Д-р Александър Тонев

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

 Хоноруван асистент

в Софийския университет

 „Св. Климент Охридски"

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.gftlaw.com/team.html

Адреси за контакт,

e-mail

 Адвокатско дружество

Георгиева, Фитковски и Тонев

1453 София,

Бул. "Витоша" № 81, ет.3, ап.10

Тел:02/ 980 09 04

Факс: 02/ 980 85 93

Е-mail: office@gftlaw.com

a.tonev@gftlaw.com