Prof. Laurens Clarus Winkel, Ph.D.

 

 

Actual position-university / institute, department, chair of, academic position

full professor of Legal History, Erasmus University Rotterdam

Another positions, duties, offices 

 

1979-1993       several positions in the Department of Legal History, Municipal University Amsterdam, since 1986 as "universitair hoofddocent" (more or less: associate professor)

1986               summer term: guest professor of Roman Law, University of Zürich, charged with teaching and exams

1987-1989       deputy chairman of the board of the Faculty of Law, University of Amsterdam

1988                summer term: charged with teaching  and exams in the French and German speaking department of the Faculty of Law, University of Fribourg (Switzerland) as a substitute of Prof. Dr. Felix Wubbe

deputy judge in the District Court of  Arnhem

1993-2014       full professor of Legal History, Erasmus University Rotterdam

member of the Editorial Board of the Legal History Review

1994-               member of the editorial board of the review  "Grotiana"

member of the board of the Grotius Foundation (Stichting Grotiana), president since 2002

vice dean  Faculty of Law , Erasmus University  Rotterdam

1996-2004       member of the Advisory Board, Center for African Studies (University Leyden)

deputy justice Court of Appeal  Amsterdam

2001-2004       vice dean  Faculty of Law, Erasmus University  Rotterdam

2001-2011       member of the Committee for the Humanities, Royal Dutch Academy of Sciences

2002 spring     visiting professor at the Université Paris V René Descartes

2004-2005       fellow at the Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS), coordinator of a group of scholars for the study of  De iure praedae of Grotius (together with Dr.  H.W. Blom)

2005 oktober   visiting professor at the Università degli Studi "La Sapienza", Roma

2006-               member of the Royal Dutch Society of Sciences (Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen,  NOT: the Royal Academy of Sciences)

2007-               member of the  "Giuria Internazionale per il Premio Boulvert"

2011                visiting professor at the University of Ghent, chair Marcel Storme

1988- 2011-  Supervision of 13 dissertations

Awards and insignias of honour

 

1995                Sarton Medaille, University of Ghent  (Belgium)

2013                LLD h c awarded by the School of Law, University of Edinburgh

 

Research areas

 

Roman Law, Civil law, Law of obligations, Legal history, Comparative civil law

publications

List of  publications

 

Books

 

1981    1)         Korte Bibliografie van Romeins Recht in zijn historische context, VII + 90 pp., Uitgave Universiteit van Amsterdam (samen met Prof. Mr. J.A. Ankum).

1982    2)         Error iuris nocet, Rechtsdwaling als Rechtsorde-probleem, I: Rechtsdwaling in de Griekse filosofie en in het Romeinse recht tot Justinianus, proefschrift UvA, uitgave in eigen beheer, XX +  331 pp. (promotie  c.l. 11-2-1983) [reviews:  C.W. Maris, Nederlands Juristenblad 1983,  1143-1144;  J.H.A. Lokin, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1984, 403-407; G.C.J.J. van den Bergh, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 14 (1985), 76-79].

1985    3)         Error iuris nocet, Rechtsirrtum als Problem der Rechtsordnung, I: Rechtsirrtum in der griechischen Philosophie und im römischen Recht bis Justinian, XVIII + 186 pp., Terra, Zutphen 1985 [revised and translated version of  2], [reviews: M. Lemosse, Revue historique de droit français et étranger, IV-63 (1986), 421-422; G. Galeno, Labeo 32 (1986), 246; G. Hamza, Acta Facultatis Politico-Juridicae Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, XXVIII (1986), 222-224; M. Herberger, Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, rom.Abt. 104 (1987), 745-750; L. Huchthausen, Gnomon 59 (1987), 757-759; Th. Mayer-Maly, Labeo 34 (1988), 68-72; F. Horak, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 57 (1988), 355-365; K. Hackl, IVRA XXXVI (1985) [pubbl. 1988], 194-199; G. Klingenberg, Anzeiger für die Alter­tumswissenschaft XLII (1989), 252-254].

1993    4)         Quellenregister zu: Hans Ankum, Marjolijn van Gessel-de Roo, Eric Pool, Die verschiedenen Bedeutungen des Ausdrucks in bonis alicuius esse/in bonis habere im klassischen römischen Recht, Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, romanistische Abteilung 104 (1987), 238-436 (=I); 105 (1988), 334-435 (=II); 107 (1990), 155-215 (=III), ed. by the  University of Amsterdam 1993, 46 pp.

1994    5)         Themis en Clio, bondgenoten of vijanden? Een beschouwing over waarheid in recht en geschiedenis naar aanleiding van de rechtsspreuk Lis infitiando crescit in duplum (De rechtsstrijd verdubbelt in waarde, wanneer de gedaagde ontkent), oratie Erasmus Universiteit Rotterdam, Deventer 1994, 35 blz. (reviews: W.J. Zwalve, RM Themis 1995, 453-455; J.M. Smits, R & R 1997, 155-157)

 

Works edited written by other scholars

1984    6)         H. Winkel, Verzamelde Opstellen, Zwolle 1984, VII + 188 pp. (with S. Gerbrandy en E.H. Hondius).

1995    7)         Collatio iuris Romani, Etudes dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65e anniversaire, [éd. par R. Feenstra, A.S. Hartkamp, J.E. Spruit, P.J. Sijpesteijn et L.C. Winkel], Amsterdam 1995, I+II, XXX + 709 pp.

2002    8)         Iurisprudentia Universalis, Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70.Geburtstag, hrsg. von J.-M. Rainer, M.J. Schermaier und L.C. Winkel, Köln-Wien-Weimar 2002, XXIII + 1010 pp.

Viva vox iuris romani, Essays in honour of Johannes Emil Spruit, edited by L. de Ligt, J. de Ruiter, E. Slob, J.M. Tevel, M. van de Vrugt and L.C. Winkel, Amsterdam 2002, XI + 440 pp.

            2004    10)       Grotius and the Stoa, Assen 2004, 329 pp. [met H.W. Blom; also published as a special issue of Grotiana, New Series vol. 22–23, 2001–2002]. 

                        11)       16 juristen en hun rechtsfilosofische inspiratie, Nijmegen 2004 [uitgegeven door C.H.J.Jansen, J.M. Smits [en] L.C. Winkel], 232 pp.

2005    12)       Privatisering van Veiligheid/Privatisation of Security, Opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 8e lustrum van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam, onder redactie van L.C. Winkel c.s., Den Haag  2005, 223 pp.

