STUDIA ET SCRIPTA DE IURE ROMANO NOVI

 НОВИ ПУБЛИКАЦИИ ПО РИМСКО ПРАВО

 

Римското частно право

Румен Чолов

Издателство Сиела, София, 2000

ISBN 954-649-294-9

Резюме

Книгата съдържа сбито и популярно, но пълно изложение на класическото римско частно право. Това е първият нов учебник след класическия учебник на проф. Михаил Андреев, чието пето издание, коригирано лично от автора, е от 1975 г.

В първата част на книгата са разгледани са неговите основни и надживели времето си принципи и институти, неотменими за всяко общество, основано върху частната собственост и пазарното стопанство. Новост е обобщението за римското търговско и банково право.

На хронологическото развитие на правото и юриспруденцията на древния Рим, в тясна връзка с икономическия, политическия и културен живот, е посветена втората част. Съпоставката разкрива особеното място на правната система като обществен регулатор и неразделна част от духовната съкровищница на човешката цивилизация.
Третата част представлява кратък речник на основната латинска правна терминология, като юридическите термини са преведени и а обяснени в автентичното им съдържание и смисъл.

Res publica на Цицерон

Мария Костова

Издателство Сиби, София, 2000

ISBN 954-730-065-2

Резюме

Монографичното изследване представлява нов прочит на класическото за юристите съчинение на Цицерон „De re publica". Авторката доказва своето тълкуване на превода на определението на Цицерон за държава „Res publica est res populi" като превежда „res populi" не като „дело на народа", а като „народен интерес". Тезата е доказана с правни, филологически, философски и исторически аргументи.

Пекулият в Римското право

Малина Новкиришка - Стоянова

Издателство Демакс, София, 2000 г.

ISBN 954-479-006-3

Резюме

Монографията е посветена на един типичен за римското право институт, свързан с ограничената имуществена дееспособност на подвластните лица и робите. Пекулият е разгледан в неговото историческо развитие, като е направен пълен анализ на етимологията, източниците и становищата на римските юристи. В самосотятелни раздели са представени обектите на пекулия и субектите. Поотделно са характеризирани четирите вида пекулии- предоставеният на подвластни синове и внуци (peculium profectitium),предоставеният на рои (peculium servi),лагерният и квазилатерният пекулии (peculium castrense peculium quasicastrense).

Авторката представя пекулия като първообраз на идеята за ограничената отговорност на лицата, участващи в гражданския оборот, а също и обособяването на имуществото, с окето да се гарантира осъществяването на тази отговорност. Тя проследява пътя на развитието на теорията за пекулия от обособено имущество до стойностен еквивалент на това имущество и оформянето му като своеобразен капитал на подвластните лица, стапонисващи фамилното имущество и участващи в търговията в Рим от ІІІ в. пр. Хр. насетне. 

Дългосрочните поземлени отношения в римското право

Малина Новкиришка - Стоянова

Издателство Стратегма, София, 2000.

ISBN 954-950-604-5

Резюме

Книгата представлява монографично изследване на различните видове поземлени концесии в римското право.Последователно е разгледана правната уредба в цивилното право (концесиите на публични земи, асигнациите и дедукциите на колонии и наемът на вектигален имот), в провинциалното право (концесиите и арендите в римските провинции Ахая и Северна Африка),  ius collendi , ius perpetuum и емфитевзата. Направени са изводи за общите черти и спецификата  на отделните видове концесии, както и относно римската аграрна политика по време на Републиката и Империята. 

Правната регламентация на емфитевзата в римското право

Малина Новкиришка - Стоянова

Издателство Стратегма, София, 2000 г.

ISBN 954-950-603-7

Резюме

Книгата е посветена на правната уредба на емфитевзата в римското право- един институт с продължително и противоречиво развитие, който продължава да съществува и в наши дни и е определян като дългосрочна инвестиционна поземлена аренда. Представено е състоянието на изследването на проблема и основните съчинения по него. Отделни глави са посветени на термина и понятието и на развитието на правната уредба на емфитевзата последователно през ІІІ в., в периода 364-438 г., 438-528 г. и в Юстиниановото право. Проследена е еволюцията на емфитевзата като поземлена концесия на императорски и публични земи и като договор за аренда между частни лица, както и църковната емфитевза. Приложена е значителна библиография по римско поземлено право. 

