Симеон Гройсман

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

Асистент по Обща теория на правото в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски"

други позиции и длъжности 

 

Адвокат, САК.

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

Право и морал, правото в системата на социалните норми, развитие на правните идеи, юридическо образование.

публикации 

1.       Юридическото образование в съвременна Русия, Е-списание „Юридическо образование" - http://www.legaleducation.eu/?page=viewitem&item=84.

2.       Проектът „Състояние и перспективи на юридическото образование в България": за необходимостта и възможностите за промяна, сп. Съвременно право, 2013, № 6, 64-68.

3.       Потенциалът на електронното обучение за въвеждането на модерни психологически методи в юридическото образование, Е-списание „Юридическо образование" - http://www.legaleducation.eu/?page=viewitem&item=93.

4.       Понятието „добри нрави" и въпросът за идентифицирането на защитавания от правото морал - статия, публикувана в Theo noster. (Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков), С., УИ „Св. Кл. Охридски", 2014, 344-366. (Състав.: М. Новкиришка-Стоянова).

5.       Философският позитивизъм и възникването на правния позитивизъм: анализ чрез историята на идеите, сп. Съвременно право, 2015, № 3, 53-71.

Препратки към профили в Интернет

http://sgroysman.wix.com/sgroysman  - Личен преподавателски сайт.

Адрес за контакти

s.groysman@abv.bg