13)       Ex iusta causa traditum – Essays in honour of Eric Pool, Fundamina,  Editio specialis (ed. by Rena van den Bergh, Gardiol van Niekerk, Philip Thomas, Melodie Nöthling Slabbert, Jean-François Gerkens, Laurens Winkel, Jan Hallebeek), [Pretoria] [2005], XVII + 441 pp. 

2010    14)       J.H. Dondorp, J. Hallebeek, T. Wallinga, L. Winkel (eds.), Ius Romanum – Ius Commune – Ius                       Hodiernum, Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage, Amsterdam/Aalen 2010, XXXV + 467 p.

2011    15)       W.J. Veraart & L.C. Winkel (ed.), The Post-war restitution of property rights in Europe, Comparative Perspectives, Scientia Verlag, Amsterdam  & Aalen, 2011, V+ 137 pp.

2013    16)       (with L.J. Rogier and Martijn Roos) Erasmus School of Law en haar voorgangers – 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit te Rotterdam, Den Haag, 2013, VIII + 310 pp.

 

 

Articles

 

1979    17)       Some Remarks on the Date of the Rhetorica ad Herennium, Mnemosyne, 4a series, Vol. XXXII, 327-332.

1981    18)       Rechtshulp in Rome, Rechtshulp, Febr.1981, 27-32.

1982    19)       Quelques remarques sur l'accusation publique en droit grec et romain, Revue Internationale des Droits de l'Antiquité, 3me série, XXIX, 281-294.

1983    20)       Un poème médiéval néerlandais dans un manuscrit juridique, Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, XLIV-XLV, Nova series 9-10, 95-98.

            21)       Bemerkungen zu Paulus, D. 21.2.41.2, Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Rom. Abt. 102 (1985), 482-485.

1985    22)       Vorbemerkungen zum Thema Rechtsirrtum in der mittelalterlichen Jurisprudenz, zugleich ein Thema aus der Geschichte der Rechtsideologie, Ius Commune XIII (1985),  69-82.

            23)       L'erreur de droit dans les procédures classiques et postclassiques romaines et l'histoire des articles 1356 et 2052 du Code civil, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LIV (1985), 321-332.

1988    24)       Enige opmerkingen over de geschiedenis van het gelijkheidsbeginsel in het recht, in: Gelijkheid en recht [onder redactie van C.W. Maris], Arnhem 1988, 99-112.

            25)       Die stoische οἰκείωσις-Lehre und Ulpians Definition der Gerechtigkeit, Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Rom. Abteilung 105 (1988), 669-679.

1989    26)       Volkenrechtsgeschiedenis in de Oudheid, in: Compendium Volkenrechtsgeschiedenis onder redactie  van A.C.G.M. Eyffinger, Deventer 1989, 1-9; 209-211 [review by F. Münch, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 49 (1989), 634-635]

            27)       Usucapio pro suo and the Classification of the causae usucapionis by the Roman Jurists, "New Perspectives in the Roman Law of Property", Essays for Barry Nicholas, edited by Peter Birks, Oxford 1989, 215-221.

            28)       De codificatie en de toegankelijkheid van de wet voor de burger, Liber Memorialis François Laurent, Gent 1989, 437-446 (with a summary in English).

            29)       Das sokratische Paradoxon "οὐδεὶς ἑϰὼν ἐξαμαρτάνει" und strafrechtliche Zurechnung im Lichte der neueren Literatur, Symposion VI, Beiträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsge­schichte, Wien-Köln 1989, 109-117.

1991    30)       Volkenrechtsgeschiedenis in de Oudheid, in: Compendium Volkenrechtsgeschiedenis onder redactie van A.C.G.M. Eyffinger, 2e druk [rev. Edition of  25], Deventer 1991, 10-20; 201-203. [reviews: K-H. Ziegler, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 56, 1992, 363-365; K. Akashi, Ius Commune XIX, 1992, 300-305].

            31)       De rol van algemene rechtsbeginselen in het Romeinse recht, Ars Aequi XXXX, Oktober 1991, 785-794.

1992                32)       Lasten en bevelen, in: Nederlands Juristenblad 1992, 827-828.

            33)       Die Irrtumslehre, in: Das Römisch-Holländische Recht, Fortschritte des Zivilrechts im 17. und 18. Jahrhundert, hrsg. von R. Feenstra und R. Zimmermann, Duncker & Humblot, Berlin, 1992, 225-244.

1993    34)       "Edelachtbare, ik pleit voor vrijspraak" - Romeins recht, retorica en modern strafrecht, in: Res loquitur ipsa, Cicero's pleidooi voor Titus Annius Milo en de retorische traditie, Emmeloord 1993, 205-211.

            35)       Een reis naar Zuid-Afrika, Rechtshulp 1993-5 (mei), 35-37.

            36)       Sciens dolo malo/ope consiliove, Ancêtres des conceptions modernes ?, Mélanges F. Wubbe, Fribourg 1993, 571-585.

            37)       Mandatum im römischen öffentlichen Recht? in: D. Nörr, S. Nishimura, Mandatum und Verwandtes, Berlin-Heidelberg-Tokio 1993, 53-66.

            38)       Einige Bemerkungen über ius naturale und ius gentium, in: "Ius est ars boni et aequi", Festschrift für Wolfgang Waldstein, Stuttgart 1993, 443-449.

1994    39)       Juridische ontwikkelingen in Zuid-Afrika, in: Zuid-Afrika, Mededelingenblad van de Nederlands-Zuid Afrikaanse Vereniging, Februari 1994, 32-33.

            40)       Rechtsgeschiedenis en integratie van de rechtswetenschap, Geïntegreerde rechtswetenschap (R. Foqué e.a. red.), Arnhem 1994, 207-220.

            41)       Iets over rechtsgeschiedenis en Romeins recht, Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen 1995, [Amsterdam, 1994], 101-102.

            42)       Bezuinigingen in het hoger onderwijs, NRC-Handelsblad 17-12-1994.

1995    43)       Iets over de leer van de gerechtvaardigde oorlog, IUST, Omafhankelijk Juridisch Opinieblad  26 (1995), 109-116.

44)       La vente entre les droits grec et romain, Quelques observations à propos de C. 4,19,21, Collatio iuris Romani, Etudes dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65e anniversaire, Amsterdam 1995, 633-642.

            45)       Aspects historiques du droit néerlandais: Grotius, in: Journée du droit néerlandais/Studiedag Nederlands recht, 11 mars 1994, organisée sous la direction de G. van de Louw par N. van Maastricht et A. Héroguel, [Collection Alluvions/Bilingue no 1]['t Corrnherthuis/La Maison Coornhert, Lille] 1995, 29-38.

