на наказанията, София 2009г., стр. 52-60;

12.                Общи права на лицата, лишени от свобода, според международните договори и практика, В: Добрите практики при опазване на обществения ред и изпълнение на наказанията, София 2009г., стр. 340-348;

13.                Специални права на лишените от свобода според международните договори и практика, В: Добрите практики при опазване на обществения ред и изпълнение на наказанията, София 2009г., стр. 349-359;

14.                Феноменът "Корупция", В: Да инвестираме в хората. Сборник обучителни материали, София 2009г., стр. 28-35;

15.                Право на живот на лицата, лишени от свобода, сп. Правна мисъл, бр. 4/2010г. ;

16.                Закрилата на лицата, лишени от свобода в системата на международното право, сп. Правна мисъл, бр. 2 от 2011г.;

17.                "Право на свобода и сигурност и право на непроизволно лишаване от свобода според международните договори и практика", сп. Родопи, 2011г.;

18.                "Право на свобода и сигурност и право на непроизволно лишаване от свобода според българското законодателство и практика", сп. Родопи, 2011г.;

19.                „Сравнителен анализ на Общински колективен трудов договор за системата на средното образование в Община Габрово и Общински колективен трудов договор за системата на народната просвета в Община Шумен", В: Анализи на общински колективни трудови договори, КТ „Подкрепа", Агенция по заетостта и Европейски социален фонд, 2014г.;

20.                „Сравнителен анализ на КТД „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Анна" – Варна" и КТД „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен", В: Анализи на колективни трудови договори ниво фирма, КТ „Подкрепа", Агенция по заетостта и Европейски социален фонд, 2014г.

Препратки към профили в Интернет

 

Адрес за контакти

paunita@abv.bg