Practicum

Малина Новкиришка - Стоянова

Издателство Стратегма, София, 2005

ISBN 954-850-624-Х

Резюме

Книгата е учебно помагало за семинарните занятия по римско частно право в юридическите факултети. Тя включва обща част, в която е разгледана методологията за провеждане на семинарни занятия чрез решаване на казуси, тестове, самостоятелни работи и пр. Във ІІ-та част по материи- история на римското право, лично, семейно, вещно, облигационно, наследствено право и граждански процес, са включени учебни казуси, тестови въпроси, теми за самостоятелни работи, основна лексика, текстове за превод. Накрая е включена Библиография на източници, речници, енциклопедии и други учебни помагала, които са достъпни за ползване от студентите.

Enchiridium

Малина Новкиришка - Стоянова

Издателство Стратегма, София, 2005

ISBN 954-950-625-8

Резюме

Книгата е учебно помагало, съобразено с основния лекционен курс, който авторката представя в юридическия факултет на университета. По материи- история на римското право, лично, семейно, вещно, облигационно, наследствено право и граждански процес, са включени схеми, графики и таблици, които да подпомагат студентите при изучаването на материята. Като приложение са включени таблици и списъци на изворите и  източниците на римското право,  провинциите, рексовете, диктаторите и  императорите, римските юристи и  техните произведения, цитирани в Дигестите, основната литература по римско право и някои от най- добрите сайтове в Интернет.  

Precarium

Малина Новкиришка - Стоянова

Издателство Стратегма, София, 2008

ISBN 976-054-950-631-1

Резюме

Книгата представлява монографично изследване за римския прекарий- една изключително устойчива правна конструкция, наложила се в практиката и съществуваща и  някои съвременни законодателства. След встъпителната част, посветена на проблема, методологията и основните изследвания от древността до наши дни последователно са разгледани терминът и понятието, сведенията за правната уредба на прекария от юридическите и неюридическите източници. Част ІІ в 5глави е посветена на възникването и развитието на прекария, като се проследява цялостно уредбата му в архаичния, предкласическия, класическия и следкласическия период от развитието на римското право. В приложение е даден превод на основните текстове в източниците относно прекария, както и обширна библиография по въпроса.

Книгата е първи том от изследването на тази проблематика. Вторият том (под печат) е посветен на изследването на вещните, облигационните, наследствените и процесуалните аспекти на прекария. 

De criminibus

Малина Новкиришка - Стоянова

Издателство Стратегма, София, 2008

ISBN 978-045-958-6035-8

Резюме

Книгата е сборник от статии и студии по отделни въпроси на римското наказателно право и процес. Последователно са разгледани някои аспекти на превенцията на престъпността в Древния Рим, реформите в римския наказателен  процес  по времето на Републиката, санкционирането на организирана престъпност в Древния Рим. Основното изследване е на корупцията и нейното наказване според римското право, като са обособени 4 раздела- за термина и понятието, за изборната, политическата и съдебната корупция.

В книгата се хпедставя една напълно непозата за широката  аудитория проблематика, свързана с римското публично право. Тя е начало на по- задълбочени изследвания на авторката в тази насока. 

Антични кодификации

Малина Новкиришка - Стоянова

София, Издателство Екопринт, 2008.

ISBN 978-954-922-842-7

Резюме

Книгата е монографично изследване за древните кодификкации. Последователно е анализиран терминът и кодификационният процес в Античността, както и кодификациите в Древния Изток, Египет, Индия, Китай, Гърция и Рим. В приложение е включена основната литература по въпроса, както и преводи на части от основните антични кодификации- Законите на Хамураби, Законите на Ману, Артхашастра, Законите на Драгон, Гортинския кодекс, Закона на Дванадесетте таблици, Преторския едикт, основните титули и въводните конституции на Теодосиевия кодекс и на Юстиниановия кодекс, както и на варварските кодификации от VІ в.

Книгата е посветена на 200 години от създаването на Code civil de Français,известен и като Наполеонов кодекс през 1804 г. Тя представлява интерес за юристи, историци, политолози и за всички, които се интересуват от проблемите на историята на правото в античния свят. Едно от предназначенията й е да се използва и като учебна литература за преподаването на дисциплините „Антични правни системи" и „Правна култура на Древността".  

Римско право и съвременни кодификации

Малина Новкиришка-Стоянова, Тенчо Колев

Университетско издателство „Св. Климент Охридски", София, 2008.