1996    46)       L'aqueduc de Cirta (Numidie), Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXIV, 1996, 141-144.

            47)       The role of general principles in Roman law, Fundamina 2 (Pretoria) 1993, published in 1996, 103-120 [update and translation of  31].

            48)       L'histoire du droit, exemple d'une science interdisciplinaire, Sartoniana 9 (1996), 125-138.

1997    49)       De verbintenis tot ongedaanmaking ex BW 6:211, een lelijke eend in de dogmatische kweekvijver, in: Miscellanea Jurisconsulto Vero Dedicata, Bundel opstellen aangeboden aan Prof. mr J.M. van Dunné, Deventer 1997, 461–470.

            50)       Mistake of Law, English and Roman Comparisons, in: "The Limits of Restitutionary Claims: A Comparative Analysis", ed. by William Swadling [United Kingdom Comparative Law Series Vol. 17], [London] 1997, 244–256.

            51)       Le droit romain et la philosophie grecque, quelques problèmes de méthode, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXV (1997), 373–384.

1998    52)       Iets over de litis contestatio na het formula-proces, in: Een Rijk Gerecht, Feestbundel voor Paul Nève, Nijmegen 1998, 675-684.

            53)       L'histoire du droit, exemple d'une science interdisciplinaire, in: "La frontière des origines à nos jours" [Actes des Journées de la Société internationale d'Histoire du droit, tenues à Bayonne, les 15,16,17 mai 1997, textes réunis par Maïté Lafourcade], Presses universitaires de Bordeaux, Bordeaux 1998, 97–106 (slightly modified version of  48).

1999    54)       Quelques remarques sur les traités d'assistance juridique et sur l'existence du droit international privé dans l'Antiquité, in: Mélanges Fritz Sturm,  Liège 1999, 431–440.

            55)       Erasmus en het recht, Pro Memorie, Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 1 (1999), 135-141.

            56)       Error de derecho: Comparación entre el derecho ingles y el derecho romano, in: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 90 (1998-1999), Madrid 1998 [maar verschenen in 1999], 335-348. (Spanish version of 50)

2000    57)       Credere et bona fides en droit romain, in: Gestion et Croyances, Huitièmes rencontres 25 et 26 novembre 1999 [de l'Ecole Supérieure Universitaire de Gestion, Université des Sciences Sociales Toulouse I], [Collection Histoire, Gestion, Organisations No 8], Toulouse 2000, 15-21.

            58)       Quelques remarques sur la doctrine de l'erreur de droit aux XIIe et XIIIe siècles, in: Au-delà des Frontières, Recueil d'Etudes offertes à Witold Wołodkiewicz, Warszawa 2000, 1063-1076.

            59)       Les origines antiques de l'appetitus societatis de Grotius, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LVII (2000), 393-403.

2001    60)       A Note on Regulae Iuris in Roman Law and on Dworkin's Distinction between Rules and Principles, in: J. Cairns & O. Robinson (ed.), Critical Studies in Ancient Law, Comparative Law, and Legal History in Honour of Alan Watson, Oxford 2001, 413-418.

61)       Pluriformiteit, sociale cohesie en rechtsstatelijkheid in de onderzoekomgeving van de Erasmus Universiteit, in: (P.B. Cliteur & V. van den Eeckhout, red.), Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie, Den Haag 2001, 205-208.      

62)       L'argent en droit romain, in: Argent et Gestion, Neuvièmes rencontres,23 et 24 novembre 2000 [de l'Ecole Supérieure Universitaire de Gestion, Université des Sciences Sociales Toulouse I], [Collection Histoire, Gestion, Organisations No 9], Toulouse 2001, 97-102.

63)       Gesetzesadressat und Begriffsvermögen in der Antike, in: Marcel Senn und Claudio Soliva (Hrsg.), Rechtsgeschichte & Interdisciplinarität,  Festschrift für Clausdieter Schott, Bern,Wien 2001, 89-98.

64)       Some Remarks on Substitution of Property and Unjust Enrichment in European Legal History, in: Unjust Enrichment and the Law of Contract (ed. by E.J.H. Schrage), The Hague-London-New York 2001, 441-449.

65)       Parerga et paralipomena ad errorem iuris, in: Iurisprudentia Universalis, Fs Theo Mayer-Maly, Köln-Wien-Weimar 2002, 901-910.

66)       Culpa in contrahendo in Roman law and in some modern Dutch court decisions, in: Viva vox iuris  romani, Essays in honour of Johannes Emil Spruit, Amsterdam 2002, 149-157.

67)       Some Remarks on Groenewegen's De legibus abrogatis and the reception of the Roman law of sale, in: Summa Eloquentia – Essays in Honour of Margaret Hewett, Fundamina  Editio specialis,. 2002, 271-275.

2003    68)       Retour à Grotius: lecture critique de la tradition scolastique, Revue d'éthique et de théologie                     morale, "Le supplément": Degré de modernité des états en Europe, 1er dossier, 2003, 15–26.

69)       Das Geld im römischen Recht, in: Roman Law as Formative of Modern Legal Systems,  Studies in honour of W. Litewski, II, Cracow 2003, 251-258 [uitgebreidere Duitse versie van 61].

2004    70)       Grotius and the Stoa, Introduction, Grotiana New Series 22–23, 2001–2002, [publ. in 2004], 3-19 (with H.W. Blom).

            71)       Niederländische und Belgische rechtshistorische Literatur 1980-2002, Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 26 (2004), 84-101.

72)       The Peace Treaties of Westphalia as an Instance of the Reception of Roman Law, in: R. Lesaffer (ed), Peace Treaties and International Law in European History, Cambridge [2004], 222-237.

73)       Een kanttekening over Quintus Mucius Scaevola en de systematisering in het Romeinse recht, in: Ad amicissimum amici scripsimus" – Vriendenboek  Raf Verstegen, [Brugge] 2004, 382–385.

I. Kisch, in: 16 juristen en hun rechtsfilosofische inspiratie, Nijmegen 2004, 173–181.

H.J. van Eikema Hommes, in: 16 juristen en hun rechtsfilosofische inspiratie, Nijmegen 2004, 225–232.

2005    76)       Introduction, in : Privatisering van Veiligheid/Privatisation of Security, Opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 8e lustrum van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam, onder redactie van L.C. Winkel c.s., Den Haag  2005, 1–3.

