БРОЙ I/2016: COMMERCIUM

 

Електронното списание на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" започва втората година от създаването си с една важна, но и провокативна тема - за римското и съвременното търговско право. Избраното заглавие на броя – COMMERCIUM, е многозначна лексема, която служи както за означаване на  стокооборота, на търговската дейност във всичките й аспекти, така и на дееспособността на пълноправните римски субекти да сключват сделки и да участват в гражданския обмен,  правото на чужденците да търгуват на територията на римската империя, а също и самите търговски  центрове, търговските преговори, обмяната на мнения, услуги и дори тайните пазарлъци и съглашения както в частен, така и в публичен аспект. Самата етимология на термина насочва към съвместна дейност, а римското понятие за merx е толкова широко, че обхвяща всякакви ценности, в материален и нематериален смисъл.

Изборът на темата на брой №1 за 2016 г. не е случаен. Водени от желанието да представим едни от най- значимите аспекти на древното римско право и неговата приемственост в съвременните правни системи, се спряхме на проблематиката, чието реално приложение е в основата на създаването на Римската империя като  едно от най-значимите за Древността обединение на територии, хора, дейности и капитали. Именно римският правен опит в стоковия обмен е основание и за възраждането на интереса към римското право в средновековна Западна Европа, довело до рецепцията на римското право, до неговото задълбочено изучаване и включване в кодификациите на Новото време. Наред с това не на втори план е правната уредба на търговските отношения във Византия, оказала съществено влияние върху стопанския живот в Източната част на Средиземноморието и прилежащите територии и средновековни държави. Но това което считаме за най- провокативно, е да отгърнем пред заинтересованите читатели част от дискусията за съществуването на римско търговско и банково право, за влиянието на римското право върху lex mercatoria, за използването на римските модели при уреждане на съвременните търговски отношения.

Изборът на темата има и едно персонално измерение, изпълнение на един колегиален дълг към нашия колега доц. д-р Румен Чолов. През 2014 година се навършиха 65 години от неговото рождение, а през 2005 г. той ни напусна завинаги, оставяйки недовършена една идея за преподаване и развитие на римското право, свързана със съвременните интереси и изисквания. В края на 90-те години на миналия век доц. Чолов за първи път постави в академичните среди и в публичното пространство темата за приемствеността на римскоправните институти в съвременното търговско и банково право- години преди в България да се създаде новата правна уредба на тези отношения. Неговите лекции по програмите на Българското национално радио привлякоха  голям интерес към тази проблематика. Значителна част от изследванията му, макар и в една адаптирана за дидактични цели форма, са включени в книгата Римското частно право", издание на СИЕЛА от 2000 г.

В негова памет  екипът на проекта – създател на сайта IUS ROMANUM и редакционната колегия на списанието, с подкрепата на Катедра „Теория и история на държавата и правото" и Катедра „Гражданскоправни науки" на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски"  и Издателство СИЕЛА, организираха на 10 март 2016 г.  научен колоквиум с международно участие на тема: „Римско и съвременно търговско право".

В настоящия брой на списанието IUS ROMANUM са включени статии на участниците в колоквиума, както и на много други колеги от България и от чужбина, които ги изпратиха заедно със своето уважение към паметта на доц. Чолов и към продължението на неговите идеи, които се опитваме да реализираме сега. Представени са основните концепции по въпросите за съществуването на римско търговско право и връзката му с банковото право на Древния Рим, за влиянието му върху различни съвременни институти на търговското право, за процесуалната защита на търговците и пр. Не е излишно е да отбележим, че за нас е особена чест, че на поканата ни за участие в колокниума и в списанието се отзоваха едни от най- значимите съвременни учени, развиващи тази проблематика. С превода на български език на статиите на чуждестранните колеги сме се опитали да дадем възможност на всеки, който се вълнува от нея, да се докосне до реалните измерения на римскоправната и съвременната доктрина за COMMERCIUM. 

По установената вече традиция авторите са подредени по реда на постъпването на статиите в редакцията. Съдържанието е разделено на две основни части, посветени на римскоправните отношения и на романистичната традиция в съвременното законодателство и доктрина. Включена е и една трета (и първа по поредност в съдържанието) част с емоционалните спомени на близките приятели и колеги на доц. Чолов, които имаха възможност да присъстват на конференцията, и които го представят пред тези, които нямаха възможност да го познават, да чуят лекциите му, да общуват с него.

Надяваме се, че с този брой на списанието IUS ROMANUM отново ще провокираме не само научния и исторически интерес към римското право и римскоправната традиция, а ще дадем основание и за някои размисли за приложението на институтите на търговското право в наши дни.