ISBN 978-954-072-739-4

Резюме

Сборникът е съставен със статии, представени като доклади на научната конференция,  организирана от Юридическия факултет на Софийския университет и издателство „Сиела" във връзка с 200-годишния юбилей от създаването на Наполеоновия кодекс и последващото развитие на кодификационния процес в Европа. За основен лектор на конференцията е поканен един от най- авторитетните изследователи на тази проблематика - професор Жан-Филип Дюнан, който е доктор по право в Университета в Женева, адвокат н Женева и редовен професор в университетите в Женева и Нюшател (Щвейцария). Преподава римско право и история на правото, автор е на множество публикации за приноса на римското право към европейската правна култура и по история на кодификациите. В сборника е включена неговата статия за съвременното понятие за кодекса, свързана с честването на юбилея на Френския граждански кодекс и издаването на редица сборници в Европа по този повод.
В конференцията участват голяма част от преподавателите от факултета, които представят своите научни позиции по темата като статии за сборника. Неговото издаване е начало на инициативата на деканското ръководство на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" да организира дискусии и научни форуми, посветени на българското и европейското право.

Casebook по римско вещно право

Херберт Хаусманингер

Издателство Сиби, София,2008

ISBN 987-954-730-500-7

Резюме

Книгата е предназначена за семинарни занятия на студентите от първи курс на юридическите факултети. За разлика от други сходни издания, тук акцентът е върху самостоятелната работа на студентите върху оригинални фрагменти от съчиненията на римските юристи. Дадена е достатъчна допълнителна информация за авторите на фрагментите - римски юристи от класическата епоха, както и кратки встъпления към отделните теми, което позволява да се откроят основните проблеми във всеки текст. Препращанията към съвременните законодателства разкриват приемствеността с институтите на съвременното право, както и някои важни отлики.

Превод на български език – Борис Иванов и Иван Йорданов.

Научен редактор на българския превод е гл.ас. Теодор Пиперков, преподавател по римско право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски".

Casebook по римско облигационно право

Херберт Хаусманингер

Издателство Сиби, София, 2008, 2 издание 2010

ISBN 978-954-730-653-0

Резюме

Книгата е предназначена за семинарни занятия на студентите от първи курс на юридическите факултети. За разлика от други  сходни издания, тук акцентът е върху самостоятелната работа на студентите върху оригинални фрагменти от съчиненията на римските юристи. Дадена е достатъчна допълнителна информация за авторите на фрагментите - римски юристи от класическата епоха, както и кратки встъпления към отделните теми, което позволява да се откроят основните проблеми във всеки текст. Препращанията към съвременните законодателства разкриват приемствеността с институтите на съвременното право, както и някои важни отлики.

Превод на български език – Борис Иванов и Иван Йорданов. Научен редактор на българския превод е гл.ас. Теодор Пиперков, преподавател по римско право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски".

Речник по римско право

Паскал Пишона , Жан-Филип Дюнан

Второ преработено и допълнено издание Издателство Сиела, София,2012

ISBN 978-954-280-718-6

Резюме

Римското право и неговият терминологичен апарат са в основата на съвременното частно право. Първата цел на този тълковен речник по римско право е да спомогне за бързото разбиране на значението и употребата на основните римски юридически термини, за да се сравнят със съвременните им значения. Речникът е насочен преди всичко към студентите с цел да ги подпомогне в изучаването на основите на римското частно право, но той ще бъде и от изключителна помощ за практикуващите юристи. 

Успехът на първото издание и изчерпването на тиража, наложи издаването на второ – преработено и допълнено издание на речника. Множеството уточнения и преработки в съдържанието на второто издание на речника ще бъдат от същата полза за студентите и ще го превърнат в полезен спътник на изучаването на римскоправните основи на съвременното право, което понякога изглежда така трудно.

Римско право и европейско право

Сборник статии

София, Издателство Екопринт2008 г.

ISBN 978-954-910-848-4

Резюме

Книгата е сборник статии на преподаватели на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски" и включва научни изследвания по въпроси на римското и съвременното европейско право и неговото прилагане в България. В нея е включена и статията на проф. Паскал Пишона от Университета във Фрибург, Швейцария за съвременните измерения на римскоправната традиция, както и статията на проф. Малина Новкиришка за римското и съвременното европейско право. 

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони

превод и коментар Мария Костова, Малина Новкиришка-Стоянова, Теодор Пиперков

издателство Сиби, София, 2009

ISBN 978-954-730-605-9

Резюме

Ръкописите със заглавие „Lex Dei quam praecepit dominus ad Moysen" („Закон божи, който бог предаде на Мойсей"), открити през ІХ-ХІ в., не престават да бъдат обект на интерес за историци, юристи, филолози, теолози и пр. В допълнение към теориите за неавтентичността на заглавието на текста, в който са представени паралелни норми от Мойсеевите и римските закони, е и назоваването му през ХVІ в. като „Collatio legum Mosaicarum et Romanarum" (Съпоставка на Мойсеевите и римските закони).