77)       Quintus Mucius Scaevola once again, in: Ex iusta causa traditum, Essays n Honour of Eric Pool,  [Special Issue of: Fundamina 2005], Pretoria 2005, 425–433.

78)       A Never Ending History: Varia over de indelingen van verbintenissen en van contracten,  in: Inter Alia, Opstellen en andere bijdragen aangeboden aan Dr. Marijke van de Vrugt, [Utrecht][2005], 205–210.

 79)      La Technique légis­lative des Sévères [=Compte-rendu de: Jean-Pierre Coriat, Le Prince Législateur: La technique légis­lative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Princi­pat, Ecole Française de Rome, 1997, XVI + 771 p.], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXIII (2005), 399–402.

2006    80)       Romeins recht tussen casuïstiek en systeem, Ars Aequi LV (2006), 403-408.

81)       Ratio decidendi – Legal Reasoning in Roman Law, in:  Ratio decidendi, Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History (ed. by Hamilton Bryson and Serge Dauchy),   Berlin 2005, 9-24.

2007    82)       Das Vorabentscheidungsverfahren beim Europäischen Gerichtshof und dessen historische Vorbilder, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXV (2007), 231–237. [in Bulgarian translation published in: HORMA, ПРАВНОТО СПИСАНИЕ 7/2013, p. 84–92]

Inst. Iust. 4,4 pr. : Kübler et Daube sur les mots ἀδικία et ἀδίκημα, ἁμαρτία et ἁμαρτήμα, in: Fides,  humanitas, ius, Studi in onore di Luigi Labruna,VIII, Napoli 2007, 5927–5934.

Francesco de Vitoria on just war and on the legal position of Burgundy, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXV (2007), 355–362.

(with W. Veraart),  Time, restitution and the law, in: R. de Lange (ed.), Aspects of Transitional Justice and Human Rights, [Nijmegen], [2007], 79–86.

Cujas (Cujacius), Jacques, in : Arabeyre, Patrick, Halpérin, Jean-Louis, Krynen, Jacques (Eds.) Dictionnaire historique des juristes français, Paris 2007, 220-222.

2008    87)       Bachelor-Master in den niederländischen juristischen Fakultäten nach der Bologna-Erklärung 1999, zugleich eine kurze Geschichte des Rechtsunterrichts in den Niederlanden, in: Chr. Baldus/Th. Finkenauer/Th. Rüfner (Hrsg.), Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform, Tübingen 2008, 213–221. (slightly revised version published in the second edition of the book in 2011)

88)       Some historical remarks on the use of open norms in Dutch private law: good faith in contract, social decency in tort, in: Leges sapere, Studies for Janusz  Sondel, Kraków, 675–682.

89)       Volkenrechtshistorische vragen over de Meidagen van 1940, in: Rotterdam, Opstellen voor Opstelten, aangeboden door de Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam 2008, 30-33.

90)       Problems of legal systematization from De iure praedae to De iure belli ac pacis: De iure praedae Chapter II and the Prolegomena of De iure belli ac pacis compared, Grotiana, New Series, 26-28 (2005-2007) [publ. 2008], 61-78.

91)       Pitlo, in : Pro Memorie 10 (2008), 105-107.

2009    92)       Ist die Bedeutung der gaianischen naturalis ratio von der Zeit abhängig? In: Ars iuris, Festschrift für Okko Behrends zum 70. Geburtstag, Göttingen [2009], 603-609.

93)       Rechtsgeschiedenis als verlengsnoer, Ars Aequi 58 (2009), 296–297. [newer version of 169]

94)       Grotius, in: Stanley N. Katz (ed.), The Oxford International Encyclopedia of Legal History Legal History Encyclopedia, Oxford 2009, III, 126–128.

95)       Netherlands, in: Stanley N. Katz (ed.), The Oxford International Encyclopedia of Legal History, Oxford 2009, IV, 225–227.

96)       Theo Mayer-Maly als Lehrer zwischen Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie, SZ rom. Abt.  126 (2009), 387–392.

97)       (met M.A. Loth) The reasonable man in a divided society, De Jure (Pretoria), 2009, 302–315 [Engelse, expanded version of  91]

98)       Variis modis bene fit, in: K.J. Krzeminski & M.C.A. van den Nieuwenhuijzen (red.), De Digesten en de receptie van het Romeinse recht in het Nederlandse privaatrecht, Nijmegen 2009, 3–8.

99)       Romeins recht tussen casuïstiek en systeem, in: K.J. Krzeminski & M.C.A. van den Nieuwenhuijzen (red.), De Digesten en de receptie van het Romeinse recht in het Nederlandse privaatrecht, Nijmegen 2009, 29–39 (elaborated version of 79)

100)     Alcune osservazioni sulla classificazione delle obbligazioni e sui contratti nominati nel diritto romano, Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano, IIIa serie, CIII-CIV (2000–2001) [pubbl. 2009], 51–66. Russian translation: in: Рнмске право 2013, 148-168.

[2010]  101)     Rechtshilfeverträge – Parallele Entwicklungen in Griechenland und Rom?, in: H. Altmeppen c.a. (Hrsg.), Festschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag, Heidelberg 2009 [verschenen 2010], 1449–1457.

102)     Remarques marginales sur la glose ordinaire Regula est (ad D. 22.6,9 pr.), in : B. d'Alteroche c.a. (éd.), Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard, Paris 2009 [verschenen 2010], 1047–1055. [full version of the paper mentioned in nr. 175]

2010    103)     Specific Performance in Roman Law, in: J. Hallebeek & H. Dondorp, The Right to Specific Performance, Antwerp-Oxford-Portland 2010, 9–20. 

            104)     L'exécution réelle dans le droit romain classique et postclassique, Studi in onore di Antonino Metro VI, Milano 2010, 481-488 (earlier French version of  103)

            105)     Franz Wieacker, Romanist und Rechtshistoriker, zwei Seelen in einer Brust? In: Franz Wieacker, Historiker des modernen Privatrechts, hrsg.von Okko Behrends und Eva Schumann, Göttingen 2010,  213–221.

            106)     Forms of imposed protection in legal history, especially in Roman law, in: H. van den Bergh & G. van Niekerk (ed.), Libellus ad Thomasium. Essays in Roman Law, Roman-Dutch Law and Legal History in Honour of Philip J Thomas, [Pretoria], 2010, 578–587 (modified version in: Erasmus Law Review 3, nr 2 (2010), 155–162 and again modified in: A. Ogus & Willem H van Boom (ed.), Juxtaposing Autonomy and Paternalism in Private Law, Hart Publishers, Oxford and Portland (Oregon) 2011, 213–223.

