LIBRORUM ET ARTICULORUM PRAESENTATIONES

/only in bulgarian/

 

В периода от 2007- 2014 г. излязоха не малък брой книги по римско право или в които има публикации и по римско право. Много от тях са в изпълнение на проекти за научно- изследователска дейност, с финансиране от държавния бюджет и чрез спонсорство. Представянето им пред по- широката правна общественост допринесе за развитието на значителен интерес към тази тематика, а също и за издигане авторитета на романистиката в Бълтария.

С издадените речници, учебни помагала, монографии и сборници се осигури и необходимата дидактична литература, с която да разполагат студентите при изучаването на двете дисциплини - Римско частно право (задължителна) и Римско публично право ( избираема).

В този раздел е включено само представянето на български книги по римско право. Постепенно ще изградим и раздел за представянето на чуждестранни книги по римско право и романистична традиция. Бихме искали да изразим предварително благодарност към всички, които ни съдействат за това.  

THEO NOSTER

THEO NOSTER

СБОРНИК В ПАМЕТ НА ГЛ. АС. ТЕОДОР ПИПЕРКОВ

Юридическият факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Университетското издателство "Св. Климент Охридски" издадоха и  представихa на на 11 декември 2014 г. от 17.30 ч. в Конферентната зала на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски"  книгата „THEO NOSTER.Сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков“.

Сборникът е издаден в памет на незабравимия колега, преподавател и приятел гл.ас. Теодор Пиперков, починал внезапно на 17 декември 2013 г. Една година по- късно неговата загуба е още по- осезаема.  Той е скромен дар за НАШИЯ ТЕО, както го наричаха всички.

На представянето бяха съпругата и сина на Теодор Пиперков, много негови колеги, бивши и настоящи студенти, приятели. След презентацията със снимки и спомени за Тео, направена от колегата му проф. Малина Новкиришка, с която съвместно работиха повече от 25 години, най- искрени слова за него казаха близкият му приятел доц. Кристиан Таков, проф. Мария Костова, проф. Димитър Веселинов. Доц. Павел Сарафов беше съхренил запис с гласа на Тео, който прозвуча отново в залата, бодър и ентусиазиран, с много хумор и невероятни коментари.

Съпругата на Теодор Пиперков Антония подари на факултета стихосбирката с негови стихове, издадени in memoriam .

 

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

Сборник статии и доклади от научния колоквиум, организиран и проведен от ЮФ на ПУ ”Паисий Хилендарски” на 30 май 2014 г.

Екип от преподаватели и докторанти на Юридическият факултет Пловдивски университет в изпълнение на проект за научни изследвания „Религиозната толерантност от древ­ността до наши дни”, финансирани чрез поделение “Научно-приложна дейност” при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по про­грама „Идеи“ по договор № ИД 13 ЮФ003/20.03.2013. „Паисий Хилендарски” издаде и представи Сборник статии и доклади от научния колоквиум, организиран и проведен от ЮФ на ПУ ”Паисий Хилендарски” на 30 май 2014 г.

Като приложения в сборника са включени :

  • РЕШЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и
  • УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ“

Сборникът се издава в ппамет на проф. Росен Ташев (1953 - 2014), дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" и първият ръководител на проект "Религиозната толерантност от древността до наши дни".

В сборника са включени статиите на всички участници в  колоквиума. Редакционната колегия е от проф. Малина Новкиришка, проф. Ванеса Понте и доц. Петя Неделева. 

DE IURE PUBLICО

Малина Новкиришка-Стоянова

DE IURE PUBLICО

Студии по римско публично право

На 21 февруари 2014 г. в зала6 на ПУ „Паисий Хилендарски“ беше организирано представяне на най- новити книги на преподавателите от Юридическия факултет на университета. Наред с второто издание на Конституционното право на проф. Емилия Друмева, учебника по финансово право на проф. Иван Стоянов и монографиите „Замяната в българското гражданско право“ на доц. Люба Панайотова и „Унищожаемост на договорите поради грешка“ на гл. ас. Ангел Шопов беше представена и първата книга на български език, посветена на римското публично право на проф. Малина Новкиришка.