Collatio е нетрадиционен и уникален за епохата си сравнителноправен опус. Древният автор е дал пример за отношение към различните правни култури и народи и за търсене на единството на човешката цивилизация в спазването на универсални закони.

Книгата съдържа латинския текст на този извор на правото с редактиран и анотиран превод на български, изложение по въпроси, свързани с ръкописите, тяхното авторство, период и цели на създаване, предназначение и пр. Представени са основните мнения и хипотези, както и библиография за самия източник, за римското и еврейското право през Късната античност и Ранното средновековие.

История на правораздаването от Античността до предмодерната епоха

Тенчо Колев

Университетско издателство „Св. Климент Охридски", София, 2010

ISBN: 978-954-07-312-16

Резюме

Книгата е част от петтомно изследване на история на правораздавателната дейност. В нея са включени методологически въпроси по теория на правораздавателната дейност и е проследено развитието на правораздаването в Антична Гърция, Юдея,Рим, според мюсюлманското и средновековното право. Последният раздел е посветен на истината и историята на правораздаването.

Правото в поезията на Хораций

Мария Костова

София, издателство Сиби, 2010

ISBN 978-954-730-621-9

Резюме

В тази книга, за пръв път у нас, се разглежда темата за правния език и правната култура на един от най-блестящите поети на Древния свят.

Хораций е поет с висока правна култура. Правни термини от различните области на правото и дори някои термини от по-специализирани правни фигури са включени в неговия поетичен език. С това той е придал на своя стил оригинална експресивност и жизненост, а понякога шеговита сериозност. Тези качества на неговия стил създавали най-приятна емоция и почитание към таланта му не само у редовите граждани и негови познати и непознати, но и у най-високопоставените му приятели като Меценат и самия император Август.

Читателят може да проследи механизма и основанието за съвместяване на един специализиран и професионален език с художествения език и стил. Показано е, че този механизъм се изразява в свързването и съпоставянето на дадено обществено явление или индивидуално общожитейско поведение с едно юридическо понятие или действие.

Латински език за студенти по право, история, философия

Мария Костова

Издателство на Нов български университет, София, 2011 г.

ISBN 978-954-535-672-8

Резюме

Учебникът "Латински език" е предназначен за студенти от специалностите право, история, философия, международни отношения, европеистика, политология, които изучават езика във факултативен или задължителен курс. Учебният материал съдържа много думи и термини от посочените области. И днес латинският език непрекъснато се използва в хуманитаристиката, естествените науки, търговските наименования и другаде. Съставят се юбилейни речи, доклади на международни научни форуми, официални писма, дипломи. Ако сега се нуждаем от английски език за обикновеното международно общуване, то както в английския, така и в другите европейски езици думите, носители на идеите за духовните ценности на народите на европейския континент, са изразени с езика на Платон и езика на Цицерон.

Императорски конституции, издадени в Сердика

Университетско издателство „Св. Климент Охридски", София, 2012

ISBN 978-954-073-344-9

Резюме

Книгата е създадена от екип от преподаватели и студенти на факултета под ръководството на проф. Малина Новкиришка.

Книгата представлява уникален научен продукт, в който освен преводите от латински, направени със съдействието на преподаватели от катедра "Класическа филология" на ФКНФ, е включен коментар на законодателството, създадено в Древна Сердика в края на ІІІ и началото на ІV в. сл. Хр. , изследване на мястото на Сердика в политическата система на империята, на езика, стила, публикуването на конституциите, биографии на императорите, които са ги издали и пр. С нея се дава значителен принос за разкриване на правната среда и обществено- политическия живот в този главен град на Източната Римска империя, който е наричан от император Константин Велики "моят Рим" и е бил една от възможните столици на държавата след разделението й на Източна и Западна част по времето на Диоклециан.

В книгата е включено и изследване на Сердикийския едикт на император Галерий от 30 април 311 г., с който се обявява християнството за равноправна религия в Римската империя. Едиктът е издаден 2 години преди известния Милански едикт на император Константин от 313 г. и с изследването се открива сериозна полемика относно началото на християнизацията на Европа.

Книгата представлява интердисциплинарно изследване, написана е на достъпен за широката аудитория език и е част от научните прояви в подкрепа на кандидатурата на София за европейска културна столица през 2019 г.