            107)     Cujas, Fabrot, and once again Greek philosophy and Roman law: the cases of libertas and error iuris compared, in: J.H. Dondorp, J. Hallebeek, T. Wallinga, L. Winkel (eds.), Ius Romanum – Ius Commune – Ius Hodiernum, Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage, Amsterdam/Aalen 2010, 429–437.

2011    108)     (with W.J. Veraart), An Introduction to Dilemmas of Post-War Restitution in Europe, in: W.J. Veraart & L.C. Winkel, The Post-war restitution of property rights in Europe, comparative perspectives, Scientia Verlag, Amsterdam & Aalen 2011, 1-10.

            109)     Technology and Legal History, Technology in Legal History, History of Legal Technology, in: P. Kleve & K. van Noortwijk (ed.), Something Bigger than Yourself, Essays in honour of Richard De Mulder, Rotterdam 2011, 319–324.

            110)     Rechtsirrtum im Völkerrecht bei Hugo Grotius, in: F. Harrer u. a. (ed.), Gedächtnisschrift Theo Mayer-Maly, Wien–New York 2011, 591–596.

2012    111)     The Roman notion of lex, in : Leges publicae – La legge nell'esperienza giuridica romana (a cura di Jean-Louis Ferrary), Pavia 2012, 239–255.

112)     Erasmus and the Law, International Journal of legal Information 39 (2011)[published 2012], 227–236. [English, slightly elaborated version of 54]

113)     Les Peregrini et le droit romain, Carmina Iuris – Mélanges Michel Humbert, Paris 2012, 787–795.

                        114)     Enige opmerkingen over de geschiedenis van het handelsrecht, in: "Verbindend Recht", Opstellen aangeboden aan prof. mr. K.F. Haak, Deventer 2012, p. 567–573.

                        115)     De hernieuwde belangstelling voor de ethiek van Aristoteles in Duitsland en Engeland in de 19e en 20e eeuw, in: "Behulpzaam bij het creëren van orde en vrede (niet gerechtigheid)", Opstellen voor Liesbeth Huppes-Cluysenaar, z.p, 2012, p. 133–136.

2013    116)     Ius gentium: in: Encyclopedia of Classical Antiquity, ed. by Elisabeth Meyer, 2013, p. 3553-3554.

117)     The history of the preliminary ruling in the legal framework of the EU, in: Diritto romano e attualità, la terminologia giuridica romano e moderno: La decizione giudiciaria e sua esecuzione [Atti del VII seminiario internazionale in onore di Hans Ankum, Praga 3–5 ottobre 2011], Praha 2013, p. 121–127] [slightly altered version of 82]. in Bulgarian translation published in: HORMA, ПРАВНОТО СПИСАНИЕ 7/2013, p. 84–92]

118)     (mit J. Giltaij), Rechtsordnung als Begriff in der Historiographie des römischen Rechts, Liber amicorum Christoph Krampe, Berlin 2013, p. 127–134.

            119)     Some thoughts on the formulae ficticiae of citizenship in Gaius, 4,37: a form of reception?, in: Andrew Barrows, David Johnston, R. Zimmermann (eds.), Judge and Jurist – Studies in Memory of Lord Alan Rodger, Oxford 2013, p. 299–308.

                        120)     Inleiding, in: De Erasmus School of Law en haar voorgangers – 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit te Rotterdam, Den Haag, 2013, p.1–9.

                        121)     Rechtsgeschiedenis, in: De Erasmus School of Law en haar voorgangers – 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit te Rotterdam, Den Haag, 2013, p. 185–198.

                        122)     De geschiedenis van de prejudiciële beslissing in het juridisch kader van de Europese Unie, Tijdschrift voor Privaatrecht 50 (2013), 1059–1076 [met samenvattingen in het Frans, Duits, Engels en Spaans] .[zie nr 82 and 117: slightly different version]

                        123)     Enige rechtshistorische opmerkingen in vogelvlucht over de indeling van strafbare feiten, in: "Onbegrensd Strafrecht" – Liber amicorum Hans de Doelder, Nijmegen 2013, p. 499–508.

2014                124)     (with Viola Heutger  & Bastiaan van der Velden), De iure belli ac pacis, the copy of Christoph Besold, Grotiana (New Series) 35 (2014), 191–195.

 

Book reviews

1984    125)     Compte-rendu de: H.R. Hoetink, Rechtsgeleerde Opstellen, Alphen aan den Rijn 1982, Revue historique de droit français et étranger, 4me série, 61, 603.

1985    126)     Besprechung von: J. Vendrand-Voyer, Normes civiques et métier militaire à Rome sous le Principat, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung 102 (1985), 788-789.

1986    127)     Review in Dutch of: L. Waelkens, La théorie de la coutume chez Jacques de Révigny, proefschrift Leiden 1984, in: Nederlands Juristenblad 1986, 88.

            128)     Besprechung von: Huldigingsbundel Paul van Warmelo, Pretoria 1984, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung 103 (1986), 616-619.

1987    129)     Besprechung von: G.C.J.J. van den Bergh, Wet en Gewoonte, De Geschiedenis van een dogmatisch Geding, Deventer 1984, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung 104, 893-894.

            130)     Compte-rendu de: H.R. Hoetink, Opera Selecta, Zutphen 1986, Revue historique de droit français et étranger, 4me série, 65, 283-284.

            131)     Besprechung von: R. Willvonseder, Die Verwendung der Denkfigur der 'condicio sine qua non' bei den Römischen Juristen, Wien-Köln-Graz 1984, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LV (1987), 396-397.

1988    132)     Besprechung von: D.P. Visser, Die rol van dwaling by die condictio indebiti, 'n Regshistoriese ondersoek met 'n regsvergelykende ekskursus, dissertatie Leiden 1985, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LVI (1988), 394-396.

            133)     Compte-rendu de: J.J. Hallebeek, Quia nichil privatum, Aspecten van de eigendomsvraag bij Thomas van Aquino, dissertatie Utrecht 1987/ M. Villey, Ques­tions de Saint Thomas d'Aquin, Paris 1987, in: Revue historique de droit français et étranger, 4me série, 67, 311-314.

            134)     Anzeige von: R. Feenstra - J.E. Spruit, Textus Iuris Romani, 3e druk, Deventer 1987, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, romanistische Abteilung 106 (1989), 752.

1990    135)     Besprechung von: Brocardica in honorem G.C.J.J. van den Bergh, 22 studies over oude rechtsspreuken onder redactie van J.E. Spruit [en] M. van de Vrugt, Deventer 1987 in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, romanistische Abteilung 107, 1990,  684-685.

