Васил Александров

Актуална позиция – университет/ институт, катедра, академична длъжност

Хоноруван асистент по Римско частно право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Други позиции и длъжности 

Адвокат при Софийска адвокатска колегия; Медиатор;

Почетни звания и награди

Носител на награда на името на проф. д.ю.н. Витали Таджер, за студентски научен принос и активна кръжочна дейност за 2012 г. – 2013 г.

Основни теми на изследване 

Римско право; Гражданско право; Търговско право; Граждански процес; Медиация; Арбитраж

Пубикации 

  • Сп. „Съдийски вестник", кн. 4/2012 г., на тема „Неоноснователното обогатяване по чл. 55 ЗЗД и проблемът за нравствения дълг" (в съавторство). Публикацията може да бъде видяна в електронен варинат - http://challengingthelaw.com/obligacionno-pravo/55-nravstven-dalg/;
  • Сп. „Търговско и облигационно право", кн.1/2014 г., на тема „За свободата на договарянето и тълкуването на комисорната клауза в застрахователните договори";
  • Сп. „Съдийски вестник", кн. 2/2013 г ., на тема „Към проблематиката на морския протест";
  • „Theo Noster. Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков", на тема „Договорни клаузи против новиране";
  • Сп. „Съдийски вестник", кн. 1/2014 г., на тема „Размисли върху вещния ефект на задатъка", статията може да бъде проследена и на следния ел. адрес: http://gramada.org/
  • „Бележки по някои въпроси на завещанието в практиката на ВКС", достъпна на ел. адрес: http://gramada.org/
  • „Учението на Марк Антисций Лабеон за договора" (под печат);

Препратки към профили в Интернет

http://legamediation.bg/mediators/

Адрес за контакти

aleksandrov.law@gmail.com