100 години от рождението на проф. Михаил Андреев

Сборник статии

Университетско издателство „Св. Климент Охридски", София, 2011

ISBN 978-9540732756

Резюме

Сборникът със статии е посветен на 100-годишнината от рождението на видния български професор Михаил Андреев (22 ноември 1911 г. - 30 май 1978 г.). В него е включена пълна библиография на съчиненията му, както и статии на български и чуждестранни учени, посветени на теми от научните области, в които  творил проф. Андреев. Въведението е предговорът са от проф. д-р Димитър Токушев и проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова- преподаватели в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски"

Латинско-български речник на юридически термини и сентенции

Георги Георгиев

Издателство Фенея, София, 2011.

ISBN 954-821-469-Х

Резюме

Римското право надживява не само Римската империя, но и хилядолетията. То оставя дълбока диря в развитието на световното право. Много от неговите институти и днес „живеят" в правните системи на народите. Затова може да се каже, че римското право е не само история, а до голяма степен и настояще. Това обуславя и ползата от неговото изучаване.

Римското право оставя и своята терминология, която е универсална. В съвременния език са запазени много от неговите понятия и термини. А юридическите сентенции на римляните и днес удивляват със своята мъдрост и дълбочина. Тяхното ползване украсява не само съдебните речи. Предлаганият речник се състои от два раздела: юридически термини и юридически сентенции и изрази. Преводът на сентенциите и изразите е не буквален, а смислов, за да бъде по-ясно тяхното съдържание. Заглавията са подредени по азбучен ред. На всяко от тях е дадена и българската транскрипция.

Речникът ще помогне за разширяване правната култура на гражданите и за обогатяване на техния език, тъй като много от термините, сентенциите и изразите се употребяват не само в юридическия, но и във всекидневния език.

Избрани трудове

Михаил Андреев

Университетско издателство „Св. Климент Охридски, София, 2013.

ISBN 978-954-072-879-7

Резюме

Настоящият сборник е посветен на 100-годишнината от рождението на видния български професор по римско право и история на българската държава и право проф. Михаил Андреев. Книгата е символичен дар на всички колеги на професора и е съставена от проф. Димитър Токушев и проф. Малина Новкиришка- Стоянова от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски", които в момента преподават дисциплините, на които проф. Андреев е посветил своята те научна и преподавателска дейност. 

В книгата са включени най- значимите изследвания на проф. Михаил Андреев по история на българската държава и право и по римско право.

Римско и съвременно публично право

Сборник статии и доклади

Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2013

ISBN 978-954-073-477-4

Резюме

Книгата представлява сборник статии и доклади от Международната научна конференция, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и проведена в София на 21 май 2012 г. Настоящият сборник съдържа статии и доклади на участниците в конференцията - видни учени и преподаватели, някои от които заемащи и високи постове в управлението на държавата и споделящи своя опит, но също и на млади колеги, които с амбиция и ентусиазъм изследват проблемите на публичното право. Забележително е участието на професорите от испанските университети, които представят римскоправните аспекти по един от най-актуалните теми на съвременното публично право - основните му принципи и концепции, градоустройството, строителството и поддръжката на пътища, принудителното отчуждаване, местните данъци и данъчната администрация, правният режим на водите, опазването на околната среда. Всяка от тези статии е представена с ракурс към съвременното право, като същевременно е споделен и испанският актуален законодателен опит.

Развитие на публичното право- традиции и съвременност.

Сборник статии и доклади от международна научна конференция на Юридическия факултет

Издателство на ПУ „Паисий Хилендарски", 2013

ISBN 978-954-423-876-6

Резюме

Сборникът съдържа статии и доклади от международна научна конференция на Юридическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски", проведена в Пловдив на  23 май 2012 г. Съставител на сборника е проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова.

В сборника са включени статии на видни учени от Испания, участвали на конференцията, както и на преподаватели и учени от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" 

НОРМА.Правното списание. Бр.8 от 2013 г.

ISSN 13145126

Резюме

Този брой на списание НОРМА е  тематичен -  "ПРАВО, РЕЛИГИЯ, ТОЛЕРАНТНОСТ". Той е резултат от  проведената в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски" научна конференция, посветена на 1300 г. от издаването на Миланския едикт. В него са включени статиите и докладите, представени на конференцията, която е посветена на темата за религиозната толерантност от Древността до наши дни. 