            136)     Besprechung von: Fragmenta Vaticana, Collatio, Consultatio, Scholia Sinaitica, Probus, vertaald door J.E. Spruit en K.E.M. Bongenaar, [Het erfdeel van de klassieke romeinse juristen, 4], Zutphen 1987 in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, romanistische Abteilung 107 (1990), 686.

            137)     Besprechung von: E.J.H. Schrage, Utrumque Ius, Een inleiding tot de studie van de bronnen van het middeleeuwse geleerde recht, VU-Uitgeverij, Amsterdam 1987 in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, romanistische Abteilung 107, 1990, 717-718.

1991    138)     Besprechung von: Römisches Recht Aufgrund des Werkes von Paul Jörs, Wolfgang Kunkel, Leopold Wenger in Vierter Auflage neu bearbeitet von Heinrich Honsell, Theo Mayer-Maly [und] Walter Selb, Berlin - Heidelberg - New York 1987, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LIX (1991), 141-145.

            139)     Compte-rendu de: M. Bretone, Storia del Diritto Romano, Roma - Bari 1987, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LIX (1991), 145-146.

            140)     Besprechung von: J.E. Spruit, Themis en de tuinen van Rome, Maastricht 1989, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, romanistische Abteilung 108, 1991, 660-661.

1995    141)     Besprechung von: U. Manthe, Das senatus consultum Pegasianum, Berlin 1989, in: Gnomon, kritische Zeitschrift für die gesamte Altertumswissenschaften, 63, 1995, 237-240.

            142)     Anzeige von: R. Feenstra/C. Coppens, Die rechtswissenschaftlichen Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland, Nijmegen 1991, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, rom.Abteilung, CXII, 1995, 653-655.

            143)     Compte-rendu de: Richard A. Bauman, Political Trials in Ancient Greece, London/New York 1990, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXIII, 1995, 377-378.

            144)     Besprechung von: D. Nörr, Aspekte des römischen Völkerrechts, Die Bronzetafel von Alcántara, München 1989; D. Nörr, Die Fides im römischen Völkerrecht, Karlsruhe 1991, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXIII, 1995, 379-380.

            145)     Annonce de: Elmar Wadle, Einhundert Jahre Rechtsvergleichende Gesellschaft in Deutschland, 8estgabe anläßlich der Tagung für Rechtsvergleichung, 23.-26. März in Berlin, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1994 [Arbeiten für Rechtsvergleichung - Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung, Band 163], 106 p., Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXIII, 1995, 414.

1997    146)     Review in Dutch of: Deutsche Juristen jüdischer Herkunft, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXV, 1997, 191-192.

            147)     Besprechung von: J.E. Spruit, Enchiridium, 4.Auflage, Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, rom. Abteilung, CXIV, 1997, 630-632.

1998    148)     Compte-rendu de: Valerio Marotta, Mandata principum, Torino 1991, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXVI (1998), 174-176.

            149)     Anzeige von: Max Kaser, Ius Gentium, Köln-Weimar-Wien 1993, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXVI (1998), 173-174.

            150)     Besprechung von: A. Watson, The State, Law and Religion in Pagan Rome, Athens/Georgia, 1992, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXVI (1998), 403-404.

            151)     Review in Dutch of: G.E. van Maanen,  "om te doen ophouden de menigvuldige twistgedingen ..." Opmerkingen omtrent de historische achtergrond van de onrechtmatige daad, Nijmegen 1995; idem, De Zutphense juffrouw en de ontrou­we bediende van Lindenbaum, Nijmegen 1995, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschie­denis LXVI (1998), 435-437.

1999    152)     Review in Dutch of: C.H. van Rhee, Litigation and Legislation, Civil Procedure at First Instance in the Great Council for the Netherlands in Malines (1522-1559), Brussels 1997, (Ac. Prft. Leiden 1997), in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1999, 70-72.

            153)     Besprechung von: Antonio Palma, Humanior interpretatio, Torino 1992, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXVIII (1999), 139.

154)     Review in Dutch of: J. de Bie Leuveling Tjeenk, Gerechtigden tot vergoeding bij zaakschade voorafgegaan door beschouwingen omtrent de positie van de houder en de bailee in het Romeinse recht en in de common law, Kluwer Deventer 1997, in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1999, 392-394.

2000    155)     Besprechung von: Klaus Friedrich Hoffmann, Das Recht im Denken der Sophistik, Stuttgart/Leipzig 1997, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, rom. Abt, CXVII, 2000, 485-488.

2001    156)     Review of: A Companion to Justinian's Institutes, edited by Ernest Metzger, Duckworth [London, 1998], XVII + 283 p., Edinburgh Law Review 5 (2001), 110-111.

            157)     Review in Dutch of: Isabel Gallin, Rechtsetzung ist Machtsetzung. Die deutsche Rechtsetzung in den Niederlanden 1940-1945.[Europäische Hochschulschriften, Reihe II, Rechtswissenschaft, Band 2636], Peter Lang [Frankfurt am Main etc.], 1999, 217 p., Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 116 (2001), 272-274.

            158)     Review in Dutch of: E.J.H. Schrage, Van delict tot onrechtmatige daad, Ars Aequi Cahiers Rechtsgeschiedenis en Rechtsvergelijking, deel 6, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1998, 88 p. en: J.H. Dondorp (met medewerking van J.J.Hallebeek), Schuld en boete - Enige grepen uit de geschiedenis van de onrecht­matige daad, Juridische Reeks Vrije Universiteit, XV, VU University Press, Amsterdam 1998, 110 p., in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXIX (2001), 183-185.

            159)     Besprechung von: J. Braun, Judentum, Jurisprudenz und Philosophie. Bilder aus dem Leben des Juristen Eduard Gans (1797-1839),  Baden-Baden [1997], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXIX (2001), 180-181.

            160)     Review of: J. de Bie Leuveling Tjeenk, Gerechtigden tot vergoeding bij zaakschade voorafgegaan door beschouwingen omtrent de positie van de houder en de bailee in het Romeinse recht en in de common law, Kluwer Deventer 1997, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXIX (2001), 404-407 (e)

2002    161)     Short review in Dutch of: Franz Wieacker, Zivilistische Schriften (1934-1942), herausgegeben von Christian Wollschläger, Vittorio Klostermann,  Frankfurt am Main 2000 [Ius Commune Sonderhefte, Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte 137], 495 p., in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXX (2002), 181-182.