С изследването се  разкрива едно ново направление за представяне на римското право като основа на политическата организация в съвременните демократични държави, рецепцията и континуитета на римскоправните институти в правните системи на Европа не само в областта на частното, но и на публичното право. В книгата са представени общи проблеми за разграничаването на публичното и частното право, неговото изследване както в Древния Рим, така и в следващите столетия и до наши дни, понятията за администрация, някои особено актуални проблеми на административното право, както и редица специални проблеми със съвременно звучение.

Книгата е предназначена за юристи, историци, политолози и за всички, които се интересуват от развитието на публичното право в Древния Рим. 

На 24 април 2014 г. в библиотеката на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ издателство СИЕЛА организира публичното прадставяне на книгата в София. На него присъстваха много колеги на проф. Новкиришка от факултета, студенти, които за първи път изучават римското публичво право като избираема дисциплина, приятели, колеги от пректиката, както и чуждестранни колеги на авторката. Книгата беше представена от проф. Емилия Друмева, преподавател по конституционно право и бивш конституционен съдия и от гл. ас. Мартин Белов.

Подробности за представянето вж. на  http://www.legalworld.bg/35787.pyrvo-cialostno-sychinenie-po-rimsko-publichno-pravo-se-poiavi-u-nas.html

РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В ДРЕВНОСТТА И В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В ДРЕВНОСТТА.
РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ.

СБОРНИЦИ СЪС СТАТИИ ОТ НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ“ , 18 ОКТОМВРИ 2013 Г.

Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” организира на 30 май 2014 г. от 13.00 ч. в зала „Компас” на Ректората на университета  представяне на сборници със статии и доклади от международната научна конференция,проведена на 18-19 октомври 2013 г. по проект за научни изследвания „Религиозната толерантност от Древността до наши дни”. На представянето присъстваха много преподаватели и студенти от университета, журналисти и гости. Сборниците бяха представени и на научния колоквиум, проведен по същия проект на тема „Актуални аспекти на религиозната толерантност в България“, проведен същия ден, 30 май 2014 г., от 14 ч.

По - подробно на: http://news.plovdiv24.bg/496365.html

РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНОТО ПРАВО – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ

На 18 октомври 2013 г.  Юридицеският факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ беше домакин на две особено важни събития: международна научна конференция на тема: „РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ” и церемония по удостояване на академик Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, професор по римско право от Автономния университет в Мадрид, с почетното научно звание „доктор хонорис кауза“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Представена беше и научната продукция на Юридическия факултет за периода 2012 – 2013 година, събрана в три сборника: „Правото – изкуство за доброто и справедливото“; „Развитие на публичното право – традиции и съвременност“ и „Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право“. Те са издадени по повод на честваната през миналата година 20-годишнина на ЮФ.

Сборникът беше представен и на 21 февруари 2014 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

РИМСКО И СЪВРЕМЕНО ПУБЛИЧНО ПРАВО.

РИМСКО И СЪВРЕМЕНО ПУБЛИЧНО ПРАВО.

СБОРНИК СТАТИИ И ДОКЛАДИ

Увиверситетското издателство „Св. Климент Охридски“ представи сборника „Римско и съвременно публично право“, издаден по проект за научни изследвания на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с ръководител проф. Малина Новкиришка. Тя е и съставител на сборника заедно с проф. Сашо Пенов и проф. Мариана Карагьозова.

Книгата представлява сборник статии и доклади от Международната научна конференция, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и проведена в София на 21 май 2012 г.  Сборник съдържа статии и доклади на участниците в конференцията - видни учени и преподаватели, някои от които заемащи и високи постове в управлението на държавата и споделящи своя опит, но също и на млади колеги, които с амбиция и ентусиазъм изследват проблемите на публичното право.

Забележително е участието на професорите от испанските университети, които представят римскоправните аспекти по един от най-актуалните теми на съвременното публично право - основните му принципи и концепции, градоустройството, строителството и поддръжката на пътища, принудителното отчуждаване, местните данъци и данъчната администрация, правният режим на водите, опазването на околната среда. Всяка от тези статии е представена с ракурс към съвременното право, като същевременно е споделен и испанският актуален законодателен опит.

DE CONSTITUTIONIBUS PRINCIPUM SERDICAE DATIS.

DE CONSTITUTIONIBUS PRINCIPUM SERDICAE DATIS.