Римско частно право - помагало за семинари и занятия

Константин Танев

Издателство на УНСС ,София

Резюме

Помaгaлото включвa тeкстовe и спpaвочни мaтepиaли зa студeнтитe, изучaвaщи дисциплинaтa Pимско чaстно пpaво и гpaждaнския пpоцeс в УНСС. Tо e зaмислeно основно кaто допълнeниe към дpуги учeбни мaтepиaли. Bключeни сa тeкстовe и хpонологични спpaвки зa пepиодитe в paзвитиeто нa Pимското пpaво, нeобходими зa сeминapнитe зaнятия.

De Iure Publico - Студии по римско публично право

Малина Новкиришка - Стоянова

София, Сиела, 2013

ISBN 978-954-281-387-3

Резюме

Книгата на е посветена на римското публично право. Това е първото издание с такава проблематика в България. Целта на авторката е да разкрие едно ново направление за изследване на римското право като основа на политическата организация в съвременните демократични държави, да представи рецепцията и континуитета на римско-правните институти в правните системи на Европа не само в областта на частното, но и на публичното право. Книгата е предназначена за юристи, историци, политолози и за всички, които се интересуват от развитието на публичното право в Древния Рим. Тя може да се използва и като основна литература за преподаването на дисциплината „Римско публично право".

Разглежданата проблематика е разделена на общи и специални въпроси. В общата част са включени основните изследвания относно термина "ius publicum", съотношението между публичното и частното право, понятията за администрация и административно право в Древния Рим. В специалната част са включени изследвания по въпроси на административното, финансовото и наказателното право и процес. 

Serdica Edict (311 AD). Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration

Издателство Тангра ТанНакРа, София 2014

ISBN 978-954-378-102-7

Резюме

Книгата представлява сборник с доклади от международната интердисциплинарна конференция "Сердикийският едикт (311 г.): разбирания и реализации на идеята за религиозна търпимост", проведена в София през 2012 г. В нея са включени изследвания във връзка с един малко познат акт на римския император Галерий, постановен в Сердика на 30 април 311 г. . С т. нар. Сердикийски едикт се слага край на гоненията срещу християните и за първи път се признава правото им свободно да изповядват своята религия и да възстановят собствеността върху местата за религиозни служени. Две години преди издаването на Миланския едикт в Сердика за първи път се прогласява християнството като равноправна религия в Римската империя. 

Религиозната толерантност в Древността

Сборник статии и доклади 2013-2014

Издателство Екопринт, София, 2014

ISBN 978-619-770-902-3

Резюме

В сборника са включени статии и доклади, представени в организираните научни конференции по проекта „Религиозната толерантност от древността до наши дни", финансирани чрез поделение "Научно-приложна дейност" при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" по програма „Идеи" по договор № ИД 13 ЮФ003/20.03.2013, с ръководител на научния екип проф. д-р Росен Ташев. Съставител е проф. д-р Малина Новкиришка – Стоянова, преподавател по римско право в ПУ „Паисий Хилендарски".

В сборника са представени статиите и докладите на участниците в международна конференция, проведена на 18 октомври 2013 г. в ЮФ на ПУ. Те  са посветени на религиозната толерантност и нетолерантност в Античността. В тях доминира като тема юбилея от издаването на Миланския едикт, макар че се внасят редица уточнения относно неговото действително съдържание, форма, значение за последващото законодателство и за развитието на християнството. С това се създава едно своеобразно въведение в проблематиката, свързана с религиозната толерантност в съвременността, която е обект на дискусии и изследвания по проекта и е представена в отделно издание.В сборника са включени статии на  преподаватели и учени  от университетите в Рим, Мадрид, Кордоба, Алмерия, Албачете, Скопие, Ниш, както и от ЮФ на ПУ. 

Theo noster

Сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков

Университетско издателство „Св. Климент Охридски", София,2014

ISBN 978-954-07-3801-7

Резюме

Сборникът е посветен на незабравимия преподавател, колега и приятел гл. ас. Теодор Пиперков, починал внезапно на 17 декември 2013 г. и се издава една година след неговата смърт.

В него са включени 33 статии и есета, обособени в 4 раздела- Римско право, Римскоправна традиция, Съвременно право и есета за колегата, преподавателя и приятеля Теодор Пиперков. Те съдържат не само посвещения на Теодор Пиперков, но са в пряка връзка със съвместни изследвания, обсъждани идеи или приятелски разговори с него.

Съставител на сборника е проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова, преподавател по римско право в СУ „Св. Климент Охридски".