            162)     Compte rendu: M. Senn, Rechtsgeschichte - ein kulturhistorischer Grundriss mit Bildern, Schemen, Register, Chronologie und Biographien, Zürich - Wien [1997], XVII + 317 p. suivies des tables chrono­logiques, dans: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXX (2002), 182-183.

2003    163)     Anzeige von: Bertold Kupisch, Über das römische Recht hinaus, Beiträge zum Zivilrecht, Hrsg. von Wolfgang Krüger und Martin Schermaier, Heidelberg 2002, VII + 356 S., in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXI (2003), 249.

            164)     Anzeige von: Eberhard Ruschenbusch, Ein altgriechisches Gesetzbuch, aus dem Kontext von Platons Gesetzen herausgehoben und in das Deutsche übersetzt, München 2001, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXI (2003), 426.

2004    165)     Short review in Dutch of: F.B.J. Wubbe, Ius vigilantibus scriptum, Ausgewählte Schriften / Œuvres choisies, hgg. von / éd. par P. Pichonnaz. [Arbeiten aus dem Juristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz, 215]. Universitätsverlag Freiburg Schweiz, [Freiburg, Schweiz] 2003, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXII (2004),  163–164.

            166)     Short review in Dutch of: J.E. Spruit, Metopen, Verzamelde essays over het romeinse recht en zijn geschiedenis, Kluwer, Deventer 2002, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXII (2004), 164–165.

2005    167)     Anzeige von: D. Nörr, Historiae Iuris Antiqui, Gesammelte Schriften herausgegeben von Tiziana J. Chiusi. W. Kaiser [und] H.-D. Spengler [Bibliotheca eruditorum, 28],I–III, Keip, Goldbach 2003, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXIII (2005), 168–169.

168)     Review of: David J. Bederman, International Law in Antiquity, Cambridge University Press, Cambridge etc, 2001, XIV + 322 p., in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXIII (2005), 403–405.

169)     Anzeige von: Okko Behrends, Institut und Prinzip, Siedlungsgeschichtliche Grundlagen, Philosophische Einflüsse und das Fortwirken der beiden republikanischen Konzeptionen in den kaiserzeitlichen Rechtsschulen, Ausgewählte Aufsätze, Band I, II, herausgegeben von Martin Avenarius, Rudolf Meyer-Pritzl und Cosima Möller, Wallstein Verlag, Göttingen 2004, 1038 S.,  in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXIII (2005), 405–406.

170)     Annonce de: Ferdinando Bona, Lectio Sua, Studi editi e inediti di diritto romano, Tom. I–II [Pubblicazioni della Università di Pavia, Facoltà di Giurisprudenza, Studi nelle scienze giuridiche e sociali, Nuova serie, 103], CEDAM, [Padova],  2003. ISBN 88 13 24153 4. XI+ 612 p.;  VI + p. 613–1282, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXIII (2005), 406–407.

            171)     Annonce de: Carlo Castello, Scritti scelti di diritto romano, Servi filii nuptiae [Collana di monografie, 16], Accademia Ligure di scienze e lettere, Genova / DI.GI.TA., Facoltà di Giurisprudenza, Université degli Studi di Genova, Genova 2002, XIX + 582 p. in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXIII (2005), 407.

172)     Review of: Christopher R. Rossi, The Broken Chain of Being: James Brown Scott and the 5rigins of Modern International Law. The Hague-London-Boston 1998, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXIII (2005), 436–438.

2006    173)     Anzeige: Th. Mayer-Maly, Rechtsgeschichtliche Bibelkunde, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXIV (2006), 159.

174)     Annonce: Alfred Dufour, L'histoire du droit entre philosophie et histoire des idées, Faculté de droit de Genève, recueil d'études edité par Sylvie Guichard Friesendorf, Bénédict Winiger, Victor Monnier, avant-propos de Robert Roth,  Bruxelles 2003/ Zürich 2003, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXIV (2006), 213-214.

175)     Besprechung: Gianni Santucci, Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, Padua, Cedam, 2001, XII + 170 S. [ = Dipartimento di scienze giuridiche, Università di Trento, XXXIV],  Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, rom. Abteilung 124 (2006), 509-511.

2007    176)     Annonce: Jean Dauvillier (†), Le nouveau testament et les droits de l'Antiquité, présenté et annoté par Marie-Bernadette Bruguière, [Etudes d'Histoire du Droit no 9 – Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, [Toulouse] 2005], 506 p., Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXV (2007), 409.

            177)     Besprechung: J. Schröder, Recht als Wissenschaft, Geschichte der juristischen Methode vom Humanismus bis zur historischen Schule (1500–1850), Verlag C.H. Beck, München 2001, XIV + 327 S.; J. Schröder, "Gesetz" und "Naturgesetz" in der frühen Neuzeit, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 2004, Nr. 1, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 35 S., Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXV (2007), 416–417.

            178)     Review in Dutch of: J.N.M.E. Michielsen, The ‘Nazification' and ‘Denazification' of the Courts in Belgium, Luxembourg and  the Netherlands, proefschrift Universiteit Maastricht 2004, XI + 391 pp. in: Trema, december 2007, nr 10, 444–445. (ook verschenen als elektronische recensie in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 2007)

2008    179)     Besprechung von: W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europees Privaatrecht, I: Inleiding en zakenrecht, 3. Auflage, Kluwer, Deventer 2006, XVII + 605 S. , in: Zeitschrift für Europäisches Privatrecht XVI (2008), 435–437.

2010    180)     Compte rendu: Hugo Grotius, Mare Liberum, Original Latin text (facsimile of the first edition, 1609) and modern English translation, edited and annotated by R. Feenstra, with a General Introduction  by J. Vervliet, Brill, Leiden – Boston, 2009, LCVI + 178 p., in:  Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, LXXVIII (2010),  467–468.

2012    181)     Besprechung von: Nadine Grotkamp, Völkerrecht im Prinzipat. Möglichkeit und Verbreitung, Nomos, [Baden-Baden 2009], VIII +263 S., Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis  LXXX (2012), 505–506.

                        182)     Review in Dutch of: Tessa Ghislaine Leesen, Gaius meets Cicero. Law and Rhetoric in the School Controversies (Tilburg, Universiteit van Tilburg, 2009), Brill, Leiden–Boston 2010, XIV+357 S., Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis  LXXX (2012), 507–509.

183)     Review in Dutch of: P.C. Kop,  Mens en burger, een geschiedenis van de grondrechten, Walburg Pers, Zutphen, [2009], 350 p., in: , Tijdschrift  voor Rechtsgeschiedenis  LXXX (2012), 527–531.

