Снежана Иванова Цекова

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

Aсистент по История на българската държава и право в

СУ "Св.Климент Охридски",

Юридически факултет,

Катедра по теория и история на държавата и правото,

 

други позиции и длъжности 

 

Адвокат в Софийска адвокатска колегия

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

История на българската държава и право, Българско обичайно право, Законодателтво в България след Освобождението

публикации 

Наказателната отговорност на министрите, регламентирана в Търновс­ката конституция. – Годишник на Бургаския свободен университет, Юрид. фак., 1, 1999, 72-84.

Ценен принос в българската историко-правна наука. – сп.Съвременно право, 2002, № 1, 93-96.

Съхраняването на българските национални правни традиции в дейността на съдилищата в периода на временното руско управление в България. – В: сб. Ролята на Русия за изграждане на българската държавност след Освобождението на България през 1878 г., С, 2003.

Свободата на печата в системата на основните права и свободи на българските граждани, регламентирани в Търновската конституция. – В: 125 години от приемането на Търновската конституция, С, 2004.

Влиянието на обичайноправните концепции при уреждането на семейно-брачните и наследствени отношения в България след Освобождението. – В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. С, 2011, 250-271.

ЗАКОНИТЕ ОТНОСНО ПЕЧАТА В КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ (1879 -1908) Част I. Проблемът за отговорността по печата. Субект на престъплението по печата. - сп.Норма, бр.3, 2013

ЗАКОНИТЕ ОТНОСНО ПЕЧАТА В КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ (1879 -1908) Част Част II. Престъпленията по печата. - сп.Норма, бр.4, 2013

 

 

Препратки към профили в Интернет

www.uni-sofia.bg

Адрес за контакти

s.tsekova@law.uni-sofia.bg