Александър Тонев

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

Асистент, Юридически факултет на Софийски университет

други позиции и длъжности 

 

Адвокат при Софийска адвокатска колегия

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

Търговско право, облигационно право, право на интелектуалната собственост, граждански процес

публикации 

Помагало по Патентно право,  Национален институт на правосъдието, 2015 г.

 

Помагало по „Правна защита срещу нелоялната конкуренция - част от правната закрила на интелектуалната собственост. Нелоялната конкуренция според Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост", Национален институт на правосъдието, 2013 г.

 

 „Някои противоречия в практиката на съдилищата относно приемането на наследство от ненавършили пълнолетие деца" – статия

 

 „Владение и контрол при финансовите обезпечения. Законодателства и съдебна практика на държави - членки на ЕС.Практически съвети при предоставяне на финансови обезпечения чрез договор за залог" – статия 

 

„За реалното предаване (предоставяне), владението и контрола при договори за залог с предмет res incorporales" – статия

 

Препратки към профили в Интернет

 

Адрес за контакти

a.tonev@gftlaw.com