184)     Short review in Dutch of: G.Chr. Kok (met medewerking van Fleur A. Arnbak-d'Aulnis de Bourouill), Rotterdamse juristen uit vijf eeuwen [uitgegeven in opdracht van het Rotterdams Juridisch Genootschap en de Stichting Historische Publicaties Roterodamum], Uitgeverij Verloren [Hilversum] 2009, 420 p., Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis  LXXX (2012), 534–535.

Varia  

1981    185)     Remarques marginales sur la glose ordinaire "Regula est" (Dig. 22.6.9 pr.), [résumé d'une communication], Revue historique de droit français et étranger, 4me série, 59, 704.

1984    186)     Bijdrage debat NJV over "Deregulering", Handelingen NJV 1984, Deel 2, 19-21.

1985    187)     Bijdrage debat "Rechtsdogmatiek", Vereniging voor de Wijsbegeerte van het Recht, in: Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 14 (1985), 134 (zie ook: p. 142: antwoord preadviseur G. van Roermund)

1996    188)     (met E. Slob) Dutch translation of:  Digest Book 22, in: Corpus Iuris Civilis, Tekst en Vertaling (onder redactie van J.E. Spruit, R. Feenstra [en] K.E.M. Bongenaar), III: Digesten 11-24, Zutphen - 's-Gravenhage 1996, 705-752.

1997    189)     Iets over de "ars rhetorica" en de rechtsgeschiedenis, in: E.T. Feteris e.a. (red.), "Op goede gronden", Bijdragen aan het tweede symposium juridische argumentatie, 14 juni 1996 te Rotterdam, Nijmegen 1997, 1-2.

            190)     Rechtsgeschiedenis als verlengsnoer, in: Gids voor de rechtenstudie en de juridische beroepen 1998, Amsterdam 1997, 197-198.

2000    191)     Grotius et le droit de la guerre, problèmes de systématisation, [résumé d'une communication], Revue du Nord 82 (2000), 137.

2002    192)     [with R. Feenstra], Bewerking 3e druk van: R. Feenstra, Vergelding en Vergoeding, Enkele grepen uit de geschiedenis van de onrechtmatige daad, [Rechtshistorische Cahiers, 6], Deventer 2002.

2003    193)     Behoud leerstoelen Rechtsgeschiedenis en Metajuridica, Nederlands Juristenblad  78 (2003), 782-783, ook in: Ars Aequi 52 (2003), 333.

194)     Klare Taal – Rechtsgeschiedenis metajuridisch of niet? Antwoord aan Jan Lokin, Fiat Justitia  (2003-2003, nr. 5), 20-21.

195)     De Faculteit Rechten en de BAMA, Erasmus Alumni Gids 2003, [Rotterdam],[2003], 83-85.

2007    196)     (met J.E. Spruit en R. Forrez): Dutch translation of: Codex Justinianus book 7, in: Corpus Iuris Civilis, Tekst en Vertaling (onder redactie van J.E. Spruit, J.M.J. Chorus [en] L. de Ligt), VIII: Codex Justinianus 4–8, Amsterdam 2007, 659–839.

2009    197)     Rechtsgeschiedenis als verlengsnoer, Ars Aequi 58 (2009), 296–297. [vervolg van 188]

2011    198)     [met C.H van Rhee], Een Romeinsrechtelijke coryfee, Rechtshistorici in de Lage Landen (11) : Interview met Hans Ankum, in: Pro Memorie 12 (2) (2011), 146–168.

            199)     [met Jordi Hoogstad], Waar is het prijsrecht gebleven? Nederlands Juristenblad 2011, 2094.

 2013   200)     Woord vooraf/Preface in Dutch of : Maarten-Jan Vos & Serge ter Braake, Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog van geroofd Joods onroerend goed, Amsterdam 2013, 7–8 (electronically  published on the website of the "Joods Educatief Centrum Crescas", Nieuwsbrief 14 juni 2013)

 

Notes on conferences

1994    201)     Die 46. Sitzung der Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de I'Antiquité, Amsterdam, September 1992, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, rom. Abt, CXI, 1994, 776-778.

1995    202)     Présentation du premier exemplaire du premier volume de la traduction néerlandaise du Digeste à Utrecht (23 Novembre 1994), Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXIII, 1995, 239

            203)     I 75 anni della Tijdschrift (Bruxelles, 21-22 ottobre 1993), IVRA 44 (1993) [pubbl.1996], 382-383.

1997    204)     La 50ème Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'histoire des droits de l'Antiquité à Bruxelles, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXV (1997), 570-572.

1998    205)     Journées internationales d'histoire du droit à Bayonne, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis                             LXVI (1998), 232-233.

206)     Studiedag Rechtsgeschiedenis van de 19e eeuw, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXVI (1998), 233-234.

            207)     Colloquium ‘Auctoritates: De auteurs van de rechtsontwikkeling' te Brussel (28 november 1997), Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXV (1998), 459-460.

1999    208)     LIIe Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'histoire des droits de l'Antiquité à Madrid, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXVI (1999), 429-430.

2001    209)     LIVe Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'histoire des droits de l'Antiquité à Antalya, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXIX (2001), 197.

2003    210)     LVIe  Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'histoire des droits de l'Antiquité à Cagliari/Chia Laguna, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXI (2003), 492-494.              

2004    211)     Journées internationales d'histoire du droit, Aix en Provence Mai 2003, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXII (2004),  184-185.

            212)     LVIIe  Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'histoire des droits de l'Antiquité à Clermont-Ferrand, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXII (2004), 413–414.     

2006    213)     LIXe  Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'histoire des droits de l'Antiquité à Bochum, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXIV (2006), 237–39.         

2007    214)     LXe  Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'histoire des droits de l'Antiquité à Komotini, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXV (2007), 110–112.

Obituaries

2008    215)     In Memoriam Hein L.W. Nelson, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXVI (2008), 441-442.

216)     In memoriam Chris M.G. ten Raa, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXVI (2008), 442-443.

2013    217)     In memoriam Herman van den Brink, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXXI (2013), 313.

            218)     In Memoriam Tom de Smidt (1923–2013), Fundamina 19 (2013), p. 175–176.

219)     In Memoriam Robert Feenstra 1920–2013, Grotiana 34 (2013), p. 1–5.

 

 

References to internet profiles or  websites

http://reference.sabinet.co.za/webx/access/electronic_journals/funda/funda_si1_part1_2014_a3.pdf

Contact address

winkel@law.eur.nl