ИМПЕРАТОРСКИ КОНСТИТУЦИИ, ИЗДАДЕНИ В СЕРДИКА

Университетското издателство "Св. Климент Охридски" и Юридическият факултет на СУ организираха  на 21 май 2012 г. от 17.00 ч. в Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски“ представяне на книгата "De constitutionibus principum Serdicae datis/ Императорски конституции, издадени в Сердика". На представянето присъстват участниците в Международната конференция „Римско и съвременно публично право“ и гости от университетите в Италия и Испания.

Книгата е създадена от екип от преподаватели и студенти на факултета под ръководството на проф. Малина Новкиришка и се издава по проект за научни изследвания за 2011 г., финансиран от университета. Преводите и коментарите са както на проф. Новкиришка, така и на проф. Мария Костова, гл. ас. Теодор Пиперков, докторантката по класическа филология Люба Радулова, студентите по право Мартин Бъбаров и Стоян Иванов и съдия Методи Тодоров.

Книгата представлява уникален научен продукт, в който освен преводите от латински, направени със съдействието на преподаватели от катедра "Класическа филология" на ФКНФ, е включен коментар на законодателството, създадено в Древна Сердика в края на ІІІ и началото на ІV в. сл. Хр. , изследване на мястото на Сердика в политическата система на империята, на езика, стила, публикуването на конституциите, биографии на императорите, които са ги издали и пр. С нея се дава значителен принос за разкриване на правната среда и обществено- политическия живот в този главен град на Източната Римска империя, който е наричан от император Константин Велики "моят Рим" и е бил една от възможните столици на държавата след разделението й на Източна и Западна част по времето на Диоклециан.

В книгата е включено и изследване на Сердикийския едикт на император Галерий от 30 април 311 г., с който се обявява християнството за равноправна религия в Римската империя. Едиктът е издаден 2 години преди известния Милански едикт на император Константин от 313 г. и с изследването се открива сериозна полемика относно началото на християнизацията на Европа.

Книгата представлява интердисциплинарно изследване, написана е на достъпен за широката аудитория език и е част от научните прояви в подкрепа на кандидатурата на София за европейска културна столица през 2019 г.

https://www.uni-sofia.bg/

100 години от рождението на проф. Михаил Андреев

100 години от рождението на проф. Михаил Андреев

Сборник статии

По инициатива на катедра „Теория и история на държавата и правото“ на Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ Университетското  издателство „Св. Климент Охридски” издаде сборник със статии, посветени на  100 години от рождението на видния учен с голям международен престиж и преподавател по римско право и история на българската държава и право проф. Михаил Андреев.

Изданието впечатлява с перфектния си дизайн, но и с обема си от 590 стр. В него са включени статии на всички преподаватели по дисциплините, преподавани от проф. Андреев, както и на много други негови колеги от университета, запазили спомена за един от най- харизматичните преподаватели, успял да запази високия престиж и научно ниво на изучаването на римското право в епохата на социализма, и оставил забележителни изследвания по история на българската държава и право. В предговора, написан от проф. Димитър Токушев- преподавател по история на българската държава и право и на проф. Малина Новкиришка- преподавател по римско право, е представено цялото творчество на професора, окето е впечатляващо. Приложена е и пълна библиография.

По повод на юбилея беше организирано честване и научна конференция, на която присъстваха кмета на София, много преподаватели както отюридическия, така и от други факултети на университета, много колеги на професора от практиката, студенти. Презентацията със снимки, подготвена от проф. Малина Новкиришка, впечатли всички присъстващи, и ги потопи в атмосферата,  в кояго е живял и творел проф. Андреев. Особено вълнуващо беше словото на неговия син проф. Николай Андреев, както и на бившия му студент адвокат Валентин Брайков (линк към изказването му- http://www.braykov.com/bg/post/comment/72)

Подробности относно научната конференция на http://www.law.uni-sofia.bg/Pages/100MA1.aspx

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони

Мария Костова, Малина Новкиришка-Стоянова, Теодор Пиперков

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони
COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони

През 2009 г. по проект за научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски“ преподавателите по римско право проф. Малина Новкиришка и гл. ас. Теодор Пиперков и по юридически латински език проф. Мария Костова ( ръководител на проекта) преведоха и направиха коментар и анотации на едно уникално съчинение,  представляващо съпосавка между древноеврейското обичайно право и римското право.

