LIBRORUM ET ARTICULORUM PRAESENTATIONES

/only in bulgarian/

 

В периода от 2007- 2014 г. излязоха не малък брой книги по римско право или в които има публикации и по римско право. Много от тях са в изпълнение на проекти за научно- изследователска дейност, с финансиране от държавния бюджет и чрез спонсорство. Представянето им пред по- широката правна общественост допринесе за развитието на значителен интерес към тази тематика, а също и за издигане авторитета на романистиката в Бълтария.

С издадените речници, учебни помагала, монографии и сборници се осигури и необходимата дидактична литература, с която да разполагат студентите при изучаването на двете дисциплини - Римско частно право (задължителна) и Римско публично право ( избираема).

В този раздел е включено само представянето на български книги по римско право. Постепенно ще изградим и раздел за представянето на чуждестранни книги по римско право и романистична традиция. Бихме искали да изразим предварително благодарност към всички, които ни съдействат за това.  

« Back

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони

Мария Костова, Малина Новкиришка-Стоянова, Теодор Пиперков

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони
COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони

През 2009 г. по проект за научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски“ преподавателите по римско право проф. Малина Новкиришка и гл. ас. Теодор Пиперков и по юридически латински език проф. Мария Костова ( ръководител на проекта) преведоха и направиха коментар и анотации на едно уникално съчинение,  представляващо съпосавка между древноеврейското обичайно право и римското право.

 

Ръкописите със заглавие „Lex Dei quam praecepit dominus ad Moysen“ („Закон божи, който бог предаде на Мойсей“), открити през ІХ-ХІ в., не престават и днес да бъдат обект на интерес за историци, юристи, филолози, теолози и пр. В допълнение към теориите за неавтентичността на заглавието на текста, в който са представени паралелни норми от Мойсеевите и римските закони, е и назоваването му през ХVІ в. като „Collatio legum Mosaicarum et Romanarum“ (Съпоставка на Мойсеевите и римските закони). 

Collatio е нетрадиционен и уникален за епохата си сравнителноправен опус. Древният автор е дал пример за отношение към различните правни култури и народи и за търсене на единството на човешката цивилизация в спазването на универсални закони. 

Книгата съдържа латинския текст на този извор на правото с редактиран и анотиран превод на български, изложение по въпроси, свързани с ръкописите, тяхното авторство, период и цели на създаване, предназначение и пр. Представени са основните мнения и хипотези, както и библиография за самия източник, за римското и еврейското право през Късната античност и Ранното средновековие. 

 Представянето на книгата беше направено в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ , в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Новия Български университет. Към книгата беше проявен голям интерес и към момента тя е вече библиографска рядкост.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“- аудиторея №6 на Ректората,
16 октомври 2009 г.

За повече информация:

http://www.e-plovdiv.com/podr.html?id=4717

http://dveri.bg/r69

 

Нов Български университет, аудитория № 210, корпус І,
30 ноември 2009 г.

На 30 ноември 2009 г. в Нов Български университет  бе представена книгата „Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони“, дело на авторски колектив в състав: Мария Костова, Малина Новкиришка- Стоянова, Теодор Пиперков. Съорганизатори на събитието бяха департамент “Право” и издателство “Сиби”. Книгата бе представена от проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова - преподавател по Римско частно право в департамент “Право”. Повод на поканата, адресирана до студентите и преподавателите на НБУ- юристи, историци и всички други, които проявяват интерес към Античността и правото, е представянето на една изключително интересна и твърде непозната за широката публика книга, наречена „Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони” (Collatio legum Mosaicarum et Romanorum). Това е преводът от латински на едно произведение, чието автентично название не е запазено. То съдържа фрагменти от обичайното право на еврейския народ, наричано „Мойсееви закони” , и фрагменти от съчинения на римски юристи и императорски конституции, наричани общо „Римски закони”.

http://www.nbu.bg/.../Moisei_%20presentacia_30_11_2009.pdf

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, конферентна зала на Ректората,
15 март 2010 г.

http://www.bulgaria-news.bg/category/yellow-stones/today/article/post24408.html
Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.