Венцислав Людмилов Петров, доктор по право

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

Главен аситент в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", Катедра по гражданскоправни науки

други позиции и длъжности 

 

Адвокат в Софийската адвокатска колегия

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

Гражданско право – обща част; наследствено право; семейно право; облигационно право

публикации 

1. "правна характеристика на договора за спонсорство" -  сп. норма, бр. 3/1012

2. "наследствена трансмисия при непълно осиновяване" - сп. норма, бр. 6/2012

3. "Съотношението между Павловия иск и иска по чл. 56 от Закона за наследството". – сп. Норма, бр. 4/2015

4." Невъзможността за удовлетворяване като елемент от фактическия състав, пораждащ правото на кредиторите по чл. 56 от Закона за наследството" – сп. Търговско право, кн. 2/2015

5. "Възможността за отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника в римското и в българското гражданско право" – в: IUS ROMANUM, II/2015

 

Препратки към профили в Интернет

 

Адрес за контакти

vencislav.petrov@yahoo.com