 

Ръкописите със заглавие „Lex Dei quam praecepit dominus ad Moysen“ („Закон божи, който бог предаде на Мойсей“), открити през ІХ-ХІ в., не престават и днес да бъдат обект на интерес за историци, юристи, филолози, теолози и пр. В допълнение към теориите за неавтентичността на заглавието на текста, в който са представени паралелни норми от Мойсеевите и римските закони, е и назоваването му през ХVІ в. като „Collatio legum Mosaicarum et Romanarum“ (Съпоставка на Мойсеевите и римските закони). 

Collatio е нетрадиционен и уникален за епохата си сравнителноправен опус. Древният автор е дал пример за отношение към различните правни култури и народи и за търсене на единството на човешката цивилизация в спазването на универсални закони. 

Книгата съдържа латинския текст на този извор на правото с редактиран и анотиран превод на български, изложение по въпроси, свързани с ръкописите, тяхното авторство, период и цели на създаване, предназначение и пр. Представени са основните мнения и хипотези, както и библиография за самия източник, за римското и еврейското право през Късната античност и Ранното средновековие. 

 Представянето на книгата беше направено в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ , в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Новия Български университет. Към книгата беше проявен голям интерес и към момента тя е вече библиографска рядкост.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“- аудиторея №6 на Ректората,
16 октомври 2009 г.

За повече информация:

http://www.e-plovdiv.com/podr.html?id=4717

http://dveri.bg/r69

 

Нов Български университет, аудитория № 210, корпус І,
30 ноември 2009 г.

На 30 ноември 2009 г. в Нов Български университет  бе представена книгата „Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони“, дело на авторски колектив в състав: Мария Костова, Малина Новкиришка- Стоянова, Теодор Пиперков. Съорганизатори на събитието бяха департамент “Право” и издателство “Сиби”. Книгата бе представена от проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова - преподавател по Римско частно право в департамент “Право”. Повод на поканата, адресирана до студентите и преподавателите на НБУ- юристи, историци и всички други, които проявяват интерес към Античността и правото, е представянето на една изключително интересна и твърде непозната за широката публика книга, наречена „Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони” (Collatio legum Mosaicarum et Romanorum). Това е преводът от латински на едно произведение, чието автентично название не е запазено. То съдържа фрагменти от обичайното право на еврейския народ, наричано „Мойсееви закони” , и фрагменти от съчинения на римски юристи и императорски конституции, наричани общо „Римски закони”.

http://www.nbu.bg/.../Moisei_%20presentacia_30_11_2009.pdf

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, конферентна зала на Ректората,
15 март 2010 г.

http://www.bulgaria-news.bg/category/yellow-stones/today/article/post24408.html

Римско право. Речник на основните термини

Жан-Филип Дюнан, Паскал Пишона

Римско право. Речник на основните термини

През 2006 г. издателствата Schulthess Verlag, Zurich и Bruylant, Bruxelles издадоха един кратък, но особено полезен за изучаващите римско право речник. Негови автори са професорите по римско право Жан-Филип Дюнан от Университета в Нюшател и Паскал Пишона от Университета във Фрибург, Швейцария. Благодарение на тяхното приятелство и сътрудничество с проф. Малина Новкиришка и проф. Димитър Веселинов от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ речникът беше преведен и анотиран да невероятно кратък срок. Издателство СИЕЛА пое отговорността за неговото издаване и предоставяне на студентите в началото на месец май, преди изпитната сесия.

На 10 май 2007 г. на научната конференция „Римското право и съвременните кодификации“, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет и издателство "Сиела", беше представено и първото издание на речника в присъстието на изпълнителния директор на издателството СИЕЛА и на главния редактор за правна литература.

Речникът много бързо се утвърди като неизменен спътник на студентите при подготовката им за изпита по римско право и усвояването на латинската правна терминология. Успехът на първото издание и изчерпването на тиража, наложи издаването на второ – преработено и допълнено издание на речника през 2012 г. Множеството уточнения и преработки в съдържанието на второто издание на речника са съобразени от същия екип, който подготви първото издание. Най- ценно е анотирането в съответствие с основния учебник по Римско частно право на проф. Михаил Андреев, с което речникът е изцяло обвързан със съдържанието на учебната програма и въпросника за изпита по тази дисциплина. Същевременно той е помагало и за изучаването на римското публично право, което се преподава в Софийския университет, Пловдивския университет и Новия Български Университет.

Showing 10 results.
Items per Page 20
of 1