Пета сбирка- 21.05.2015

Юристите и властта, юристите във властта

 

 Петата сбирка на кръжока се проведе на 21 май 2015 г.  в заседателна зала №2 на Ректората на СУ. След темата за Август и последвалите я публични лекции на гостуващите по Програма „Еразъм" преподаватели от Университета в Кордоба, Испания- проф. Ванеса Понте и проф. Салвадор Руис Пино особен интерес се породи по темата за римската юриспруденция. Тя се яви като продължение на предходните разисквания за политиката на император Август за привличане на видните юристи във властта, за предоставянето на привилегията Ius publice respondendi ex auctoritate principis, за участието им в Consilium principis и за обособяването на школите на сабинианците и прокулеанците и значението на техните доктринални дискусии за приложимото право. 

Предложената тема „Юристите и властта, юристите във властта" е доста провокативна и има и съвременни измерения. По нея се събраха доста публикации и материали и се очерта възможност тя да бъде развита в няколко направления:

  • Римската юриспруденция на прехода от Република към Империя- тенденции на развитие 
  • Републиканските юристи 
  • Императорските юристи и школите на сабинианците и прокулеанците
  • Юристите, споменати в "Закона за цитиранията" -живот и правна дейност 
  • Бейрутската, Александрийската и Константинополската правни школи
  • Компилаторите и тяхната работа по съставянето на Юстиниановата кодификация

За начало на темата студентите от І-ви курс насочиха вниманието си към Марк Тулий Цицерон като най- ярко въплъщение на темата за юриста и държавника. Бяха представени следните доклади: 

  • Таня Мирчева, 5 група, I курс - Марк Тулий Цицерон-  "Юристът" 
  • Петър Петров, 5 група, I курс- Марк Тулий Цицерон - "За политиката" 
  • Рангел Рангелов, 5 група, I курс- "Ораторското изкуство според Цицерон" 

По темата се включиха и ас. Стоян Иванов с въведение за римската юриспруденция, етапите на нейното развитие и значението й  като източник на римското право и Тихомир Рачев, член на кръжока и стажант- съдия понастоящем, който представи т.нар. "Закон за цитиранията"  (Lex Allegatoria) и опитът за създаване на порядък в становищата на римските юристи, приемани като задължителни за съдебната практика. 

Предвид на многоплановостта на темата и големия интерес към нея се взе решение работата на кръжока да продължи в същата насока от следващата академична година, като същевременно се продължи постването на материали на страницата на кръжока във Facebook.