LIBRORUM ET ARTICULORUM PRAESENTATIONES

/only in bulgarian/

 

В периода от 2007- 2014 г. излязоха не малък брой книги по римско право или в които има публикации и по римско право. Много от тях са в изпълнение на проекти за научно- изследователска дейност, с финансиране от държавния бюджет и чрез спонсорство. Представянето им пред по- широката правна общественост допринесе за развитието на значителен интерес към тази тематика, а също и за издигане авторитета на романистиката в Бълтария.

С издадените речници, учебни помагала, монографии и сборници се осигури и необходимата дидактична литература, с която да разполагат студентите при изучаването на двете дисциплини - Римско частно право (задължителна) и Римско публично право ( избираема).

В този раздел е включено само представянето на български книги по римско право. Постепенно ще изградим и раздел за представянето на чуждестранни книги по римско право и романистична традиция. Бихме искали да изразим предварително благодарност към всички, които ни съдействат за това.  

« Back

РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНОТО ПРАВО – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ

На 18 октомври 2013 г.  Юридицеският факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ беше домакин на две особено важни събития: международна научна конференция на тема: „РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ” и церемония по удостояване на академик Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, професор по римско право от Автономния университет в Мадрид, с почетното научно звание „доктор хонорис кауза“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Представена беше и научната продукция на Юридическия факултет за периода 2012 – 2013 година, събрана в три сборника: „Правото – изкуство за доброто и справедливото“; „Развитие на публичното право – традиции и съвременност“ и „Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право“. Те са издадени по повод на честваната през миналата година 20-годишнина на ЮФ.

Сборникът беше представен и на 21 февруари 2014 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.