LIBRORUM ET ARTICULORUM PRAESENTATIONES

/only in bulgarian/

 

В периода от 2007- 2014 г. излязоха не малък брой книги по римско право или в които има публикации и по римско право. Много от тях са в изпълнение на проекти за научно- изследователска дейност, с финансиране от държавния бюджет и чрез спонсорство. Представянето им пред по- широката правна общественост допринесе за развитието на значителен интерес към тази тематика, а също и за издигане авторитета на романистиката в Бълтария.

С издадените речници, учебни помагала, монографии и сборници се осигури и необходимата дидактична литература, с която да разполагат студентите при изучаването на двете дисциплини - Римско частно право (задължителна) и Римско публично право ( избираема).

В този раздел е включено само представянето на български книги по римско право. Постепенно ще изградим и раздел за представянето на чуждестранни книги по римско право и романистична традиция. Бихме искали да изразим предварително благодарност към всички, които ни съдействат за това.  

« Back

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

Сборник статии и доклади от научния колоквиум, организиран и проведен от ЮФ на ПУ ”Паисий Хилендарски” на 30 май 2014 г.

Екип от преподаватели и докторанти на Юридическият факултет Пловдивски университет в изпълнение на проект за научни изследвания „Религиозната толерантност от древ­ността до наши дни”, финансирани чрез поделение “Научно-приложна дейност” при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по про­грама „Идеи“ по договор № ИД 13 ЮФ003/20.03.2013. „Паисий Хилендарски” издаде и представи Сборник статии и доклади от научния колоквиум, организиран и проведен от ЮФ на ПУ ”Паисий Хилендарски” на 30 май 2014 г.

Като приложения в сборника са включени :

  • РЕШЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и
  • УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ“

Сборникът се издава в ппамет на проф. Росен Ташев (1953 - 2014), дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" и първият ръководител на проект "Религиозната толерантност от древността до наши дни".

В сборника са включени статиите на всички участници в  колоквиума. Редакционната колегия е от проф. Малина Новкиришка, проф. Ванеса Понте и доц. Петя Неделева. 

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.