LIBRORUM ET ARTICULORUM PRAESENTATIONES

/only in bulgarian/

 

В периода от 2007- 2014 г. излязоха не малък брой книги по римско право или в които има публикации и по римско право. Много от тях са в изпълнение на проекти за научно- изследователска дейност, с финансиране от държавния бюджет и чрез спонсорство. Представянето им пред по- широката правна общественост допринесе за развитието на значителен интерес към тази тематика, а също и за издигане авторитета на романистиката в Бълтария.

С издадените речници, учебни помагала, монографии и сборници се осигури и необходимата дидактична литература, с която да разполагат студентите при изучаването на двете дисциплини - Римско частно право (задължителна) и Римско публично право ( избираема).

В този раздел е включено само представянето на български книги по римско право. Постепенно ще изградим и раздел за представянето на чуждестранни книги по римско право и романистична традиция. Бихме искали да изразим предварително благодарност към всички, които ни съдействат за това.  

« Back

DE IURE PUBLICО

Малина Новкиришка-Стоянова

DE IURE PUBLICО

Студии по римско публично право

На 21 февруари 2014 г. в зала6 на ПУ „Паисий Хилендарски“ беше организирано представяне на най- новити книги на преподавателите от Юридическия факултет на университета. Наред с второто издание на Конституционното право на проф. Емилия Друмева, учебника по финансово право на проф. Иван Стоянов и монографиите „Замяната в българското гражданско право“ на доц. Люба Панайотова и „Унищожаемост на договорите поради грешка“ на гл. ас. Ангел Шопов беше представена и първата книга на български език, посветена на римското публично право на проф. Малина Новкиришка.

С изследването се  разкрива едно ново направление за представяне на римското право като основа на политическата организация в съвременните демократични държави, рецепцията и континуитета на римскоправните институти в правните системи на Европа не само в областта на частното, но и на публичното право. В книгата са представени общи проблеми за разграничаването на публичното и частното право, неговото изследване както в Древния Рим, така и в следващите столетия и до наши дни, понятията за администрация, някои особено актуални проблеми на административното право, както и редица специални проблеми със съвременно звучение.

Книгата е предназначена за юристи, историци, политолози и за всички, които се интересуват от развитието на публичното право в Древния Рим. 

На 24 април 2014 г. в библиотеката на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ издателство СИЕЛА организира публичното прадставяне на книгата в София. На него присъстваха много колеги на проф. Новкиришка от факултета, студенти, които за първи път изучават римското публичво право като избираема дисциплина, приятели, колеги от пректиката, както и чуждестранни колеги на авторката. Книгата беше представена от проф. Емилия Друмева, преподавател по конституционно право и бивш конституционен съдия и от гл. ас. Мартин Белов.

Подробности за представянето вж. на  http://www.legalworld.bg/35787.pyrvo-cialostno-sychinenie-po-rimsko-publichno-pravo-se-poiavi-u-nas.html

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.